Regeringsuppdrag 2013

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Delredovisning av matematiklyftet 2013

Delredovisning av matematiklyftet 2013

Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2013

Insatser för en förstärkt elevhälsa

Insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m m.

Lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2013

Redovisning av uppdrag om s.k. maktlekar

Redovisning av uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning samt försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2012/13

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2013

Skolverkets årsredovisning 2012

Strategi för romsk inkludering

Strategi för romsk inkludering - del 2

Särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar 2013

Tekniksprånget för 2012

Uppdrag angående programfördjupningen på yrkesprogrammen

Uppdrag att följa upp och analysera Skolverkets verksamhet utifrån minoritetspolitikens mål 2013

Uppdrag att föreslå förändringar inom vård- och omsorgsprogrammet

Uppdrag att sprida goda exempel på hur skolor arbetat framgångsrikt med satsningen Skapande skola

Uppdrag att vidareutveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkor

Uppdrag avseende Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon

Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan

Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan - delredovisning

Uppdrag om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser 2012/13

Uppdrag om handledarutbildning för arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Uppdrag om karriärvägar för lärare

Uppdrag om lärarlegitimationer - delredovisning

Uppdrag om lärarlegitimation - hösten 2013

Uppdrag om lärarlegitimation - våren 2013

Uppdrag om moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan (kinesiska)

Uppdrag om plan för ökad jämställdhetsintegrering av Skolverkets verksamhet

Uppdrag om Rådet för dansarutbildnings verksamhet 2012/13

Uppdrag om samverkan med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan

Uppdrag om skol- och resultatinformation

Uppdrag om Stödmaterial och blanketter för den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion - delredovisning

Uppdrag om utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik

Uppdrag om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Uppdrag om vilka uppgifter som ska redovisas i ett nytt informationssystem

Uppdrag om ämnesdidaktiskt centrum för naturvetenskap och teknik

Utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

Utvecklingen av funktionshinderspolitiken

Utvärdering av statsbidraget för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna 2013

Ökade kostnader inom kommunal vuxenutbildning 2012