Regeringsuppdrag 2014

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning

Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2014

Hur stor del av undervisningen bedrivs av behöriga lärare

Lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2014

Redovisning av uppdrag Att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

Redovisning av uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2013/14

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet 2014

Samverkansuppdrag om uppföljningen för de funktionshinderspolitiska delmålen

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2014

Skolverkets årsredovisning 2013

Slutbetyg i årskurs 9 efter prövning fram till början av augusti 2014

Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2013

Två uppdrag inom yrkesvägledning

Uppdrag att följa upp och analysera Skolverkets verksamhet utifrån minoritetspolitikens mål 2014

Uppdrag om bakgrundsrapport OECD

Uppdrag om behörighet till gymnasieskolans nationella program efter betygsprövning i anslutning till sommarskola

Uppdrag om etablering på arbetsmarknaden

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling - Läslyftet

Uppdrag om förslag till insamling av betyg satta under sommaruppehållet efter årskurs 9

Uppdrag om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Uppdrag om generationsmålet och miljökvalitetsmålen

Uppdrag om idrott och hälsa

Uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Uppdrag om Kommunala informations-/aktivitetsansvaret - delredovisning

Uppdrag om kunskapsstöd gällande anmälningsskyldighet

Uppdrag om kvalitetssäkring av nationella prov

Uppdrag om lärarlegitimationer - yrkesämnen

Uppdrag om lärarlegitimation mars 2014

Uppdrag om lärarlegitimation - våren 2014

Uppdrag om samråd med Rikspolisstyrelsens uppdrag om sociala insatsgrupper

Uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader för vissa arbetslösa 20-24 år 2013

Uppdrag om strategi för romsk inkludering - utbildning av brobyggare

Uppdrag om särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar

Uppdrag om uppföljning av de sex målen för Education for All (EFA)

Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

Uppdrag om återrapportering av statsbidrag för elever från nordiska länder

Uppdrag om återrapportering av statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige