Regeringsuppdrag 2021

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

 

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema elever i behov av stödinsatser)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema förskolan)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema grund- och grundsärskolan)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema gymnasieskolan och gymnasiesärskolan)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema kommunal vuxenutbildning)

Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m.

Uppdrag att främja digitaliseringen inom skolväsendet

Uppdrag om att utbilda handledare och stärka kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Uppdrag om bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

Uppdrag om brobyggarutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens

Uppdrag om etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Uppdrag om fortbildningsinsatser för personal inom förskoleklassen och fritidshemmet - slutredovisning

Uppdrag om försöksverksamhet med yrkesprov

Uppdrag om informationsinsats om anställning i skolan

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Uppdrag om jämställdhetsintegrering – inriktning 2022–2025

Uppdrag om nationell samordning av undervisningen i minoritetsspråk

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Uppdrag om Samverkan för bästa skola 2020

Uppdrag om språkval i mellanstadiet

Uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2020

Uppdrag om stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp

Uppdrag om stöd för utveckling av introduktionsprogram

Uppdrag om Tekniksprånget 2020

Uppdrag om utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet - Lärarlyftet

Uppdrag om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript