Regeringsuppdrag 2021

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema elever i behov av stödinsatser)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema förskolan)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema grund- och grundsärskolan)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema gymnasieskolan och gymnasiesärskolan)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema kommunal vuxenutbildning)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 (Förskolan)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 (Grundskolan)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 (Gymnasieskolan)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 (Kommunal vuxenutbildning)

Främja digitalisering 2020

Förslag till uppföljning och utvärdering av kvalitetsdialoger

Försöksverksamhet med branschskolor

Komvux som särskild utbildning – flera hinder på vägen till och under studier

Lärarprognos 2021 – uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier

Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan

Samverkan för bästa skola 2020

Tekniksprånget 2020

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m.

Uppdrag om att utbilda handledare och stärka kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Uppdrag om bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

Uppdrag om brobyggarutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens

Uppdrag om etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Uppdrag om fortbildningsinsatser för personal inom förskoleklassen och fritidshemmet - slutredovisning

Uppdrag om förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att underlätta övergångar till studier

Uppdrag om förslag till sammanhållna yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket, för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Uppdrag om förstärkta insatser för att säkerställa ett högt deltagande i PISA 2022

Uppdrag om försöksverksamhet med yrkesprov

Uppdrag om informationsinsats om anställning i skolan

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Uppdrag om jämställdhetsintegrering – inriktning 2022–2025

Uppdrag om kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Uppdrag om Läslyftet i förskolan 2017–2021

Uppdrag om nationella prov inom komvux

Uppdrag om nationell samordning av undervisningen i minoritetsspråk

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Uppdrag om språkval i mellanstadiet

Uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärling läsår 2020/21

Uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2020

Uppdrag om stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp

Uppdrag om stöd för utveckling av introduktionsprogram

Uppdrag om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer

Utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet – Lärarlyftet 2020

Utredning om ett nationellt frånvaroregister

Utvärdering av försöksverksamheten med betyg från årskurs 4