Bred översyn av svenskämnena

Skolverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av svenska och svenska som andraspråk i alla skolformer. I den här rapporten redovisar vi översynen och ger förslag på olika åtgärder som ska ge alla elever bättre förutsättningar att utveckla sina kunskaper i det svenska språket och nå utbildningens mål. Förslagen innebär åtgärder både på kort och på längre sikt.

I dag finns det en stor andel flerspråkiga elever i det svenska utbildningsväsendet och målgruppen för svenska som andraspråk har växt sedan ämnet infördes. Men studier och utvärderingar visar att det finns problem förknippade med ämnet svenska som andraspråk, trots tidigare insatser för att förbättra utbildningen. Sammantaget leder de till att eleverna inte alltid får den undervisning och de utmaningar de ska få för att kunna utveckla det svenska språket och nå utbildningens mål.

Skolverket ser flera brister

Skolverket ser bland annat följande brister:

  • Målgruppen för ämnet svenska som andraspråk är otydlig. Det gör det svårt för rektorerna att avgöra om en elev ska läsa svenska eller svenska som andraspråk.
  • Kursplanerna i svenska som andraspråk är inte tillräckligt anpassade för de elever som är nybörjare i språket.
  • Det stöd som ges till skolorna när det gäller att organisera undervisningen i svenska som andraspråk kan utvecklas och omfatta fler skolformer.
  • Det finns brister i hur skolorna följer upp andraspråkselevernas språkutveckling. Det leder ofta till att eleverna inte får den undervisning de har rätt till.
  • Behörighetsgraden hos lärarna i svenska som andraspråk är låg och det finns stora skillnader i den kompetens som lärare får från de olika lärarutbildningarna.

Vi föreslår förändringar på kort och lång sikt

Vi lägger ett långsiktigt hållbart förslag som omfattar flera förändringar både på kort sikt och på lång sikt. Alla våra förslag ska stegvis förbättra undervisningen i både svenska och svenska som andraspråk så att den möter elevernas behov och att flerspråkighet tas tillvara som en resurs, både i skolan och samhället. 

Skolverkets förslag på ett stegvis genomförande

Tydligare regler och bättre stöd till rektorerna

Vi vill underlätta för rektorer när det gäller att bedöma vilka elever som behöver undervisning i svenska respektive svenska som andraspråk. Behovet av undervisning i svenska som andraspråk ska grundas på elevens andraspråksutveckling. Med en ökad tydlighet blir det även lättare för rektorerna att organisera undervisningen.

En ny grundläggande del för elever som är nybörjare i svenska

I dag följer eleverna som är nybörjare i det svenska språket en kursplan som inte är skriven för nybörjare. Det innebär ofta att eleverna inte får en undervisning som möter deras förutsättningar och behov. Därför föreslår vi en ny grundläggande del i svenska som andraspråk för de elever som är nybörjare.

Stöd till lärarna för att kunna följa sina elevers andrapråksutveckling

Vi vill utveckla det stöd som Skolverket redan erbjuder och anpassa det till den grundläggande delen i svenska som andraspråk. Vi vill också ta fram material som ska hjälpa de elever som själva fattar beslut om svenskämne att göra ett informerat val. Stödet ska riktas till alla skolformer och ge vägledning i hur lärarna kan följa upp elevens andraspråksutveckling och synliggöra framsteg.

Stärkta lärarutbildningar

Alla elever behöver lärare med en bred ämneskunskap som är utbildade för att undervisa den variation av elever som finns i klassrummen. Vi föreslår därför att lärarutbildningarna stärks, både för lärare i svenska och svenska som andraspråk. Vi vill även förstärka alla lärarutbildningar så att lärarna får kunskaper om andraspråksutveckling och om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Stärkta professionsutbildningar

Kunskaper inom andraspråks- och flerspråkighetsutveckling behövs även i andra professionsutbildningar. Vi föreslår därför att dessa utbildningar stärks, till exempel professionsutbildningarna till rektor, speciallärare, specialpedagog och till studie- och yrkesvägledare.

Fortbildning för de lärare som undervisar i dag

Vi föreslår fortbildning och kompetens­utveckling för de lärare som undervisar i dag. På så sätt får alla verksamma lärare möjlighet att stärka och bredda sin kompetens i enlighet med förslagen om förändringarna i lärarutbildningarna.

Kompetensutveckling i andraspråksutveckling för annan skolpersonal

Vi föreslår kompetens­utveckling för annan verksam skolpersonal utöver lärare, till exempel rektorer, speciallärare, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare.

Fortsatt uppföljning och utvärdering

Vi föreslår att vi ska följa upp och utvärdera de förändringar som genomförs för att få ett bredare kunskapsunderlag till den fortsatta utvecklingen av svenskämnena.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en bred översyn av ämnena svenska, svenska som andraspråk och sfi. Skolverket ska i översynen av styrdokumenten säkerställa att utbildningen i svenska språket också riktar sig till de elever som är nybörjare i svenska inom respektive skolform.

Uppdraget syftar till att alla elever ska få bättre förutsättningar att utveckla sina kunskaper i och om svenska språket, att alla elever ska få bättre förutsättningar att nå utbildningens mål, att den framtida utbildningen i det svenska språket ska möta alla elever, oavsett förkunskaper i språket. Elever som är nybörjare i språket ska beaktas särskilt, då denna elevgrupps behov inte tydligt tillgodoses genom ämnet svenska som andraspråk.

Skolverket ska föreslå de förändringar som behövs och bedöma hur elevernas måluppfyllelse, huvudmännens organisatoriska förutsättningar, lärarförsörjningen och lärarnas kompetenskrav påverkas av förslagen. I uppdraget ingår inget remissförfarande. När regeringen har tagit emot Skolverkets redovisning kommer förslagen att beredas vidare.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Sedan den 1 juli är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer kommer Skolverket inte längre tillhandahålla i tryckt form. Vi undersöker en eventuell ny lösning. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt. Beställningar gjorda före den 1 juli kommer att hanteras enligt överenskommelse.

Läroplaner och andra styrdokument finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Från den 1 juli är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer kommer Skolverket inte längre tillhandahålla i tryckt form. Vi undersöker en eventuell ny lösning. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt. Beställningar gjorda före den 1 juli kommer att hanteras enligt överenskommelse.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt