Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer om hur skolor och förskolor bör tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Allmänna råd på Skolverkets nya webbplats
Motsvarande information som på den här sidan finns på vår nya webbplats, som är under uppbyggnad. Gå gärna in och titta.

Allmänna råd på beta.skolverket.se

Omslag: Allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan

Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan 

Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. När bedömning och återkoppling används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande. I dessa allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan kopplas därför planering ihop med den del av undervisningen som handlar om bedömning och betygssättning.

Ladda ner/beställ:

Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan

Omslag: Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

De allmänna råden ska stödja lärare och rektorer i att följa lagar och regler vid bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen. Dessa allmänna råd gäller för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare.

Ladda ner/beställ:

Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

BILD: Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd för att hon eller han ska ges förutsättning att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.  

Ladda ner/beställ:

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Omslag: Allmänna råd för fritidshem

Fritidshem

De allmänna råden ska ge stöd och vägledning i arbetet med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och bidrar till en ökad måluppfyllelse. Materialet behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet.

Ladda ner/beställ:

Fritidshem

Omslag: Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

De allmänna råden handlar om hur hemkommunen bör hantera sitt aktivitetsansvar för ungdomar som inte fyllt 20 år. De ska vara ett stöd för planering, genomförande och utveckling för kommuner och andra aktörer. Syftet är att aktivitetsansvaret för ungdomar blir likvärdigt och av hög kvalitet.

Ladda ner/beställ:

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Råd och vägledning för arbetet med kommunernas aktivitets ansvar för ungdomar

Omslag: Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Innan ett barn placeras i grund- eller gymnasiesärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras. De allmänna råden ska stödja skolor och huvudmän i att avgöra om en elev tillhör grundsärskolans eller grundsärskolans målgrupp och hur ett mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan ska gå till.

Ladda ner/beställ:

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Måluppfyllelse i förskolan

Omslag: Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor. Råden riktar sig till kommunala och enskilda huvudmän, men också till kommuner i egenskap av tillsynsmyndighet över fristående förskolor. Utöver detta riktar sig råden även till förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan.

Ladda ner/beställ:

Måluppfyllelse i förskolan

Nyanlända elever

Omslag: Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever.

Ladda ner/beställ:

Utbildning för nyanlända elever
Filmer, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Omslag: Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Närvaro och frånvaro i skolan

De allmänna råden ska stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med att främja elevernas närvaro i skolan. Materialet är indelat i tre områden: att främja närvaro, att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro samt hur den ogiltiga frånvaron dokumenteras i betygsdokumenten.

Ladda ner/beställ:

Att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

 

Pedagogisk omsorg

De allmänna råden syftar till att stödja kommuner, enskilda huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg och att öka kvaliteten på verksamheten.

Ladda ner/beställ:

Pedagogisk omsorg

Planering och genomförande av undervisningen

 

Råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.

Ladda ner/beställ:

Planering och genomförande av undervisningen

Prövning

 

Bedömning av elevprestationer i skolan och betygssättning är i de flesta fall nära sammankopplade med undervisning. Prövning däremot ska i sig själv ge tillräckligt underlag för att den prövande läraren ska kunna sätta ett betyg som är likvärdigt med ett betyg som en undervisande lärare sätter i ett avslutat ämne i grundskolan eller specialskolan, samt efter en gymnasial kurs eller en kurs inom kommunal vuxenutbildning. Dessa allmänna råd anger hur regleringen i samband med prövning bör hanteras i praktiken.

Ladda ner/beställ:

Prövning

 

Studie- och yrkesvägledning

Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.  De allmänna råden ska fungera som ett stöd för att planera och genomföra en likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet.

Ladda ner/beställ:

Arbete med studie- och yrkesvägledning

 

Systematiskt kvalitetsarbete

De allmänna råden riktar sig till huvudmän, förskolechefer och rektorer. De gäller för samtliga skolformer och fritidshemmet. Syftet med råden är att ge vägledning till huvudmäns, förskole- och skolenheters systematiska kvalitetsarbete för en ökad måluppfyllelse.

Ladda ner/beställ:

Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

 

Utbildning på sjukhus

Barn och elever som vårdas på sjukhus har samma rätt till utbildning som andra barn och elever i landet. De allmänna råden innehåller rekommendationer om hur anordnaransvariga, sjukhuslärare och annan pedagogisk personal kan eller bör handla. Den verksamhet råden gäller för är utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus. Det är utbildning som motsvarar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola eller gymnasieutbildning.

Ladda ner/beställ:
Utbildning på sjukhus

 

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

De allmänna råden ska stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Ladda ner/beställ:

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Stöd för arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Senast granskad: 2017-06-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner