Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg.

Utvecklingssamtal

I alla obligatoriska skolformer ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin (i förskola och förskoleklass görs detta en gång per år). Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP)

Vid ett av utvecklingssamtalen, en gång per läsår, tar läraren fram en skriftlig individuell utvecklingsplan. Detta gäller i årskurs 1–5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1–6 i specialskolan. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även tas fram för elever i årskurs 6–9 i grundsärskolan (och för elever i årskurs 7–10 i specialskolan) i de fall betyg inte sätts.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Som stöd för lärarens arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen finns ett stödmaterial som innehåller såväl omdömesblanketter som en blankett för framåtsyftande planering. Det finns också allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Stöd för omdömen och den individuella utvecklingsplanen (IUP)

Bild på omslaget

Allmänna råd

Som stöd till lärare, rektorer och huvudmän finns allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska ska tas fram en gång per läsår i de årskurser där betyg inte sätts. För de årskurser där betyg sätts finns det inte något krav på att ta fram skriftliga individuella utvecklingsplaner.

Skolverket ger ut allmänna råd som är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Senast granskad: 2016-10-11
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten