Simning i skolan

Simning ingår i ämnet idrott och hälsa i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Att lära sig simma är viktigt för att kunna nyttja hav och sjöar för rekreation och för att förhindra olyckor. Att simma är också en fysisk aktivitet som många utövar som träning eller motion. Här kan du läsa om reglerna kring simundervisning i skolan.

Omfattning på simundervisningen

När under skoltiden ska simundervisning anordnas i de obligatoriska skolformerna?

Simundervisning ska anordnas inom ämnet idrott och hälsa i låg-, mellan- och högstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer.

I mellanstadiet ska badvett, säkerhet och hantering av nödsituationer vid vatten ingå i undervisningen. I högstadiet ingår även hantering av nödsituationer i vatten. I mellanstadiet ska eleverna undervisas i första hjälpen och i högstadiet ingår även specifikt hjärt- och lungräddning.

För elever i anpassade grundskolan och specialskolan som läser ämnesområdet motorik ingår rörelser i vatten och vattenvana, vilket exempelvis kan innebära simning.

Källor: förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, förordning (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, förordning (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för anpassade grundskolans ämnen och ämnesområden.

Här hittar du kursplaner för grundskolan och motsvarande skolformer

Hur många timmars simundervisning ska skolan anordna i grundskolan och motsvarande skolformer?

Det är inte reglerat exakt hur många undervisningstimmar som skolan ska avsätta för simundervisning. Simning ingår i undervisningstiden för ämnet idrott och hälsa. I ämnesområdet motorik ingår rörelser i vatten, som till exempel kan innebära simning. Skolan måste organisera simundervisningen så att läraren hinner behandla allt centralt innehåll i kursplanen, och så att eleverna ges förutsättningar att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas. I och med att timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer är stadieindelade är det skolan som väljer hur simundervisningen ska förläggas inom respektive stadium.

Källor: bilaga 1-4 till skolförordningen.

Här hittar du timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer

Finns det krav på simundervisning på nationella program i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan?

Till skillnad från i grundskolan och motsvarande skolformer finns inte simning och simkunnighet specifikt med i det centrala innehållet och betygskriterierna för gymnasieskolans och anpassade gymnasieskolans kurser i idrott och hälsa.

Undervisningen i idrott och hälsa i gymnasieskolan innefattar aktiviteter som kan kopplas till simkunnighet, till exempel livräddande aktiviteter vid drunkningstillbud. Enligt kommentarmaterialet till ämnesplanen för idrott och hälsa i gymnasieskolan utgör dessa aktiviteter en fördjupning av grundskolans centrala innehåll om hantering av nödsituationer i och vid vatten.

Undervisningen i idrott och hälsa i anpassade gymnasieskolan innefattar exempelvis hänsynstagande, samarbete och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. Läraren tolkar och konkretiserar kursernas centrala innehåll i den egna undervisningen.

Källor: förordning (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena, Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:57) om ämnesplan för ämnet idrott och hälsa i anpassade gymnasieskolan.

Här hittar du kommentarmaterial till gymnasieskolans ämnesplaner Länk till annan webbplats.

Ska skolan erbjuda simundervisning till elever som går på introduktionsprogram i gymnasieskolan?

Utbildningen på introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Alla elever ska också ha en individuell studieplan. Om grundskoleämnet idrott och hälsa ingår i en elevs individuella studieplan ska eleven få undervisning i ämnet och ges förutsättningar att uppfylla de betygskriterier som minst ska vara uppfyllda i slutet av årskurs 9.

Om grundskoleämnet idrott och hälsa inte ingår i den individuella studieplanen för en elev på ett introduktionsprogram har skolan inte någon skyldighet att erbjuda simundervisning. För en elev på ett introduktionsprogram som läser en gymnasiekurs i idrott och hälsa gäller samma ämnesplan som för elever som läser kursen inom ramen för ett nationellt program.

Källor: 17 kapitlet 7 § skollagen, 1 kapitlet 7 § gymnasieförordningen samt förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Här hittar du grundskolans kursplan för idrott och hälsa Länk till annan webbplats.

Finns det krav på simundervisning på nationella program i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan?

Ansvar för simförmåga

Kan skolan överlåta ansvaret för att barn lär sig simma på barnets vårdnadshavare?

Nej, skolans skyldighet att anordna undervisning i simning, badvett och hantering av nödsituationer vid vatten regleras i kursplanerna för grundskolan och motsvarande obligatoriska skolformer.

Eleverna måste också klara de delar av betygskriterierna som gäller simning och hantering av nödsituationer vid vatten för att de ska kunna få ett godkänt betyg i idrott och hälsa.

Om en elev inte uppfyller, eller riskerar att inte uppfylla, de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar. Om extra anpassningar inte räcker för att eleven ska uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas har eleven rätt till särskilt stöd.

Källor: 3 kapitlet 5-12 §§ skollagen, förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, förordning (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, förordning (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för anpassade grundskolans ämnen och ämnesområden.

Här hittar du kursplaner för grundskolan och motsvarande skolformer

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Kan skolan samarbeta med externa simlärare som skriver intyg om simkunnighet?

Om en skola samarbetar med personal som är knuten till simhallen är det fortfarande den undervisande läraren i idrott och hälsa som ansvarar för att planera undervisningen, bedöma elevernas kunskaper och sätta betyg. Läraren i idrott och hälsa ansvarar därmed också för att simundervisningen genomförs på ett sätt som ger eleverna förutsättningar att uppfylla betygskriterierna och för att det finns ett tillförlitligt bedömningsunderlag vid tiden för betygssättning. Samma princip gäller för eventuella intyg från simlärare som för alla andra betygsunderlag. Den betygssättande läraren behöver analysera de underlag som finns tillgängliga för att sätta det betyg som bäst motsvarar nivån på elevens kunskaper. De underlag som är relevanta vid en jämförelse med betygskriterierna utgör lärarens betygsunderlag.

Källor: 3 kapitlet 16 § skollagen och Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning, sidan 37-38.

Hur ska skolan göra med simundervisningen för en elev som har klorallergi?

Elever ska ges möjlighet att visa sina kunskaper i de ämnen som ingår i deras utbildning. Om en elev inte kan delta i alla moment i undervisningen på grund av exempelvis allergi bör skolan anpassa undervisningen. Hur man ska anpassa och organisera undervisningen i detalj får lösas lokalt. En möjlig anpassning kan vara att pröva elevens simförmåga i en klorfri miljö, till exempel utomhus vid en badplats eller i annan naturmiljö.

Källor: 1 kapitlet 4 § och 3 kapitlet 2 § skollagen, förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, förordning (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, förordning (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, förordning (SKOLFS 2010:255) om läroplan för anpassade grundskolan.

Säkerhet vid simundervisning

Vad behöver skolan göra för att simundervisningen ska ske på ett säkert sätt?

Skolan har tillsynsansvar för barnen när simundervisning bedrivs, precis som vid övriga delar av utbildningen. Vårdnadshavarnas tillsynsansvar övergår till skolhuvudmannen under den tid som barnet tar del av sin utbildning. Det innebär att skolan ansvarar för barnens trygghet och säkerhet i samband med simundervisningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram publikationen ”Säkerhet vid bad med barngrupp”. Denna broschyr ger vägledning och konkreta tips till skolor och andra verksamheter kring hur olyckor i samband med bad och simning kan förebyggas.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken och NJA 1984, sidan 764.

Säkerhet vid bad med barngrupp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsynsansvaret

Senast uppdaterad 10 juni 2024

Innehåll på denna sida

    • Säkerhet vid bad med barngrupp

      Bad är roligt och bra för barns utveckling, men det är tyvärr inte riskfritt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en skrift om säkerhet vid bad med barngrupp.