Anordna skolans val

Skolans val innebär att skolan kan välja att minska undervisningstiden i vissa ämnen och ge mer tid till fördjupning i ett eller flera andra ämnen eller för att erbjuda ett nybörjarspråk.

Innehållet och inriktningen i undervisningen i skolans val ska vara förenliga med kursplanen och bedömnings- och betygskriterierna i det aktuella ämnet eller ämnena.

Undervisningstid

Antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp får minskas med högst 20 procent i grundskolan och specialskolan; 15 procent i sameskolan. Undervisningstiden för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, språkval och matematik får dock inte minskas. I sameskolan får heller inte ämnet samiska minskas.

I anpassade grundskolan finns ingen procentgräns men antalet timmar i ämnena får inte minskas i oproportionerligt stor omfattning. Den totala tiden som får användas till skolans val för alla stadier sammantaget är 600 undervisningstimmar i grundskolan och specialskolan, 1 800 i anpassade grundskolan och 210 i sameskolan.

Kan erbjuda nybörjarspråk

I mellan- och högstadiet kan en huvudman för grundskola, specialskola eller sameskola erbjuda elever ett nybörjarspråk som de inte tidigare har studerat, som skolans val. Även ämnet teckenspråk för hörande kan erbjudas som nybörjarspråk.

Vid betygsättningen ska läraren använda betygskriterierna i moderna språk eller teckenspråk för hörande inom ramen för skolans val.

När elevens val tas bort 2024 kan till exempel de elever som börjat läsa ett nybörjarspråk inom ramen för elevens val, få läsa färdigt språket inom ramen för skolans val.

Undervisningen

Skolans val kan erbjudas av olika anledningar och organiseras på många olika sätt, så länge som skollagens krav följs. Rektorn beslutar hur utrymmet för skolans val ska användas.

Undervisningen kan inkludera elever från olika klasser, vara förlagd till olika tider på läsåret eller regelbundet varje vecka. Skolan kan utöka tiden i ett visst ämne eller vissa ämnen eller erbjuda elever flera olika möjligheter till ämnesfördjupning.

Betyg

Läraren ska utnyttja all relevant information om elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna när betygen sätts. Det innebär att när läraren ska sätta betyg i ett ämne kan det vara aktuellt att även beakta kunskaper i ämnet som eleven har fått inom ramen för skolans val. Däremot sätts inte något särskilt betyg i skolans val förutom i de fall då eleven har läst ett nybörjarspråk.

Inte ett alternativ till extra anpassningar eller särskilt stöd

En del elever behöver extra tid för att kunna nå betygskriterierna i ett ämne, men skolans val får inte ersätta extra anpassningar eller särskilt stöd till en elev.

Senast uppdaterad 17 maj 2024

Innehåll på denna sida