Så undervisar förskollärare om konstruktioner

Att bygga och konstruera är ett vanligt teknikinnehåll i förskolan, men det finns inte så mycket forskning om hur undervisning om detta går till. I en studie undersöker därför forskare hur förskollärare undervisar om konstruktioner. Resultaten visar att förskollärarna använde fyra olika strategier, nämligen att engagera, vägleda, koordinera och visa.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Att bygga saker har länge varit en del av den svenska förskolans tradition. Men teknik som uttryckligt ämnesinnehåll är ett nyare område för förskolan. Till exempel anger förskolans läroplan att barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Tidigare forskning har visat att barns kunskapsutveckling inom teknik kan gynnas av aktivt stöd och vägledning från vuxna. Det finns däremot inte så mycket forskning om hur detta kan gå till. Därför undersökte forskare från Linnéuniversitetet och Linköpings universitet tillsammans med förskollärare hur undervisningen i teknik, med fokus på konstruktioner, kan gå till.

Fyra huvudstrategier för att stödja konstruktion i förskolan

I studien deltog åtta förskollärare och tjugo barn i åldrarna tre till fem år. Aktiviteten med konstruktion kopplades till det tema som förskollärarna jobbade med för tillfället, vilket baserades på en bok som heter “Grodan och hans vänner”. Förskollärarna kopplade aktiviteten till temat på olika sätt, till exempel genom att rollspela som en av karaktärerna i boken, och be barnen hjälpa denne att bygga ett hus där han och alla hans vänner kunde få plats.

Studien gjordes som aktionsforskning. Det innebar att förskollärarna var med och bestämde vad studien skulle handla om, för att på sikt kunna förändra sin verksamhet. Resultatet visar att förskollärarna gav stöd till barnen på fyra olika sätt, nämligen genom att engagera, vägleda, koordinera och visa.

– Vi har kunnat identifiera en rad olika teknikdidaktiska strategier som förskollärare använder sig av när de intar rollen som den aktive och guidande vuxne i konstruktionsaktiviteter, säger Johan Boström, en av forskarna i studien från Linnéuniversitetet.

Teknikdidaktisk karta visar möjligheter

Forskarna videoinspelade när förskollärarna höll i konstruktionsaktiviteter med grupper om fyra barn. De spelade också in planeringsmötena inför aktiviteterna. Sedan analyserade forskarna hur förskollärarna genomförde aktiviteten utifrån fyra olika kategorier. De tittade på vilka material förskollärarna använde, till exempel skruvar och ett brev från en av karaktärerna i berättelsen.

De tittade också på hur förskollärarna uttryckte sig när de till exempel kopplade uppgiften till temat de arbetade med på förskolan. En tredje kategori var vilka uttalade och outtalade regler som gällde, till exempel att alla barnen skulle få utforska redskap och material. Den fjärde kategorin handlade om förskollärarens roll under aktiviteten, vilket kunde vara till exempel att förvara vassa redskap och att vägleda barnen när de beskrev sina idéer.

Sammantaget kunde forskarna se fyra olika didaktiska strategier som förskollärarna använde. Dessa var att engagera, att vägleda, att koordinera, och att visa. I en tabell kombinerade sedan forskarna strategierna med tre olika perspektiv på att konstruera: process, produkt och begrepp. Tabellen kan ses som en slags ”karta” över möjliga sätt för förskollärare att agera när de håller i aktiviteter om konstruktion.

– Denna karta skulle kunna användas på förskolor både i själva i planeringen av olika konstruktionsaktiviteter, men även som underlag för det kollegiala lärandet, säger Johan Boström.

Strategier och perspektiv

Att engageraAtt vägledaAtt koordineraAtt visa
ProcessKoppla konstruerandet med praktisk erfarenhet av teknikVägleda barnen muntligt i hur de kan lösa olika konstruktionsproblemDriva på den gemensamma konstruktionsprocessenVisa barnen hur konstruktionsmaterialet och redskapen ska användas
ProduktLyfta fram och förtydliga mottagaren av husetHjälpa barnen definiera vad den tänkta produkten (huset) består avFörtydliga hur de olika ingående delarna i ett hus hänger ihopVisa exempel på olika typer av hus
BegreppDra paralleller mellan konstruktionsuppgiften och teknik i vardagslivetMuntligt guida barnen i hur de ska använda verktygen och materialenKoppla barnens konstruktionsidéer med begrepp inom konstruktionBenämna redskapen och konstruktionsmaterialet

Barnen blev engagerade trots styrning

Forskarnas resultat visar hur förskollärare kan ge aktivt stöd för barnens lärande vid konstruktionsuppgifter. Stödet hjälpte barnen att uppmärksamma viktiga aspekter av konstruktion. Samtidigt är barnens fria lek och egna initiativ en viktig aspekt i förskolan. En farhåga utifrån detta perspektiv kan därför vara att det kan vara svårare att engagera barn i en aktivitet som är mer styrd.

I den här studien uppstod inte detta problem, enligt forskarna. Trots att förskollärarna tog en relativt aktiv roll så blev barnen i studien mycket engagerade i aktiviteterna. De arbetade intensivt under ganska lång tid med uppgiften. Mot bakgrund av detta och att teknik numer har en tydligt framskriven roll i förskolans läroplan hoppas forskarna att deras resultat ska kunna användas av förskollärare.

– Våra resultat är en pusselbit för att identifiera hur konstruktionsaktiviteter i förskolan kan iscensättas i syfte att hjälpa barnen att utveckla sin tekniska förståelse och sina tekniska förmågor, säger Johan Boström.

Text: Gunnar Höst, Linköpings universitet

Källa:

Boström, J., Hultén, M., & Gyberg, P. (2021). Rethinking construction in preschool: discerning didactic strategies in Swedish preschool activities Länk till annan webbplats.. International journal of technology and design education, 1-23.

Publicerad 07 december 2021.