Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Nedan kan du söka efter artiklar utifrån område, ämne och skolform.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med ämne NO ELLER Teknik

Laddar innehåll...
57 träffar
 • 10 jan 2024 Digitala spel visar störst effekt på elevers lärande när de används under kortare perioder

  Två forskningsöversikter från 2022 visar att användningen av digitala spel hade måttliga positiva effekter på elevers studieprestationer och motivation i matematik och naturvetenskap. Effekterna var som störst i början och tenderade att avta med tiden. Detta pekar på några viktiga faktorer för lärare att förhålla sig till, vid användning av digitala spel i undervisningen.

 • 03 jan 2024 Virtuell och förstärkt verklighet kan stödja elevers lärande och bidra till ökat intresse för naturvetenskap

  Forskning visar att användandet av förstärkt verklighet och virtuell verklighet i undervisningen kan skapa möjligheter att visualisera hur abstrakta fenomen ter sig och fungerar på ett mer detaljerat sätt. Detta möjliggör i sin tur att elever kan göra mer detaljerade observationer och analyser av fenomenen, vilket kan bidra till ökad begreppsförståelse och vilja att lära sig mer.

 • 22 dec 2023 Reflektionsverktyget T-Core kan ge stöd inför användning av digital teknik

  Lärare kan behöva stöd för att avgöra om digital teknik främjar elevers lärande och om tekniken ska integreras i undervisningen. Forskning visar att lärarstudenter som fått arbeta med det ämnesdidaktiska verktyget T-Core utvecklade en djupare reflektion och en medvetenhet om och hur användning av digital teknik kan hjälpa eleverna att förstå ett särskilt innehåll.

 • 02 nov 2023 Det finns en variation i hur elever ser på ekonomins roll i hållbar utveckling

  I en studie undersökte forskare vilka argument som elever på gymnasiet använder när de diskuterar kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Resultaten visar att det finns en stor variation i hur elever kopplar samman den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling med de sociala och ekologiska dimensionerna.

 • 15 jun 2023 Kan begreppet antropocen användas i stället för hållbar utveckling i undervisningen?

  Utbildning för hållbar utveckling har kritiserats för att bli för instrumentell. Som alternativ har undervisning med utgångspunkt i begreppet antropocen prövats. Undervisningen vrids då mot frågor och upplevelser som har med ömsesidighet att göra. Flera studier visar på en möjlig nära relation mellan vetenskapliga perspektiv och didaktiskt nytänkande.

 • 16 dec 2022 Designprocesser kan stödja teknisk bildning om hållbar utveckling

  En designprocess kopplad till undervisning om modern teknik kan vara ett sätt att kombinera teknikundervisning om begrepp, modeller och teknikutveckling med utveckling av teknisk bildning om hållbar utveckling. Det visar en studie där elever fått designa och diskutera framtidens hus.

 • 07 okt 2022 Kontinuitet är viktigt för kontextbaserad NV-undervisning

  Kontextbaserad undervisning kan bidra till engagemang och lärande i naturvetenskap. Men det är viktigt att det finns en kontinuitet mellan undervisningen, kontexten, och det naturvetenskapliga innehållet. Forskare har i en studie undersökt hur en lärare undervisar om infektionssjukdomar med Ebola som kontext. Resultaten visar att kontexten kan bidra till en progression i elevernas lärande.

 • 06 sep 2022 Programmering kan ses som ämnesinnehåll i teknik

  Kod innebär konstruktion av en teknisk lösning och kan därmed ses som ämnesinnehåll i teknik. En studie fann att elever i årskurs 1 och 4 värderar kodens ändamålsenlighet efter hur den är att läsa eller skriva, och inte vad programmet ska utföra. Forskarna ser även en möjlig progression i programmeringskunnande, från naturligt språk till abstrakt och symbolbaserat.

 • 18 feb 2022 Många utmaningar när programmering integreras i undervisningen

  Vilka är utmaningarna och riskerna när lärare ska integrera programmering i sin undervisning? Det undersöker Peter Vinnervik i sin avhandling. Resultaten visar att lärare står inför flera olika utmaningar, såsom brist på kunskap om programmering och hur de kan undervisa inom området. Samtidigt ger läroplanen inte så mycket vägledning kring implementeringen.

 • 07 dec 2021 Så undervisar förskollärare om konstruktioner

  Att bygga och konstruera är ett vanligt teknikinnehåll i förskolan, men det finns inte så mycket forskning om hur undervisning om detta går till. I en studie undersöker därför forskare hur förskollärare undervisar om konstruktioner. Resultaten visar att förskollärarna använde fyra olika strategier, nämligen att engagera, vägleda, koordinera och visa.

 • 02 dec 2021 Viktigt att skilja på energi och materia i lärande för hållbar utveckling

  Förståelse för ekologiska samband är viktigt för lärande om hållbar utveckling. I en studie undersökte forskare hur elever i årskurs 6 resonerar om näringsvävar. Resultaten visar bland annat att elever kan ha svårt att skilja på flödet av energi och kretsloppet av materia.

 • 19 okt 2021 Elever har låg kunskap om naturvetenskapliga undersökningar

  Naturvetenskapliga undersökningar är en viktig del av naturvetenskapen. Men trots att förmågan att genomföra dem är framskrivet i kursplanerna är det inte säkert att eleverna därmed också utvecklar kunskaper om vad som kännetecknar naturvetenskapliga undersökningar. En stor internationell studie har undersökt vilken syn elever har på detta. Resultaten från Sverige visar bland annat att de har svårt att skilja på data och evidens.

 • 05 okt 2021 Missvisande resultat kan förklara skillnader mellan nationella prov och betyg

  Lärare upplever att betyget på de nationella proven kan vara missvisande på grund av hur proven är utformade. Men skillnaderna mellan provbetyg och betyg kan också bero på att proven gett läraren information om elevers kunskapsbrister som sedan hunnit åtgärdas innan betyget satts. Det visar en studie om tänkbara förklaringar till att resultaten på de nationella proven och elevernas ämnesbetyg skiljer sig åt.

 • 10 sep 2021 Elever har ojämn kunskap om tekniska system

  Tekniska system finns nästan överallt i samhället, men det är ett område som innehåller utmaningar för undervisningen. I en ny studie beskriver forskare hur elevers nivåer av kunskap varierar inom olika aspekter av tekniska system. En slutsats är att det kan vara värt för lärare att satsa på områden med särskilda utmaningar, till exempel deras syften och styrning, och andra aspekter av tekniska system som inte syns.

 • 15 jan 2021 Klimatdiskussioner gynnar elevernas lärande

  Elever behöver utveckla kunskaper om klimatet och global uppvärmning, men området kan vara utmanande att undervisa om. Nya forskningsöversikter lyfter fram både problem och faktorer som kan bidra till lyckad klimatundervisning. Bland annat kan elevers lärande gynnas av reflekterande diskussioner, möten med forskare, att felaktiga uppfattningar bemöts samt lokala klimatprojekt.

Sida 1 av 4