Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk

Du som är lärare i språk och modersmål kan varje år ansöka om Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, The European Language Label. Utmärkelsen gäller för alla skolformer och alla språk förutom svenska som modersmål. Om du har inspirerats av tidigare års språkprojekt kan du även ansöka om Inspirationspriset.

Elever i olika åldrar

Vem kan ansöka?

Lärare i alla språk och modersmål utom svenska som modersmål, inom alla skolformer, kan ansöka om Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk. Utmärkelsen delas ut till nyskapande projekt inom språkundervisning på Språklärargalan i november varje år.

Gör du något i din språkundervisning som du tror att andra språklärare skulle ha nytta av? Ansök om utmärkelsen om din skola har nyskapande språkprojekt som

 • prövar nya idéer i undervisningen
 • gör språkinlärningen lustfylld
 • ökar förståelsen för andra länder
 • delar med sig av metoder och erfarenheter.

Om du ansöker bidrar du till att utveckla språkundervisningen både på nationell och europeisk nivå. Du kan också nominera en kollega.

Sista ansökningsdag är den 12 september 2024.

EU-kommissionen har sammanställt språkprojekt från olika länder:
Compendium of 2019 European Language Label projects Pdf, 5 MB.

Upp till 25 000 kronor till inspirerande projekt

Priset består av upp till 25 000 kronor per projekt, som delas ut på den årliga Språklärargalan. Prispengarna går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare.

Prioriterade projekt år 2023 och 2024

EU-kommissionens prioriterade områden för språk år 2023 och 2024 är

 • att stödja nyanlända barn och ungdomar i deras språkinlärning
 • kompetensutveckling för lärare för att stödja arbetet med inkludering och interkulturalitet, särskilt med tanke på den stora språkliga mångfalden i klassrummet
 • stöd till projekt som riktar sig till minoriteter och regionala språk för att främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
 • språkinlärning för att stödja vuxna elevers utveckling.

Utöver detta prioriterar vi i Sverige ansökningar som handlar om att

 • öka förståelsen för andra länder och kulturer
 • göra lärandet lustfyllt
 • våga pröva nya idéer
 • dela med sig av metoder och erfarenheter.

Så bedöms projekten

Det är en internationell jury som bedömer alla bidragen. Några av skolorna tilldelas sedan utmärkelsen på Språklärargalan. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i Europa. Projekten bedöms utifrån följande punkter.

 • Den europeiska dimensionen: Projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: Projektet förbättrar elevernas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ eller kvantitativ förbättring: Genom en förbättrad undervisning leder projektet till att eleverna lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: Projektet använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: Projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: Olika undervisningsmetoder används utifrån elevers olika identifierade behov.

Inspirationspriset

Har du tagit del av tidigare års projekt som har fått Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk och på så sätt inspirerats till att utveckla din egen undervisning?
Sök Inspirationspriset och berätta om hur du har anpassat ursprungsprojektet för att passa din egen verksamhet. Det projekt som väljs ut tilldelas 10 000 kronor som delas ut på den årliga Språklärargalan i november.

Två flickor läser moderna språk.

Representanterna i juryn är

 • EU-kommissionen
 • Skolverket
 • Språklärarnas riksförbund
 • Sveriges lärare
 • Universitets- och högskolerådet
 • Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
 • utländsk juryrepresentant.

Språklärargalan

Språklärargalan är en årligen återkommande kostnadsfri konferens för språklärare inom alla skolformer och språkämnen, förutom svenska som förstaspråk. Den brukar äga rum i mitten av november. Du kan anmäla dig till Språklärargalan från och med månadsskiftet april–maj varje år.

Anmälan och mer information

Språklärargalans syfte är att visa på lärande exempel inom språkundervisning, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan språklärare och att stimulera till utveckling av språkundervisningen. Varje år fokuserar på ett aktuellt område inom språkundervisning och lärande.

Under galan får du även ta del av inspirationsföreläsningar om aktuella ämnen, med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. I anslutning till varje föreläsning får du i mindre grupper diskutera innehållet med andra språklärare från hela landet, under ledning av en samtalsledare. Samtalet knyter föreläsningens innehåll till din egen undervisning, och du bidrar till samtalet utifrån dina erfarenheter som språklärare. Universitets- och högskolerådet informerar om de möjligheter som finns för skolor att delta i olika slags internationella samarbeten, vilka medel som finns att söka för detta och hur du kan ansöka.

Ansök senast den 12 september

Du kan ansöka om både Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk och Inspirationspriset fram till och med den 12 september 2024.

Gör så här

Spara ansökningsformuläret på din dator och fyll i det. Skicka sedan din ansökan till oss via mejladressen som står i ansökningsformulären. Du får en bekräftelse när vi har tagit emot din ansökan.

Ansökningsformulär för kvalitetsutmärkelsen i språk Word, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsformulär för Inspirationspriset Word, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Konkreta tips

Skolor som fick utmärkelsen 2023

Tumba gymnasium

Film: Mariquita – ett färgsprakande projekt om LGBTQ+ i Spanien och världen

Kontaktperson: Linnéa Harila Blomqvist, linnea.harila.blomqvist@botkyrka.se

”Mariquita” är ett projekt i spanska 4 som siktar mot att bredda kunskapen om HBTQ+ hos eleverna. Arbetet kretsar kring läsning av en spansk grafisk novell, genom vilken eleverna får kunskaper om olika människors livsvillkor och hur man ser på sexuella läggningar och könsidentiteter i olika delar av världen.

"Mariquita" is a project in Spanish 4 aiming to broaden students' knowledge about the LGBTQ+ community. The work revolves around reading a Spanish graphic novel, through which students gain insights into the life conditions of different people and how sexual orientations and gender identities are perceived in different parts of the world.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk 2023 tilldelas Tumba gymnasium för sitt projekt ”Mariquita – ett färgsprakande projekt om LGBTQ+ i Spanien och världen”.

Projektet ger möjlighet att arbeta med värdegrundsfrågor på ett djupare och mer kontinuerligt sätt i spanskundervisningen än vad exempelvis temadagar kan göra. Elever som arbetat med projektet uttrycker att de lärt sig inte bara mer spanska med utgångspunkt i ett autentiskt material utan även om HBTQ-relaterade frågor och om interkulturalitet i den spansktalande världen och i allmänhet. Projektet kan på så vis hjälpa till att avdramatisera och sprida kunskap om den här typen av värdegrundsfrågor, samtidigt som språkkunskaperna utvecklas.

Centrum för livslångt lärande i Heby

Film: Hebymodellen – inkludering och samarbete

Kontaktpersoner: Miad Ahmed, miad.ahmed@heby.se och Aija Speville, aija.speville@heby.se

Projektet ”Hebymodellen– inkludering och samarbete” står för en organiserad samverkan mellan elever, vårdnadshavare, modersmålslärare, studiehandledare, ämneslärare och rektorer för att främja både modersmåls- och nyanlända elevers språkutveckling. Fokus ligger på inkludering och integrering för framgångsrik utveckling i flerspråkighet. Grundtryggheten och det fysiska- och psykiska välbefinnandet hos eleverna ökar vilket leder till stärkta studieresultat. Den organiserade samverkans viktiga roll i inlärningsprocessen höjer även resultaten i övriga skolämnen.

“The Heby model – inclusion and collaboration” stand for an organized cooperation between students, guardians, caretakers, native language teachers, study supervisors, specialist teachers and principals to promote both native language students and newly arrived students language development. The focus is inclusion and integration for a successful development in many languages. The basic security and the physical and psychological wellbeing of the students increases, which brings stronger results in their studies. The organized cooperations in the learning process raises the results in other school subjects.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk 2023 tilldelas Centrum för livslångt lärande i Heby för sitt projekt ”Hebymodellen”.

Projektet har utvecklat en lärandeorganisation med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och undervisningsnära frågor, vilket har lett till integration och lärande i andraspråk i kommunen.

Syftet var att involvera rektorer, lärare och föräldrar i språkutvecklingen hos elever med modersmålsundervisning och att bygga starka broar som skapar förståelse för modersmål och lärande. Man har organiserat modersmålsundervisning och studiehandledning tillsammans med vuxenutbildning och mottagning, för att skapa förutsättningar att tillsammans kunna utveckla metodik, planera teman och diskutera för att underlätta och samordna sitt arbete.

Språkcentrum i Göteborg

Film: Utveckling av undervisningen i läsning och skrivning på arabiska

Kontaktpersoner: Sylwia Wieczorek, enhetschef, sylwia.wieczorek@educ.goteborg.se
Feras Mofleh, modersmålslärare i arabiska, ledare av arbetsgruppen, feras.mofleh@educ.goteborg.se

Projektet ”Utveckling av undervisningen i läsning och skrivning på arabiska” syftar till att förbättra undervisningen i läsning och skrivning på arabiska med en integrerad undervisningsmodell och praktiska exempel. Projektet ska tillhandahålla högkvalitativa resurser för lärare i arabiska i Sverige. Samarbeten har etablerats med utbildningsinstitutioner och experter inom läroplansutveckling med kontinuerlig interaktion med lärare och elever för att säkerställa kvalité och effektivitet.

Ambitionen är att utveckla undervisningen i arabiska och att undervisningsmaterialet ska vara en inspirerande modell både i Sverige och internationellt.

The project "Development of the teaching of reading and writing in Arabic" aims to improve the teaching of reading and writing in Arabic with an integrated teaching model, practical examples, and to provide high-quality resources for teachers of Arabic language in Sweden. Collaborations have been established with educational institutions and curriculum development experts, with continuous interaction with teachers and students to ensure quality and efficiency.

The ambition is to promote Arabic instruction and the teaching material will be inspiring both in Sweden and internationally.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk 2023 tilldelas Språkcentrum i Göteborg för sitt projekt ”Utveckling av undervisning i läsning och skrivning på arabiska”.

Det här projektet spänner över en helhet som involverar såväl chefer, projektledande lärare, modersmålslärarkollegor som elever. Projektet handlar om att på ett långsiktigt, systematiskt och utforskande sätt arbeta med lärarnas teoretiska och praktiska kompetens- och undervisningsutveckling. Detta görs bland annat genom att se utmaningar i undervisningen som tillfällen till kollegialt lärande, framförallt i arabiska men även i flera olika modersmål. Detta är ett exempel på när bottom-up-processer möter top-down på ett sätt som gör att både yrkesspråk och undervisningslust utvecklas, tillsammans med elevernas lust att lära.

Skolor som fick utmärkelsen 2022

Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm

Film: Projektet Derechos humanos – att engagera och medvetandegöra språkelever om mänskliga rättigheter (tid 02:51 minuter)

Kontaktperson: Maria Lyngstam Raud, maria.lyngstam.raud@edu.stockholm.se

Projektet Derechos humanos – att engagera och medvetandegöra språkelever om mänskliga rättigheter – handlar om att elever i spanska 4 arbetar med och lär sig om andra människors situation i världen, framför allt i Latinamerika. Eleverna skapar muntliga och visuella presentationer där de beskriver hur organisationer såsom Röda Korset, UNHCR med flera är verksamma och arbetar i olika länder. Elever på alla nivåer visar stort engagemang och motivation samtidigt som de lär sig om mänskliga rättigheter och använder spanskt vokabulär och grammatik på ett lustfyllt sätt.

The project Derechos humanos – Engaging and making language students aware about human rights – focuses on Spanish intermediate students (B1) learning about other people’s situation around the world, especially in Latin America. The students create oral and visual presentations about organisations such as the Red Cross, UNHCR etc describing their work in different countries. Students of all levels have shown dedication and motivation while simultaneously learning about human rights and using vocabulary and grammar in Spanish.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2022 har tilldelats Anna Whitlocks gymnasium för projektet ” Derechos humanos – Att engagera och medvetandegöra språkelever om mänskliga rättigheter.”

Syftet med projektet är att levandegöra och verklighetsanknyta spanskundervisningen samt engagera elever i andra människors situation i världen samt att få mera kunskap om mänskliga rättigheter vilket är givande och har skapat engagemang hos elever.

Genom arbetet har eleverna fått kunskap om människors olika utsatthet och hur välgörenhetsorganisationer arbetar och vad man kan göra för att hjälpa dem. Detta är frågor som engagerar eleverna och samtidigt så utvecklar de sina kunskaper i det spanska språket och lär sig att uttrycka sig på spanska om frågor som bland annat berör FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Högbyskolan i Hemse

Film: Eleverna får ett spanskt eller latinamerikanskt namn (tid 2:26 minuter)

Kontaktperson: Therese Sjöberg, therese.gotland@edu.gotland.se

Projektets syfte är att med enkla medel skapa en lustfylld språkundervisning som motiverar elever till språklärande. Genom att låta elever välja ett spanskt/latinamerikanskt namn att använda sig av i spanskaundervisningen under hela deras högstadietid, skapar de en karaktär som kräver inlevelse och engagemang på målspråket att leva upp till. Den nya karaktären ger autenticitet till eleven som upplever det lättare att våga kommunicera på målspråket som “Pablo” än som ”Linus”.

The aim of the project is to create, with simple means, an enjoyable language teaching that motivates students to learn languages. By giving the students a Hispanic personal name, they adopt a Hispanic identity to be used during their Spanish studies. In order to live up to the Hispanic identity, acting and commitment is required from the student. Being a new character gives a sense of authenticity to the student who thereby finds it easier to challenge him- or herself in communicating in the target language as “Pablo”, rather than as “Linus”.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2022 har tilldelats Högbyskolan för projektet ”Elever får ett spanskt eller latinamerikanskt namn”.

Det spanskklingande namn som följer med eleven under spanskundervisningen i grundskolan ger eleven möjlighet att leva sig in i språket mer och våga ge sig hän. När eleven använder sitt spanska alias kan det kännas mindre allvarligt att göra fel, vilket kan avdramatisera en situation som kan innebära press för eleven. Att använda ett spanskt namn har visat sig vara inspirerande för elevens lärande på såväl kort som lång sikt och kan motivera eleven till att hålla fast vid det moderna språket. Det innebär också ett enkelt sätt att arbeta med interkulturalitet i undervisningen.

Studium Restaurang i Göteborg

Film: Kompetensutveckling för lärare om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever i kombinationsutbildning (tid 4:48 minuter)

Kontaktpersoner:

Karolina Ulenius, karolina.ulenius@educ.goteborg.se
Louise Tegenfeldt, louise.tegenfeldt@educ.goteborg.se

Projektets syfte är en konkret, stödjande och dialogbaserad undervisning för vuxna utrikesfödda elever i kombinationsutbildning. Utifrån elevers och APL-handledares beskrivningar av utmanande situationer i skolan och på arbetsplatsen hittar språk- och yrkeslärare gemensamt sätt att anpassa undervisningen i linje med kursmål, yrkesmässiga och språkliga krav. Språk- och yrkeslärare möts regelbundet i integrerade lärgrupper. Parallellt utbildas APL-handledare i att möta elevers språkliga behov. Resultatet utvärderas kontinuerligt med elever, APL-plats och arbetsgivare.

The purpose of the project is concrete, supportive and dialogue-based teaching for adult foreign-born students in vocational education and training with language support. Based on students' and WBL* mentors' descriptions of challenging situations at school and in the workplace, language and vocational teachers together find ways to adapt teaching in line with course objectives, professional and linguistic requirements. Language and vocational teachers meet regularly in integrated learning groups. In parallel, WBL mentors are trained to meet students' linguistic needs. The result is continuously evaluated with students, WBL mentors and employers.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2022 har tilldelats Studium Restaurang för sitt projekt ”Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever i kombinationsutbildningar”.

Ämneslärare och yrkeslärare har under ett års tid fått kompetensutveckling och tillsammans med en lärledare träffas de två gånger per månad för att diskutera didaktik och lektionsupplägg. Både ämneslärare och yrkeslärare planerar tillsammans lektionerna, så att de kan utgöra ett stöd för elevernas fortsatta språkutveckling i yrkesämnena, men också i svenska språket.

Lärarna samarbetar även med handledarna på praktikplatsen så att undervisningen kopplas till arbetsplatsen så att den ska bli verklighetsanknuten och på så sätt stimulera och motivera eleverna till fortsatt lärande.

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm i Stockholm

Film: Kreativt skrivande i multikulturell skolmiljö utvecklar elevens samtliga språk (tid: 3:16 minuter)

Projektets syfte är att ta vara på elevers mångspråkiga resurser och att hjälpa dem att utvecklas inom samtliga resurser inom alla sina språk. Vi arbetar aktivt med kreativt skrivande som språkutvecklande verktyg för att stärka elevers ordförråd, språkförståelse, språkminne samt läsförståelse. Detta har visats sig främja både individens språk, men också deras självförtroende, vilket ofta leder till större lust att engagera sig i lärandet i stort.

The purpose of the project is to unlock our students' multilingual resources and capacities in order to help them develop within all their languages. We work actively with creative writing as a language development tool to strengthen students' vocabulary, language comprehension, language memory and reading comprehension. This has been shown to promote both the individual's language, but also their confidence, which often leads to a greater desire to engage in learning in general.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2022 har tilldelats Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm i Stockholm för sitt projekt ”Kreativt skrivande i multikulturell skolmiljö”.

Lärarna har under flera år arbetat med kreativt lärande och syftet är att eleverna ska utveckla sina språk vad det gäller ordförråd, språkanvändning, språkminne och läsförståelse.

Genom att ta tillvara elevernas mångspråkiga resurser och att använda sig av kreativt skrivande i engelska och svenska som andraspråk men även i moderna språk, stärks elevernas skrivande men även andra förmågor utvecklas som till exempel läsandet.

I och med att elevernas språk utvecklas så stärks deras självförtroende och självkänsla, vilket leder till att de vågar experimentera med språket, deras självkänsla och empati utvecklas.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
Mejladress: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 35 91

Senast uppdaterad 20 juni 2024