Lärares avlastningsbehov – checklista för rektor i förskolan

Var står ni idag? Med hjälp av vår checklista nedan kan ni snabbt få grepp om vad ni behöver tänka på inför inventering av lärares avlastningsbehov.

Rektorn ansvarar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en förskolenhet och ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Dessutom har rektorn ansvar för förskoleenhetens inre organisation och resursfördelning utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Läs igenom frågorna och ta ställning till hur väl olika påståenden stämmer överens med er verksamhet. Notera gärna vilka områden ni bedömer att ni behöver arbeta mer med. I slutet frågeformuläret hittar ni förslag på material som kan vara till nytta i det fortsatta arbetet.

Koll på

Inventering

Vi inventerar behov av behöriga förskollärare på kort sikt.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi inventerar behov av behöriga förskollärare på lång sikt.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi inventerar obehöriga förskollärares behov av stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen.

Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi inventerar obehöriga förskollärares behov av stöd i arbetet med att följa upp och analysera hur utbildningen främjar barnens utveckling och lärande.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Samverkan

Vi samverkar med huvudmannen eller andra förskolor i arbetet med att säkra tillgången till behöriga förskollärare.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Det finns former för samverkan inom förskoleenheten för att diskutera, följa upp och analysera hur utbildningen främjar barnens utveckling och lärande.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Stöd till behörig personal

Vi ger behöriga förskollärare förutsättningar att ge stöd till obehöriga förskollärare gällande planering och genomförande av undervisningen.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi ger behöriga förskollärare förutsättningar att ge stöd till obehöriga förskollärare i arbetet med att följa upp och analysera barnens utveckling och lärande.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Insatser för att öka behörigheten

Vi genomför aktiviteter för att öka tillgången till behöriga förskollärare för undervisningen.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi initierar och ger möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser för att öka behörigheten bland befintlig personal utan behörighetsgivande examen.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi fördelar förskollärare så att barnen undervisas av behöriga förskollärare så långt som möjligt.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Stöd till obehörig personal

Vi introducerar obehöriga förskollärare i uppdraget.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi ger obehöriga förskollärare stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen och skapa en struktur för en undervisning som utgår från målen i förskolans läroplan.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi ger obehöriga förskollärare stöd i arbetet med att följa upp och analysera hur utbildningen främjar barnens utveckling och lärande.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på
Senast uppdaterad 27 juni 2023.