Motverka hedersrelaterat våld och förtryck inom komvux

Sedan den 1 juli 2022 ingår det i komvux jämställdhetsuppdrag att arbeta systematiskt med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. På den här sidan kan du läsa mer om vad det innebär för dig som arbetar inom komvux.

Det är viktigt att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sker i både utbildningen och undervisningen och att du som arbetar inom komvux har kunskaper inom området. Här kan du som lärare, rektor eller huvudman ta del av vårt stödmaterial där vi bland annat belyser:

 • Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
 • Hur hedersrelaterat våld och förtryck kan visa sig i komvux.
 • Vilket ansvar huvudmannen, rektorn och läraren har.
Konkreta tips

En del av det systematiska kvalitetsarbetet

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sker med fördel systematiskt och genom att ni kopplar samman det med verksamhetens värdegrundsarbete.

I en hederskontext är könsrollerna snäva och maktstrukturerna baseras på kön, vilket gör att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver kopplas samman med ett aktivt arbete för jämställdhet.

Liksom skolväsendet i övrigt ska komvux driva ett aktivt arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Där ingår handlingar mellan elever som kan vara uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, som till exempel sexuella trakasserier eller diskriminering utifrån sexuell identitet, sexuell läggning, kön eller könsidentitet. Detta är en del i att skapa studiero och trygghet för alla elever inom komvux.

Detta arbete ska ske oavsett i vilken del av komvux som eleverna deltar och oavsett om de deltar i utbildningen på distans, på plats eller om utbildningen anordnas i kommunal regi eller på entreprenad.

Med hedersrelaterat våld och förtryck avses att människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar.

De patriarkala föreställningarna tar sig uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till allvarlig brottslighet såsom till exempel hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga.

Källa: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, Proposition 2019/20:131. Länk till annan webbplats.

Frågor för ett systematiskt arbete

Ett förebyggande arbete handlar om att undersöka och följa upp verksamheten ur olika aspekter. Här är exempel på frågor som kan vara en utgångspunkt i ert systematiska arbete med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck:

 • På vilket sätt är verksamhetens arbete med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck en del av det systematiska kvalitetsarbetet?
 • Hur är samverkan och uppbyggda kontakter med andra aktörer organiserad? Till exempel samverkan med socialtjänst, polis och civilsamhället för att stötta utsatta elever.
 • Hur ser personalens kompetens ut för att kunna arbeta främjande för jämställdhet i sin undervisning?
 • Hur ser personalens kompetens ut för att kritiskt granska strukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck?
Konkreta tips

Podd med lärare och rektor som delar med sig av sina erfarenheter

I den här podden talar Yerk Liveröd, rektor på SFI, och Anna Windeleff Gustavsson som undervisar på Barn och fritidsprogrammet i Malmö Stad, om sina erfarenheter av att arbeta med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck inom komvux.

Transkribering av podden Erfarenheter av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i komvux. Pdf, 83 kB.

Egen reflektion

 • Vilka utmaningar upplever du inom din roll i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?
 • Vilket möjligheter upplever du finns inom din roll i arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck?

Frågor för samtal inom kollegiet

 • Finns det ämnesområden i undervisningen och utbildningen som ni ser som särskilt viktiga att lyfta fram för det förebyggande arbetet i er verksamhet? Vilka skulle de i så fall vara?
 • Anna och Yerk pratar om hur de stöttar utsatta elever och båda nämner att i just deras verksamheter har de tillgång till elevhälsopersonal som en del i sin rutin, vilket inte är obligatoriskt inom den kommunala vuxenutbildningen. Vilka rutiner finns i er verksamhet när det gäller utsatta elever, oavsett om ni har elevhälsopersonal eller ej?
 • Hur ser ert systematiska kvalitetsarbete ut? Vilka möjligheter finns det att fånga upp ert arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck inom det?
Ansvar

Så kan hedersrelaterat våld och förtryck visa sig i komvux

I alla delar av komvux kan det finnas elever som lever i ett sammanhang som påverkar deras möjligheter att leva ett liv fritt från våld och förtryck. De demokratiska och mänskliga rättigheterna begränsas för elever som lever i ett sammanhang där de är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck av anhöriga och bekanta. Det kan till exempel innebära att eleven inte får möjlighet att uttrycka sina åsikter eller välja partner fritt.

Därför är det viktigt att eleven får möjlighet att lära genom grundläggande demokratiska värderingar, som exempelvis att

 • alla har lika mycket rätt till talutrymmet
 • alla behöver kunna samarbeta oavsett bakgrund eller könstillhörighet
 • hela verksamhetens lärmiljöer genomsyras av respekten för mänskliga rättigheter.

Undvik att bidra till generaliseringar

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se olika ut inom olika grupper och för olika personer. Det finns en risk att åtgärder mot hedersrelaterat förtryck kan innebära stigmatisering av utländskt födda genom att varje konflikt inom dessa familjer tolkas som hedersrelaterad.

Komvux personal behöver ta ansvar för att inte bidra till generalisering eller stigmatisering av enskilda etniska, religiösa eller kulturella särdrag. Men personal behöver även vara uppmärksam på det omvända, de vill säga att inte trivialisera förtryckande beteenden. Det kan också utgöra en risk och kan förekomma till följd av okunskap, ovilja eller rädsla för att våga se vad som sker.

Bland elever inom kommunal vuxenutbildning finns de som är särskilt utsatta i en hederskontext. Dessa grupper är:

 • Föräldrar som var omyndiga när de själva fick barn. Detta är en särskilt utsatt grupp där det kan ha förekommit tvång, våld eller bristande stöd från samhället.
 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp då de ofta befinner sig i en stark beroendeställning i förhållande till familjen och kan tillexempel vilseledas till äktenskap.
 • Konvertiter bryter mot de traditioner och värderingar som är starka i en hederskontext i och med sitt val att konvertera och kan därmed vara särskilt utsatta för hot och påtryckningar.
 • Hbtqi-personer bryter mot den heteronormativa struktur och dess tydliga könsmönster som finns i en hederskontext. Utifrån detta är det vanligare att hbqti-personer utsätts för våld, hot eller hot om våld än andra i en hederskontext.

Det finns varningstecken som kan tyda på att elever lever under hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Eleven bevakas och begränsas av till exempel anhöriga, släktingar eller andra elever.
 • Eleven uttrycker att eleven har begränsningar utifrån kön när det gäller arbetsuppgifter, hushållssysslor, aktiviteter utanför hemmet, val av klädsel eller beteende eller vilka eleven får/kan umgås med.
 • Eleven uttrycker åsikter och värderingar som kan kopplas till en hederskontext i samband med undervisning när det kommer till områden som rör jämställdhet, mänskliga rättigheter, kroppen, nakenhet, sexualitet, sexuell läggning och relationer.
 • Elevens frånvaro är i större utsträckning från lektioner som berör vad som kan uppfattas som känsliga ämnen i en hederskontext än vid annan undervisning.
 • Eleven uttrycker att hen inte tillåts göra vissa saker utifrån sin bakgrund, familj eller religion. Ta till exempel att röra sig utanför hemmet utan att en anhörig är med, ha vänner utanför familjen, ta körkort, cykla, simma eller träna.
 • Eleven deltar inte ensam i möten, utan anhöriga deltar vid vägledande samtal eller möten som berör elevens fortsatta studier, resultat eller hälsa. Gällande elever som använder sig av anhöriga som språkligt stöd kan ett tecken på hedersrelaterat våld och förtryck vara att anhöriga fortsätter delta även om elevens språkliga förmåga utvecklas eller när annan språklig resurs erbjuds.
 • Eleven uttrycker rädsla för att elevens sexuella identitet eller sexuella läggning ska komma fram till anhöriga eller den egna etniska gruppen.
 • Eleven uttrycker att hen inte får skilja sig, att partner väljs utifrån familjens önskan samt att heterosexualitet och äktenskap är enda ”rätta” alternativet till familjebildning.
 • Eleven uttrycker att hen inte får välja eller välja bort religiös åskådning.

Agera vid misstanke om utsatthet

Alla elever har rätt till en trygg studiemiljö där de är fria från diskriminering och kränkande behandling. Elever som lever i en hederskontext behöver känna trygghet i utbildningsmiljön och där är det viktigt att verksamheten är tydlig med allas lika värde och rättigheter, och att det sker åtgärder om dessa kränks mellan elever, av personal och av utomstående.

Om du misstänker att någon är utsatt i din verksamhet är det viktigt att agera. Här kan du läsa mer hur du kan agera när en sådan situation uppstår.

Om en myndig elev är utsatt

När personal misstänker att en elev är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck är det viktigt att stötta och upplysa eleven om att det finns möjligheter att ansöka om stöd och hjälp både genom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Personalen bör även lämna uppgifter till polisen vid misstanke om brott.

Samverkan

Det finns inga krav på samverkande insatser för vuxna elever, på motsvarande sätt som för skolpliktiga barn, men personalen inom komvux har möjlighet att erbjuda en utsatt elev stöd och hjälp i kontakter med socialtjänst, polis, hälso- och sjukvården samt lokala civilorganisationer.

Genom att ha uppbyggda kontaktkanaler och information från de andra aktörerna kan de bidra med trygghet för personal att de hänvisar eleverna vidare utifrån rätt information.

Anmälan till socialnämnden

Huvudmannen för verksamhet enligt skollagen, och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Det kan finnas elever inom den kommunala vuxenutbildningen som är under 18 år, även om skolformen i huvudsak riktar sig till vuxna.

Den som är anmälningsskyldig i sin tjänst ska genast anmäla till socialtjänsten om han eller hon i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn upp till 18 år far illa. Bestämmelsen om anmälningsskyldigheten för yrkesverksamma finns i 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen.

Källa: Socialtjänstlag (2001:453) Länk till annan webbplats.

Den nationella stödtelefonen

Nationella stödtelefonen för yrkesverksamma ger vägledning i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning av flickor och kvinnor:
Kontaktinformation på Hedersförtryck.se Länk till annan webbplats.

Ansvar

Vilket ansvar har huvudmannen, rektorn och läraren?

Hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. I den utsträckning det är relevant för elevens utbildning ska eleven få kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck samt få möjlighet att kritiskt granska maktstrukturer kopplade till kön.

Huvudman, rektor och lärare har olika uppdrag och därmed också olika ansvar och befogenheter när det gäller arbetet att motverka hedersrelaterat våld och förtryck:

Huvudmannens ansvar

Huvudmannen ser till att personalen som har hand om utbildningen ges möjligheter till kompetensutveckling. Huvudman kan vidta åtgärder så att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sker systematiskt.

Rektorns ansvar

Som rektor ser du till att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sker systematiskt, och att alla verkar för verksamhetens värdegrundsuppdrag. Enligt läroplanen för vuxenutbildningen har rektorn ett särskilt ansvar för att

 • utbildningen präglas av ett jämställd­hetsperspektiv
 • lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar och
 • lärarna får möjlighet till kompetensutveckling för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

Skollagen 2010:800

Lärarens ansvar

Som lärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs utifrån bestämmelserna i läroplanen samt i kurs- och ämnesplaner. Huvudansvaret för att planera och genomföra undervisningen ligger hos dig.

I samband med att eleven får kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhet och mänskliga rättigheter behöver du skapa möjligheter för eleven att delta i samtal där hen får tillfälle att lyssna in andras perspektiv, pröva och bearbeta sina kunskaper, som en del i sin personliga utveckling.

Att påverka och förändra normer och värderingar tar tid och är utmanade. Den vuxna eleven behöver få till sig kunskaperna och ompröva sina värderingar vid flera tillfällen utifrån vad som ryms inom elevens individuella studieplan.

Material för en öppen och respektfull dialog

Även om er verksamhet har ett väl utarbetat och kunskapsbaserat arbetssätt för att främja allas lika rättigheter och möjligheter kan det uppstå spänningar i undervisningen när det kommer till att kritiskt granska hedersrelaterat våld och förtryck samt arbete med områden som bidrar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck så som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Spänningar som behöver hanteras och bemötas av dig som personal.

Skolverket har ett stödmaterial för lärare som handlar om att stärka dig och dina kollegor i att hantera frågor och teman som kan uppfattas som svåra eller som skapar spänningar och väcker känslor bland elever och även hos personal.

Syftet med materialet är att ge lärare stöd i hur de kan göra klassrummet till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet ger dig stöd i att utveckla olika strategier så som arbets- och förhållningssätt för att skapa en öppen och respektfull dialog i undervisningen.

Stödmaterialet innehåller några ämnesspecifika delar som riktar sig i första hand till grundskola och gymnasieskola. Den inledande föreläsningen med tillhörande kollegiala övningar fungerar dock även för dig som arbetar inom komvux.

Stödmaterial i kontroversiella frågor

Forskning och fördjupning

Stödmaterial och länkar

Stödmaterial för dig som personal inom komvux

Skolverket har ett stödmaterial om arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck inom grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer. I stödmaterialet finns det ett inledande kapitel med en fördjupning om hedersrelaterat våld och förtryck som kan bidra till ökade kunskaper även för dig som personal inom komvux:
Hedersrelaterat våld och förtryck- skolans ansvar och möjligheter Länk till annan webbplats.

Stöd i kontroversiella frågor

I skolan kan en del frågor eller händelser väcka starka känslor eller upplevas kontroversiella. Du som är lärare eller rektor hittar här stöd för att diskutera och hantera denna viktiga del av skolans demokratiska uppdrag.

Stödmaterial i kontroversiella frågor

Hedersförtryck.se

På denna webbplats kan du läsa mer om vad hedersrelaterat våld och förtryck är. Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Nedan finns även en länk till den myndighetsgemensamma vägledningen som tagits fram.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Länk till annan webbplats.

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 06 februari 2024

Relaterade sidor

 • Stöd i arbetet

  Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

  Ta del av hur förskolan kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. I förskolan finns möjligheter att arbeta förebyggande och att upptäcka utsatthet tidigt.

 • Stöd i arbetet

  Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

  Ingen ska fara illa i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.