Samarbete för framgångsrik studiehandledning

Innehållet vänder sig till lärare och studiehandledare på modersmål. Du får exempel på hur lärare och studiehandledare kan dra nytta av sina olika kompetenser i samarbete kring studiehandledning. Du får även kunskap om hur man kan ta vara på studiehandledarens flerkulturella och interkulturella kompetens.

Två lärare arbetar tillsammans

Materialet ingår i ett stödmaterial för studiehandledning på modersmål. Länkar till övriga delar hittar du längst ner på sidan.

Du finner alla exempel och texter på denna sida med källor och i sin helhet i artikeln Samarbete för framgångsrik studiehandledning på modersmål av Karin Sheikhi Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Konkreta tips

Studiehandledning i utveckling, checklista

Studiehandledaren med sin särskilda insyn i enskilda elevers lärprocesser kan i samverkan med lärare på sikt bidra till att utveckla organisationen kring flerspråkiga elevers skolgång också i ett större perspektiv.

  • Sätt dig in i de nationella styrdokumenten, skolhuvudmannens policyer och skolans riktlinjer.
  • Hur ser organisationen ut?
  • Vad finns där och vad saknas?
  • Vad skulle behöva ändras för att studiehandledningen skulle fungera bättre?
  • Kom tillsammans på förslag på rutiner som säkrar och förbättrar arbetet med flerspråkiga elever och tydliggör studiehandledningens funktion och möjligheter. Dessa idéer och förslag kan presenteras för rektor eller chef.
  • Undersök om det finns det en vilja att bilda en arbetsgrupp som gemensamt ser över och förbättrar studiehandledningens villkor.

 

Uppdraget som studiehandledare

Arbetet som studiehandledare på modersmål liknar lärarens på så sätt att stöttningen av elevernas lärande utgör kärnan av uppdraget, men det skiljer sig också på flera sätt, inte minst i graden av självständighet och ansvar.

Att studiehandleda i olika ämnen

Läs om lärarens och studiehandledarens olika expertområden: lärarens ämneskunskaper och studiehandledarens språkkunskaper och kunskaper om pedagogisk handledning.

Att studiehandleda i och mellan kulturer

Att höra hemma i flera kulturer och att reflektera över det är en bra startpunkt för att utveckla interkulturell kompetens. Den är önskvärd hos alla som arbetar i skolan, men kanske är den störst hos studiehandledarna. Interkulturell kompetens kan beskrivas som att "kunna överbrygga olika synsätt, kunna tolka, förstå och även respektera andras perspektiv samt kunna ifrågasätta och bearbeta den egna etnocentrismen."

Yrkesrollen studiehandledare på modersmål i utveckling och samverkan

Avsikten med den här artikeln är att både studiehandledare och lärare ska känna sig säkrare på vad studiehandledningsuppdraget omfattar och att man tillsammans kan hitta sätt att samarbeta för de gemensamma elevernas bästa. Det sista avsnittet innehåller resonemang om hur yrkesrollen som studiehandledare kan utvecklas och stärkas i samverkan.

Mer stöd inom samma område

Innehållet på denna sida ingår i ett stödmaterial för studiehandledning på modersmål.

Senast uppdaterad 26 juni 2023