Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i studiehandledning

Innehållet tar bland annat upp komplexiteten i att arbeta med studiehandledning och hur det kan påverka studiehandledarens arbetssätt. Vidare får du konkreta exempel på hur studiehandledare kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och hur transspråkande kan bli en del i detta arbetssätt.

elev får handledning framför laptop av lärare

Materialet ingår i ett stödmaterial för studiehandledning på modersmål. Länkar till övriga delar hittar du längst ner på sidan.

Du finner alla exempel och texter på denna sida med källor och i sin helhet i artikeln Språk- och kunskapsutvecklande arbete i studiehandledning, artikel av  Anne Reath Warren och Jenny Uddling Pdf, 253 kB, öppnas i nytt fönster.

Konkreta tips

Exempel på att arbeta språk- och kunskapsutvecklande

Nedan finns två konkreta exempel på hur studiehandledare kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och anpassa stödet till olika stadier, ämnen, uppgifter och elevers förutsättningar. I exemplen finns förslag på hur olika språk kan användas under de olika studiehandledningstillfällena, men samtidigt förutsätts ett ständigt växlande mellan olika språk. Detta transspråkande innebär då att två eller flera språk används för att skapa mening och ge uttryck för erfarenheter, förståelse och kunskaper.

De studiehandledningstillfällen som exemplifieras utgår från en samverkan och planering mellan studiehandledare och ämneslärare. Denna samverkan är en förutsättning för studiehandledningen.

Här har vi lyft exemplet matematik. I artikeln kan du ta del av tre exempel till, samt läsa vidare om hur planering, genomförande och samverkan kan gå till.
Språk- och kunskapsutvecklande arbete i studiehandledning, artikel av  Anne Reath Warren och Jenny Uddling Pdf, 253 kB, öppnas i nytt fönster.

Matematik

Elevens skolbakgrund

Eleven har ingen skolbakgrund från sitt ursprungsland. Hennes kartlagda litteracitetserfarenheter och läsförståelse visade att hon inte hade utvecklat en åldersadekvat litteracitet. Via kartläggningen framkom också att eleven inte heller hade utvecklat en åldersadekvat numeracitet. Eleven har gått några månader i svensk skola och är placerad i ordinarie klass.

Studiehandledningens mål och konkreta uppgift

Eleven ska lära sig att mäta, jämföra och uppskatta enheten volym. Eleven förbereds för matematiklektionen där klassen ska göra enkla övningar av måttenheten volym, så att eleven kan delta på ett mer aktivt vis under den kommande lektionen. Ett mål är också att eleven lär sig uttrycka måttenheterna liter (l), deciliter (dl), centiliter (cl) och milliliter (ml) på svenska. Den konkreta uppgiften innebär att eleven mäter, jämför och uppskattar måttenheten volym.

Styrdokument

Att kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av vanliga måttenheter, däribland volym, är de betygskriterier i matematik åk 1-3 som eleven arbetar mot.

Studiehandledningens form

Före lektionen.

Forskning och fördjupning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Ny kunskap tillägnas och uttrycks via språket, vilket gör att språk- och kunskapsutvecklingen går hand i hand. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt förutsätter att lärare och studiehandledare fokuserar på det språk som gör att elever i större utsträckning kan förstå och uttrycka ett visst ämnesinnehåll.

Det språk som värderas högt i skolan (skolspråket) skiljer sig från det språk eleverna använder i mer vardagliga sammanhang (vardagsspråket). Skolspråket blir dessutom alltmer specialiserat i takt med elevernas kunskapsnivå och åldrar. Vardagsspråket räcker helt enkelt inte till, för att uttrycka det abstrakta och generella ämnesinnehåll som behandlas i de högre årskurserna.

Mer stöd inom samma område

Innehållet på denna sida ingår i ett stödmaterial för studiehandledning på modersmål.

Senast uppdaterad 21 juni 2023