Utforska lutande plan i förskolan

Barnen har redan flera olika erfarenheter av lutande plan och friktion. Lyssna till barnen under leken och ta reda på vad som intresserar dem, vilka strategier de använder och vilka erfarenheter de har.

ett barn klipper i papper

När barn och vuxna utforskar tillsammans finns förutsättningar att göra spontana situationer till mer systematiska undersökningar kring friktion och grad av lutning. Här hittar du förslag på hur lek och planerade situationer kan organiseras. Det finns också frågor som kan bidra till diskussioner och reflektioner kring barns möjligheter att lära och utvecklas inom naturvetenskap och teknik.

Konkreta tips

Barnen utforskar lutande plan

Film: Lutande planet (tid 02:06 min.)

I filmen syns först två yngre förskolebarn som rullar bollar upp och ner för en rutschkana inomhus. Den andra delen av filmen visar två barn som undersöker en träplanka som fungerar som ett lutande plan med kulor och bilar. I den tredje delen av filmen befinner sig ett flertal barn utomhus och utforskar lutande plan på förskolans gård med hjul och rockringar.

Utforska lutande plan i vardagen

På vilka olika sätt kan sådana tillfällen som de vi ser i filmen, användas av förskollärare och arbetslag så att barnen får möjlighet att vidga sina erfarenheter kring lutande plan?

Utmana och stimulera barnens utforskande genom att pröva och visa

 • hur vissa föremål rullar och andra glider ner för det lutande planet
 • hur ytan på det lutande planet och ytan på det föremål som glider (och/eller rullar) ner för planet påverkas av friktionen som uppstår
 • hur olika ytor påverkar föremålens möjlighet att glida ner för det lutande planet
 • hur planets lutning påverkar föremålets hastighet. Förändra lutningen på planet och undersök vad som sker med föremålen. Jämför mellan olika föremål.

I utforskandet upptäcker barnen att vissa föremål rullar och andra glider ner för lutande plan. I utforskandet har de också möjlighet att studera föremålens utformning, storlek, underlag och att det kan ha betydelse för hastigheten om föremålet glider eller rullar (friktion).

I de här aktiviteterna får barnen undersöka olika föremåls ytor och vilken friktion som uppstår. De får också undersöka vilken lutning planet har och kan se att lutningen påverkar hur de olika föremålen rullar och glider.

Friktion uppkommer när två ojämna ytor gnider mot varandra. Genom att ytorna hakar i varandra försvåras rörelsen. Ibland vill vi ha låg friktion, till exempel för att glida snabbt på våra skridskor. Ibland vill vi ha hög friktion, till exempel på vinterskorna så att vi inte halkar, eller när vi startar och bromsar på cykeln. Då vill vi inte glida iväg på däcken.

I det naturvetenskapliga arbetssättet ingår ofta att förändra en faktor (ibland kallat variabel) i taget så att man efteråt vet mera exakt vad det var som orsakade en förändring. Sådana systematiska undersökningar kan ofta göras av barn och vuxna tillsammans. När det gäller lutande plan och olika föremåls rörelse finns det många sätt att arbeta på, både i spontan lek och i mera organiserade aktiviteter. För att göra det möjligt att urskilja till exempel vilken påverkan friktion har på föremålet när det rör sig nerför det lutande planet kan du stötta barnen att inte förändra mer än en variabel i taget när de gör sina undersökningar.

Förskollärare reflekterar

Film: Lutande planet – intervjuer (tid 02:18 min.)

I filmen nedan reflekterar förskollärare kring barnens utforskande och lärande inom området lutande plan.

Diskussion och reflektion

Utgå från filmen och diskutera:

 • Vad i filmen känner ni igen från er egen praktik?
 • Vad i filmen fångade er som förskollärare och arbetslag? Hur kan ni gå vidare för att utveckla er undervisning med filmens innehåll som utgångspunkt?

Utgå från er egen praktik, diskutera och reflektera:

  • I vilka spontana och planerade aktiviteter får barnen möjlighet att undersöka lutande plan och friktion tillsammans med er och tillsammans med och andra barn?
  • I vilka miljöer och vid vilka tillfällen får barnen möjlighet att undersöka lutande plan och friktion tillsammans med er och tillsammans med och andra barn?
  • Erbjuds barnen att undersöka friktion systematiskt och att formulera och prova egna och andras hypoteser?
  • På vilka sätt kan ni som förskollärare och arbetslag utmana, stimulera och stötta barnen till ett fortsatt undersökande och lärande om lutande plan och friktion?

  Fortsätt utforska lutande plan och friktion

  Här finns fler exempel på hur du kan utforska lutande plan och friktion tillsammans med barnen. 

  Friktion i vardagen

  I förskolan och förskoleklassen finns många möjligheter att arbeta med friktion och lutande plan. Förskollärare och arbetslag kan stötta barnen i att uppleva, uppmärksamma, samtala och urskilja friktion genom att utgå från barnens egna lekar, deras omgivning och dagliga situationer.

  Fundera kring hur det som sker i förskolan kan leda vidare till att utforska lutande plan och friktion på andra platser i omgivningen? Hur kan förskollärare och arbetslag göra det möjligt för barnen att vidga sina erfarenheter av dessa fysikaliska fenomen?

  Använd olika ytor inomhus

  Gör det möjligt för barnen att, i spontana och planerade aktiviteter, tillsammans undersöka olika ytor inomhus:

  • Låt dem åka kana med fötterna på ett golv och jämföra skillnaden mellan att vara barfota, ha sock-i-plast, bomullsstrumpor, mockasiner och skinnskor med gummisula eller skinnsula. Vilka likheter och skillnader finns i dessa upplevelser?
  • Låt dem prova att dra varandra över golvet sittandes på olika tygstycken som bomullstyg, sammetstyg eller nylontyger. Vilka likheter och skillnader upplever den som drar respektive den som åker med?
  • Låt dem känna med handen på olika ytor som finns runt om i förskolan. Hur känns de? Kanske är ytan slät, skrovlig, vass eller hal. Koppla samman detta med barns funderingar kring vad som skulle vara ett bra underlag om man vill få en kloss att glida, eller vilket underlag som krävs för att kunna ta sig upp för en brant lutning.

  Använd olika ytor utomhus

  Låt barnen undersöka och utforska olika ytor utomhus genom att de får gå på olika underlag som asfalt, grus, is och snö med stövlar och skor som har olika slags sulor.

  Med de äldre barnen kan man tala om de olika förutsättningar som finns under olika årstider. Fundera över om det kan finnas situationer då det är halt på sommaren, hösten eller vintern. När är det bäst att åka kana i en backe? När går det bäst att gå upp för en brant backe?

  Utforska lutande plan och friktion

  Låt barnen undersöka friktion och lutande plan tillsammans med vuxna genom att åka rutschkana med olika kläder och jämföra dessa, exempelvis genom att åka med tunna bomullsbyxor, joggingbyxor, galonbyxor, barbent och så vidare.

  Förändra och påverka friktion som uppstår mellan olika ytor

  Gör det möjligt för barnen att påverka den friktion som uppstår emellan olika ytor genom att laborera med olika vätskor och material. Jämför mellan att

  • föra handflatorna emot varandra med och utan tvål på händerna
  • dra en pulka på snö och dra en pulka i grus
  • gå på en isfläck och sedan hälla sand på den och prova att gå ytterligare en gång
  • trampa runt på en cykel och sedan smörja dess nav med olja
  • dra med handen emot en torr respektive en våt bordsskiva.

  När barnen utforskar friktion i sin omgivning uppmuntras de att undersöka och uppleva omvärlden med nya perspektiv och se på vardagens aktiviteter ur en naturvetenskaplig vinkel. När de känner på släta, skrovliga, vassa och hala ytor (med eller utan) tvål på händerna, eller åker kana, får de möjlighet att använda känselsinnet och erövrar kunskap genom kroppslig erfarenhet.

  Att kunna förändra och påverka friktion är också viktigt kunskap för barn. Exempel på detta är att gå på en isfläck och sedan hälla sand på den. Genom att barn och vuxna undersöker friktion tillsammans i vardagen sätts det naturvetenskapliga fenomenet friktion in i ett naturligt och meningsfullt sammanhang.

  Lutande plan och friktion

  Att göra systematiska undersökningar och att stötta barn i att formulera och testa egna och andras hypoteser är ett sätt att fortsätta utforska lutande plan och friktion.

  Systematiska undersökningar

  När man vill undersöka något mer systematiskt är det centralt att ha något som är konstant och något som varierar. Det vill säga, om det är friktion som du vill att barnen ska kunna urskilja och rikta sin uppmärksamhet emot, behöver graden av lutning på planet vara konstant och föremålen som glider variera.

  Utgå från ett lutande plan, till exempel en backe i naturen eller en lutande planka, och låt barnen tillsammans med vuxna undersöka hur olika föremål som bollar, bilar, hjul och kulor med olika storlek och tyngd rullar. Samtala om

  • vilka föremål som rullar sakta respektive fort
  • varför vissa föremål rullar fortare än andra
  • varför vissa föremål inte rullar alls
  • hur vi kan påverka på vilket sätt som föremålen rullar.

  Låt barnen, tillsammans med vuxna, undersöka hur hjul med lika storlek rullar ner för en lutning som har olika ytor, exempelvis asfalt, gräs, löv, grus, is, jord, sand.Undersök hur olika föremål som is, klossar, stenar etcetera kan glida på eller nerför ytor som golv, asfalt, gräsmatta, grus och sand.

  Genom att ställa hypoteser och genomföra systematiska undersökningar kan både barn och vuxna medvetet studera det som hålls konstant och det som tillåts variera. Man kan då samtala om sina iakttagelser och barnens uppfattningar kan göras till innehåll för fortsatt undersökande. Att på olika sätt dokumentera händelseförloppen gör också att barn och vuxna tillsammans kan studera vad som händer vid undersökningarna. På det sättet blir barnen delaktiga i hela processen.

  Forskning och fördjupning

  Stödmaterial

  Här kan du läsa mer om förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik.

  Förskoledidaktik Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster.

  Som stöd i arbetet finns också didaktiska strategier anpassade till lärande inom naturvetenskap och teknik för barn i förskola och förskoleklass.

  Didaktiska strategier Pdf, 77 kB, öppnas i nytt fönster.

  Inspiration

  Få mer inspiration till att komma igång med naturvetenskap och teknik i förskolan av fler filmer med diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial.

  Inspirationsfilmer för naturvetenskap och teknik i förskolan

  Du kan söka mer material om förskoledidaktik bland våra forskningsartiklar.

  Sök forskningsartiklar om förskolan

  Fördjupning

  Ta del av forskningssammanställningen ”Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan” som är framtagen av skolforskningsinstitutet.

  Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan Länk till annan webbplats.

  Senast uppdaterad 10 juli 2023