Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan handlar om att utveckla undervisningen gällande den tidiga språk, läs- och skrivutvecklingen hos alla barn i förskolan. I ett kollegialt lärande får ni ta del av aktuell forskning, pröva i praktiken, reflektera och pröva igen. Det går att arbeta med Läslyftet både med och utan statsbidrag.

  • Statsbidrag 23/24 för förskollärare

  • På Lärportalen

  • Kollegialt lärande

En illustration av två barn som leker utomhus med en pedagog. En av barnen leker med vatten i en vattenkanna. En av barnen ritar en bokstav i sanden.
Call to action

Med statsbidrag

Läslyftet i förskolan är en kompetensutveckling med tydlig koppling till barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling baserad på aktuell forskning. Kompetensutvecklingen vänder sig till förskollärare.

I Läslyftet i förskolan ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra en modul med fyra delar, under ett läsår med statsbidrag. Ni får möjlighet att pröva undervisningsaktiviteterna flera gånger, reflektera tillsammans och pröva igen. Syftet är att det ska leda till ett fördjupat lärande.

Inledande konferens för handledare och rektorer

Du som ska vara handledare i Läslyftet och du som är rektor och ska leda kompetensutvecklingsinsatsen under läsåret 2023/24 inom ramen för statsbidraget kommer att bjudas in till en inledande konferens.

Konferensen anordnas av Skolverket i början av maj 2023 och syftar till att inspirera och ge stöd inför arbetet med Läslyftet.

Datum och orter

  • 4 maj, Radisson Blu Scandinavia, Göteborg
  • 9 maj, Nalen, Stockholm

Mer information, program och anmälningslänk publiceras senare.

Materialet finns på Lärportalen

Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare. Ingen inloggning behövs. Primär målgrupp för materialet är förskollärare.

Läslyftets moduler för förskolan på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Information

Språk-, läs- och skrivdidaktik

Läslyftet är kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Barnens språkutveckling står i fokus i Läslyftet. Det handlar om att arbeta medvetet med högläsning och att samtala om det lästa med barnen. Läslyftet i förskolan handlar också om att integrera det språkutvecklande arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik. I arbetet med läsande och skrivande i förskolan är det viktigt att leken, estetiska uttrycksformer och barnens intresse får ta stor plats.

Kollegialt lärande på förskolan

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material på Lärportalen. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en handledare. Rekommenderad gruppstorlek är 5–9 deltagare. Kompetensutvecklingen är tätt knuten till ordinarie arbete. Det går bra att samverka mellan förskolor.

En modul tar minst 15 timmar

En modul på Lärportalen tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska deltagarna genomföra undervisningsaktiviteter. De behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt om statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill och rektor kan avgöra om även annan personal som medverkar i undervisningen kan delta i det kollegiala samtalsgrupperna.

Belöning

Därför ska ni delta i Läslyftet

  • Fördjupa era kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling.
  • Samtala med kollegor om forskning och undervisning.
  • Pröva nya arbetssätt i praktiken.
  • Utveckla undervisningen.

Läslyftet finns även för skolan.

Läslyftet i skolan.

Ansvar

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen.

Diskussionsunderlaget "Planera och organisera för Läslyftet i förskolan" ger stöd i hur ni kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats och hur ni kan förbereda er. Materialet fungerar som ett stöd för dig som handledare och rektor inför det kommande arbetet med Läslyftet. En reviderad version av materialet publiceras under våren 2023.

Modulguide

Här kan du se en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulguide för Läslyftet i förskolan. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentera Läslyftet på din förskola

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för dina kollegor.

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolan Pdf, 1 MB.

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för vårdnadshavare.

Ladda ner bildspelet Läslyftet i förskolan (riktad till vårdnadshavare) Pdf, 594 kB.

Utan statsbidrag

Läslyftet i förskolan är en kompetensutveckling med tydlig koppling till barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling baserad på aktuell forskning. Läslyftet i förskolan vänder sig i första hand till förskollärare men om ni deltar utan statsbidrag kan ni anpassa tempot efter verksamhetens behov och även annan personal som medverkar i undervisningen ex. barnskötare kan ingå i det kollegiala lärandet.

Materialet finns på Skolverkets lärportal. Länk till annan webbplats.

Utbildning i att leda kollegialt lärande

För er som inte deltar i Läslyftet med statsbidrag men vill utveckla undervisningen och arbeta med ett kollegialt lärande, erbjuder vi utbildningen Leda kollegialt lärande, LKL. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Utbildningen vänder sig till alla skolformer som arbetar med moduler på Lärportalen. Här kan ni anpassa tempot efter verksamhetens behov och även annan personal som medverkar i undervisningen kan delta i det kollegiala lärandet. Det finns dock krav på att ledaren för det kollegiala lärandet ska vara legitimerad förskollärare. Rektor ska även ge förutsättningar för att möjliggöra kollegiala samtal och inläsning av texter.

Ansökan för läsåret 23/24 är öppen 15 februari-15 mars 2023

Leda kollegialt lärande Länk till annan webbplats.

Planera och organisera för kollegialt lärande Länk till annan webbplats.

Utvärdering av Läslyftet

Läslyftet i förskolan har utvärderats av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport publicerad i juni 2020. Här finns slutrapporten samt de rapporter som handlar om Läslyftet i förskolan.

Slutrapport – många nöjda med Läslyftet

Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet har varit en uppskattad kompetensutvecklingsinsats. Det visar den utvärdering som Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet gjort på uppdrag av Skolverket.

På sidan Läslyftet i skolan kan du läsa hela artikeln om slutrapporten:

Artikel om slutrapporten

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – slutrapport

Slutrapporten visar att Läslyftet har upplevts stärka undervisningen när det gäller arbetet med texter, läsförståelse och ord- och begreppsförståelse, samt bidragit till att utveckla förskolepersonalens och lärarnas interaktion med barnen och eleverna om olika texter. Handledare, deltagare i förskolan och i grundskolans lägre årskurser och lärare i svenska och svenska som andraspråk har upplevt störst effekter av Läslyftet. Framförallt har de genom det kollegiala lärandet fått insikter i och kunskaper om undervisning.

Ladda ner slutrapport om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Resultaten från enkäterna till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Ladda ner delrapport 11 om Läslyftet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten handlar om fyra av läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 17 januari 2023