Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan handlar om att utveckla undervisningen gällande den tidiga språk, läs- och skrivutvecklingen hos alla barn i förskolan. I ett kollegialt lärande får ni ta del av aktuell forskning, pröva i praktiken, reflektera och pröva igen. Det går att arbeta med Läslyftet både med och utan statsbidrag.

 • Statsbidrag för förskollärare

 • På Lärportalen

 • Kollegialt lärande

Call to action

Med statsbidrag

Läslyftet i förskolan är en kompetensutveckling med tydlig koppling till barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling baserad på aktuell forskning. Kompetensutvecklingen vänder sig till förskollärare.

I Läslyftet i förskolan ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra en modul med fyra delar, under ett läsår med statsbidrag. Ni får möjlighet att pröva undervisningsaktiviteterna flera gånger, reflektera tillsammans och pröva igen. Syftet är att det ska leda till ett fördjupat lärande.

Handledarutbildning

De handledare som deltar inom ramen för statsbidraget erbjuds en åttadagars utbildning. Handledarna får ta del av föreläsningar om kollegialt lärande och språk-, läs- och skrivutveckling. Det ingår också gruppsamtal samt praktiska övningar i att leda samtal.

Utbildningen för läsår 24/25 pågår från maj 2024 till maj 2025 och är fördelad på fem tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Handledarutbildning 2024/2025 – Läslyftet i förskolan, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Utan statsbidrag

För er som inte deltar i Läslyftet med statsbidrag men vill utveckla undervisningen och arbeta med ett kollegialt lärande, erbjuder vi utbildningen Leda kollegialt lärande, LKL. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen.

Utbildningen vänder sig till alla skolformer som arbetar med moduler på Lärportalen. Här kan ni anpassa tempot efter verksamhetens behov och även annan personal som medverkar i undervisningen kan delta i det kollegiala lärandet. Det finns dock krav på att ledaren för det kollegiala lärandet ska vara legitimerad förskollärare. Rektor ska även ge förutsättningar för att möjliggöra kollegiala samtal och inläsning av texter.

Ansökan till utbildningen för läsåret 2024/25 är öppen 1 mars-15 april 2024.

Leda kollegialt lärande Länk till annan webbplats.

Planera, organisera och följa upp kollegialt lärande Länk till annan webbplats.

Materialet finns på Lärportalen

Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare. Ingen inloggning behövs. Primär målgrupp för materialet är förskollärare.

Läslyftets moduler för förskolan på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Information

Språk-, läs- och skrivdidaktik

Läslyftet är kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Barnens språkutveckling står i fokus i Läslyftet. Det handlar om att arbeta medvetet med högläsning och att samtala om det lästa med barnen. Läslyftet i förskolan handlar också om att integrera det språkutvecklande arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik. I arbetet med läsande och skrivande i förskolan är det viktigt att leken, estetiska uttrycksformer och barnens intresse får ta stor plats.

Kollegialt lärande på förskolan

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material på Lärportalen. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en handledare. Rekommenderad gruppstorlek är 5–9 deltagare. Kompetensutvecklingen är tätt knuten till ordinarie arbete. Det går bra att samverka mellan förskolor.

En modul tar minst 15 timmar

En modul på Lärportalen tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska deltagarna genomföra undervisningsaktiviteter. De behöver också tid för kontinuerlig reflektion. Om ni inte ansökt om statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill och rektor kan avgöra om även annan personal som medverkar i undervisningen kan delta i det kollegiala samtalsgrupperna.

Belöning

Därför ska ni delta i Läslyftet

 • Fördjupa era kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling.
 • Samtala med kollegor om forskning och undervisning.
 • Pröva nya arbetssätt i praktiken.
 • Utveckla undervisningen.

Läslyftet finns även för skolan.

Läslyftet i skolan.

Ansvar

Planera, organisera och följa upp Läslyftet i förskolan

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för att arbeta med Läslyftet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

Samtalsunderlaget "Planera, organisera och följa upp Läslyftet i förskolan med statsbidrag" ger stöd för rektor i hur du kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats och hur ni kan förbereda er på förskolan. Underlaget poängterar också vad som är bra att tänka på för att Läslyftet ska bidra till ett långsiktigt arbete med språk-, läs och skrivutveckling och kollegialt lärande. Materialet kan också fungera som ett stöd för dig som handledare inför det kommande arbetet med Läslyftet.

Ladda ner Planera, organisera och följa upp Pdf, 755 kB.

Modulguide

Här kan du se en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulguide för Läslyftet i förskolan. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentera Läslyftet på din förskola

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för dina kollegor.

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolan Pdf, 434 kB.

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för vårdnadshavare.

Ladda ner bildspelet Läslyftet i förskolan (riktad till vårdnadshavare) Pdf, 359 kB.

Handleda vidare i förskolan, förskoleklassen och lågstadiet 2024/25

Handleda vidare består av två heldagsträffar. Under en dag på hösten och en dag på våren får du lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt om språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Handleda vidare är i första hand till för dig som redan har

 • genomfört handledarutbildningen i Läslyftet i förskolan eller Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet och deltar inom ramen för statsbidraget 24/25
 • genomfört handledarutbildningen i Läslyftet i förskolan eller Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet, läsåret 23/24, och fortsätter att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling, läsåret 24/25.

I mån av plats finns det också möjlighet för dig som leder kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan, förskoleklassen och lågstadiet och tidigare

 • deltagit i handledarutbildning inom Läslyftet eller
 • deltagit i någon av Skolverkets andra utbildningar om kollegialt lärande (ex. Specialpedagogik för lärande och Leda kollegialt lärande) eller
 • har haft ansvar för att leda didaktiska samtal om språk-, läs- och skrivutveckling.

För att få ta del av träffarna ska du i ansökan intyga att du kommer att fortsätta leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 2024/25. Träffarna anordnas digitalt.

Handleda vidare för förskolan, förskoleklassen och lågstadiet 2024/25, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Utvärdering av Läslyftet

Läslyftet i förskolan har utvärderats av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport publicerad i juni 2020. Här finns slutrapporten samt de rapporter som handlar om Läslyftet i förskolan.

Slutrapport – många nöjda med Läslyftet

Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet har varit en uppskattad kompetensutvecklingsinsats. Det visar den utvärdering som Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet gjort på uppdrag av Skolverket.

På sidan Läslyftet i skolan kan du läsa hela artikeln om slutrapporten:

Artikel om slutrapporten

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – slutrapport

Slutrapporten visar att Läslyftet har upplevts stärka undervisningen när det gäller arbetet med texter, läsförståelse och ord- och begreppsförståelse, samt bidragit till att utveckla förskolepersonalens och lärarnas interaktion med barnen och eleverna om olika texter. Handledare, deltagare i förskolan och i grundskolans lägre årskurser och lärare i svenska och svenska som andraspråk har upplevt störst effekter av Läslyftet. Framförallt har de genom det kollegiala lärandet fått insikter i och kunskaper om undervisning.

Ladda ner slutrapport om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Resultaten från enkäterna till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Ladda ner delrapport 11 om Läslyftet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten handlar om fyra av läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Insatsen ingår i nationella skolutvecklingsprogrammet Kunskap och värden

Statsbidrag för läsåret 2024/2025

Ansökan har stängt.

Statsbidrag för Läslyftet 2024/25

Kontakt

Har ni frågor om Läslyftet? Kontakta oss:

laslyftetiforskolan@skolverket.se

Senast uppdaterad 19 februari 2024

Text