Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor.

  • Förskollärare och annan personal

  • 15–20 timmar per modul

  • På Lärportalen

  • Kollegialt lärande

En förskollärare sitter på golvet. Framför läraren står två glada barn. Det ena barnet håller i en bok. Barnen tittar på läraren.
Call to action

Utbildning i att leda kollegialt lärande

Under läsåret 22/23 erbjuder vi utbildningen att leda kollegialt lärande, LKL. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen.

Anmälan har stängt.

Leda kollegialt lärande Länk till annan webbplats.

Planera och organisera för kollegialt lärande Länk till annan webbplats.

Materialet finns på Lärportalen

Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare. Ingen inloggning behövs.

Läslyftets moduler för förskolan på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Information

Språk-, läs- och skrivdidaktik

Läslyftet är kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet i förskolan riktar sig i första hand till förskollärare. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp. Inga förkunskaper krävs.

Läslyftet finns även för skolan.

Läslyftet i skolan

Kollegialt lärande på förskolan

Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material på Lärportalen. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en handledare. Rekommenderad gruppstorlek är 6–10 deltagare. Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Det går bra att samverka mellan förskolor.

En modul tar minst 15 timmar

En modul på Lärportalen tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska deltagarna genomföra undervisningsaktiviteter. De behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt om statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Belöning

Därför ska ni delta i Läslyftet

  • Fördjupa era kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling
  • Samtala med kollegor om forskning och undervisning
  • Pröva nya arbetssätt i praktiken.
Ansvar

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Här har vi samlat material som med anledning av coronapandemin ersätter den inledande konferensen för Läslyftet i förskolan. Materialet fungerar som ett stöd för dig som handledare och rektor inför det kommande arbetet med Läslyftet. Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Delar passar även att ta del av tillsammans med övriga deltagare i Läslyftet. Materialet är kronologiskt indelat i tre steg.

Steg 1: Introduktion

Film: Det här är Läslyftet i förskolan (tid: 8.00)

I den här filmen presenteras Läslyftets kompetensutvecklingsmodell. Ni får också möta förskolor som har arbetat med Läslyftet.

Nedan hittar du introducerande presentationer för handledare, rektorer och övriga deltagare i Läslyftet. Här finns även diskussionsunderlaget Planera och organisera samt modulguiden med en översikt över modulernas innehåll.

Film: Välkomna till Läslyftet i förskolan (tid: 9.33)

Filmen innehåller en presentation med ytterligare information om Läslyftets modell och moduler. Målgruppen är rektorer, handledare och deltagare.

Film: Handledarens roll i Läslyftet i förskolan (tid: 11.48)

Den här presentationen riktar sig till dig som har fått uppdraget att handleda Läslyftet och förtydligar handledarens uppdrag.

Film: Rektors roll i Läslyftet i förskolan (tid: 07.37)

Den här presentationen riktar sig till dig som är rektor och förtydligar rektors uppdrag i kompetensutvecklingsinsatsen.

Omslaget på publikationen Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Diskussionsunderlaget "Planera och organisera för Läslyftet i förskolan" ger stöd i hur ni kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats och hur ni kan förbereda er.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (203 kB) Pdf, 962 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 962 kB)

Modulguide

Här kan du se en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulguide för Läslyftet i förskolan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Steg 2: Fördjupning

Här hittar du som är handledare eller rektor två filmer med föreläsningar. I den första filmen ger psykologen Helena Pokka en fördjupad bild av vad det innebär att vara handledare i Läslyftet. I den andra filmen lyfter professor Sven Persson vikten av forskningslitteracitet.

Film: Kollegial handledning (tid: 7.01)

I filmen ger psykologen Helena Pokka en fördjupad bild av vad det innebär att vara handledare i Läslyftet.

Film: Forskningslitteracitet – introduktion till att förstå, värdera och använda forskning (tid: 20.58)

I filmen lyfter professor Sven Persson vikten av forskningslitteracitet och att kunna argumentera för pedagogiska val. Filmen riktar sig till rektorer och handledare.

Steg 3: Inspiration

I inspirationsdelen delar författaren och illustratören Stina Wirsén med sig av sina tankar och böcker om barn, bild och läsning. Här hittar du också en film där Stina inspirerar till att läsa och undersöka estetiska uttryck tillsammans med barnen i förskolan.

Barn och bild

Stina Wirsén ger här en introduktion till materialet:

"Ju fler barn jag träffar, ju mer stärks jag i övertygelsen om att barn behöver vuxnas absoluta närvaro. Vuxna som inte gör något annat samtidigt, vuxna som är i stunden tillsammans med barnet. Inte hela tiden, men en stund varje dag. Och att det som vuxna visar intresse för, det blir spännande och intressant.

Så till er pedagoger vill jag säga: Ni behöver inte kunna teckna eller måla, ni behöver inte kunna klippa ut en rymdraket med en nagelsax. Ni behöver vara där. Ni behöver pröva er fram, tillsammans med barnen. På oömma bord med golv som en får spilla på.

Lycka till och tack för ert arbete – det är ni som bygger upp och formar nästa generation!"

Film: Små barn och stora känslor: Att läsa för och med barn (tid: 12.20)

I filmen inspirerar författaren och illustratören Stina Wirsén till att läsa och undersöka estetiska uttryck tillsammans med barnen i förskolan.

Boken om liten av Stina Wirsén

Böcker för och om små barn

Stina Wirsén ger i boken om Liten en berättelse för små barn om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Boken om Liten finns i olika versioner även på Brottsoffermyndighetens webbsida. Brottsmyndigheten har även en sida med pedagogiska övningar och exempel på hur man kan hjälpa barnen att sätta ord på känslor genom samtal, lek och skapande.

Boken om Liten av Stina Wirsén Pdf, 41 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41 MB)
Liten på Brottsoffermyndighetens webbplats Jag vill veta Länk till annan webbplats.
Brottsoffermyndighetens webbplats Jag vill veta Länk till annan webbplats.

Boken Vem finns? handlar om förlusten av någon närstående.

Boken Vem finns? av Stina Wirsén Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15 MB)

Rita med liten skär och Brokiga ritboken av Stina Wirsén

Rita med liten skär är en pysselbok för de yngsta med sidor som kan skrivas ut. Brokiga ritboken är en ritbok med plats att rita vidare och färglägga, med text på olika språk.

Pysselboken Rita med liten skär av Stina Wirsén Pdf, 477 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 477 kB)

Brokiga ritboken av Stina Wirsén Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Presentera Läslyftet på din förskola

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för dina kollegor.

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolan Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för vårdnadshavare.

Ladda ner bildspelet Läslyftet i förskolan (riktad till vårdnadshavare) Pdf, 594 kB. (Pdf, 594 kB)

Forskning och fördjupning

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftet i förskolan startade hösten 2017. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport publicerad i juni 2020. Här finns de rapporter som har utvärderat Läslyftet i förskolan.

Slutrapport – många nöjda med Läslyftet

Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet har varit en uppskattad kompetensutvecklingsinsats. Det visar den utvärdering som Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet gjort på uppdrag av Skolverket.

På sidan Läslyftet i skolan kan du läsa hela artikeln om slutrapporten:

Artikel om slutrapporten

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – slutrapport

Slutrapporten visar att Läslyftet har upplevts stärka undervisningen när det gäller arbetet med texter, läsförståelse och ord- och begreppsförståelse, samt bidragit till att utveckla förskolepersonalens och lärarnas interaktion med barnen och eleverna om olika texter. Handledare, deltagare i förskolan och i grundskolans lägre årskurser och lärare i svenska och svenska som andraspråk har upplevt störst effekter av Läslyftet. Framförallt har de genom det kollegiala lärandet fått insikter i och kunskaper om undervisning.

Ladda ner slutrapport om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Resultaten från enkäterna till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Ladda ner delrapport 11 om Läslyftet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Senast uppdaterad 28 juni 2022