Språkfrämjande kompetensutveckling i förskolan

Sedan hösten 2022 erbjuder Skolverket olika språkfrämjande och kompetenshöjande insatser för personal i förskolan. Här hittar du mer information om insatserna.

Varför behövs språkfrämjande kompetensutveckling i förskolan?

Språkfrämjande och kompetenshöjande insatser vänder sig till anställda i förskolan. Syftet med insatserna är att öka kvaliteten på utbildningen i förskolan, bidra till språkutveckling hos personalen och därmed också hos barnen, för att på så sätt skapa förutsättningar för en bättre och tryggare övergång för barnen från förskolan till förskoleklassen.

Anmäl intresse här

Du som är huvudman kommer att bli kontaktad av den utbildningsanordnare som har fått i uppdrag att genomföra språkutvecklande och kompetenshöjande insatser i ditt område. Du kan också anmäla ditt intresse direkt hos de båda utbildningsanordnarna Merit och Hermods.

Källa grundkarta: SCB

Här kan du se vilken av anordnarna som ansvarar för utbildningsinsatsen i just ditt område. Klicka på länken i det aktuella området och anmäl ditt intresse på anordnarens webb.

Område A:
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län: Merit Länk till annan webbplats..

Område B:
Stockholms, Uppsala och Gotlands län: Hermods. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Område C:
Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebro och Värmlands län. Merit Länk till annan webbplats..

Område D:
Östergötlands, Södermanlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län: Merit Länk till annan webbplats..

Område E:
Skåne och Blekinge län: Merit. Länk till annan webbplats.

Område F:
Västra Götalands och Hallands län: Hermods. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konkreta tips

Så säger deltagarna om utbildningen

Här kan du läsa mer om vad deltagarna har att säga om de språkfrämjande och kompetensutvecklande insatserna som Skolverket erbjuder anställda i förskolan på uppdrag av regeringen.

Magnus Melin, Malmö stad.

"Ett lyft för både förskolebarnen och pedagogerna"

Magnus Melin från Malmö stads förskoleförvaltning gick handledarspåret på utbildningen Kompetenslyft i förskolan, som anordnas av företaget Merit utbildning.

– De kompetenshöjande insatserna är först och främst för barnens skull, som en del av förskolans kompensatoriska uppdrag, säger han.

– Men vi ser också vilket enormt lyft det här innebär – både för enskilda medarbetare och för förskolan som arbetsplats.

Språkfrämjande kompetensutveckling – lyft för både förskolebarnen och pedagogerna

Förskolepedagog Hala Alhendi.

"Viktigt för mig att utveckla mitt språk"

Hala Alhendi var en deltagarna i utbildningsanordnaren Hermods första utbildningsinsats för förskolepedagoger i Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning i Stockholm.

– Redan i dag kan jag utföra många olika typer av arbetsuppgifter, säger hon. Men på sikt skulle jag vilja ta ett större ansvar på min arbetsplats, och då blir det naturligtvis viktigt för mig att utveckla mitt språk.

"Jag skulle vilja ta ett större ansvar på min arbetsplats"

Konkreta tips

Om de språkfrämjande och kompetensutvecklande insatserna

De språkfrämjande och kompetensutvecklande insatserna erbjuds från och med hösten 2022 och finansieras av Skolverket. Insatserna kommer att erbjudas de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet.

Insatserna omfattar

  • kompetenshöjande utbildning i yrkessvenska för verksam förskolepersonal
  • utbildning av språkutvecklare som stöd till förskolorna
  • utbildning av chefer i att skapa förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser.

Utformningen av utbildningarna kommer att ske tillsammans med de utbildningsanordnare som vi på Skolverket har upphandlat.

Leder till bättre kommunikation och kvalitet

Förskolepersonalens pedagogiska och språkliga kompetens är avgörande för kvaliteten i förskolan och för barnens utveckling och lärande. De språkfrämjande och kompetensutvecklande insatserna riktar sig därför till anställda i förskolan som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter fullt ut och vara delaktiga i förskolans utvecklingsarbete.

Insatserna förväntas bland annat leda till att förskolepersonalen

  • i större utsträckning kan använda det svenska språket i kommunikationen med barn, vårdnadshavare, medarbetare och chefer
  • kan bidra till en språkutvecklande arbetsplats, tillsammans med chefer och medarbetare
  • får en ökad förståelse för förskolans uppdrag
  • blir tryggare i att använda digitala lärverktyg i sitt eget lärande och i förskolans aktiviteter med barnen.

Läs mer om regeringsuppdraget

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under åren 2021−2024 erbjuda insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden. Insatserna ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten i bland annat äldreomsorgen och förskolan.

Bakgrunden till uppdraget är att många personer som arbetar i välfärden saknar tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Samtidigt är välfärden en viktig väg in på arbetsmarknaden för många.

Insatserna för språkträning ska vara inriktade mot att möta arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov, men också behoven hos de brukare, patienter, barn, elever och andra individer som verksamheterna är till för när det gäller kommunikationen på de aktuella arbetsplatserna. Insatserna för språkträning ska gå att sätta in snabbt och vara möjliga att sprida över hela landet.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i oktober 2024. Då ska vi bland annat ha följt upp hur många arbetsplatser och individer som har deltagit och hur målet, att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden, har uppnåtts.

Språkträning i äldreomsorgen

Här kan du läsa mer om Skolverkets insatser för att förbättra kunskaper i det svenska språket hos personal i äldreomsorgen:

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Senast uppdaterad 15 februari 2024

Innehåll på denna sida