Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Sedan den 1 januari 2021 erbjuder Skolverket olika insatser för att förbättra kunskaper i det svenska språket hos personal i äldreomsorgen. Här hittar du mer information om insatserna.

Många personer som arbetar inom äldreomsorgen saknar tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Samtidigt är äldreomsorgen en viktig väg in på arbetsmarknaden för många.

Insatserna för språkträning stärker de anställdas yrkesspråk och ska bland annat bidra till ökad trivsel på arbetsplatsen samt högre kvalitet och en tryggare omsorg för de äldre.

Om insatserna för språkträning

Från och med våren 2022 finansierar utbildningar av språkombud, språkombudsutbildare och chefer i äldreomsorgen. Utbildningarna genomförs av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Bättre kommunikation och kvalitet

Insatserna för språkträning ska möta vårdtagarnas, arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov när det gäller kommunikationen på arbetsplatserna inom äldreomsorgen. Insatserna ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten på följande sätt:

 • Förbättra kommunikationen i tal och skrift med olika målgrupper. På så ökar det möjligheten för de anställda att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre och tryggare sätt.
 • Skapa en språkmedveten och språkstödjande arbetsplats.
 • Bidra till bättre förutsättningar för rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
 • Höja kvaliteten på vården, trivseln på arbetsplatsen och nöjdheten bland brukarna.
 • Öka anställningsbarheten och karriärmöjligheterna för de anställda.

Film: Språkombud och förebild (tid 3:15 min)

I den här filmen får du möta Nisreen som är undersköterska och språkombud på Äppelparkens äldreboende i Hallstahammar. Här berättar hon om sin egen resa och om yrkesspråkets betydelse för kvaliteten i omsorgen för de äldre.

Anmäl intresse

Läs mer om insatserna och hur du kan anmäla intresse för dem på Vård- och omsorgscolleges webbplats.

Vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om språkträning för anställda i välfärden

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under åren 2021−2024 erbjuda insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden. Insatserna ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten i bland annat äldreomsorgen och förskolan.

Bakgrunden till uppdraget är att många personer som arbetar i välfärden saknar tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Samtidigt är välfärden en viktig väg in på arbetsmarknaden för många.

Insatserna för språkträning ska vara inriktade mot att möta arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov, men också behoven hos de brukare, patienter, barn, elever och andra individer som verksamheterna är till för när det gäller kommunikationen på de aktuella arbetsplatserna. Insatserna för språkträning ska gå att sätta in snabbt och vara möjliga att sprida över hela landet.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i oktober 2024. Då ska vi bland annat ha följt upp hur många arbetsplatser och individer som har deltagit och hur målet, att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden, har uppnåtts.

Under 2022 föreslog regeringen att satsningen på språkträning vidgas till fler yrkesgrupper inom välfärden, till exempel vård, skola och annan omsorg. Regeringen har därför tillfört satsningen 60 miljoner kronor för 2022.

Språkträning i förskolan

Här kan du läsa mer om Skolverkets insatser för att förbättra kunskaper i det svenska språket hos personal i förskolan:

Språkträning för anställda i förskolan

Frågor och svar

Här nedanför hittar du svar på frågor om insatserna för att förbättra kunskaperna i det svenska språket hos personal i äldreomsorgen.

Senast uppdaterad 15 februari 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Du som är vårdgivare kan söka ersättning för personalkostnader inom ramen för Äldreomsorgslyftet via Socialstyrelsen.

  Äldreomsorgslyftet 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  De medarbetare som utbildas till språkombud får ett särskilt ansvar för att stödja och handleda sina arbetskamrater i frågor som rör språk och andra former av kommunikation. I språkombudens ansvar ingår bland annat att ta initiativ till gruppdiskussioner om vardagliga språkliga situationer och bistå arbetskamrater med administrativa uppgifter som dokumentation. Ett språkombud ska också vara en person som arbetskamrater både kan och vågar vända sig till för frågor om språk eller kommunikation i en vidare betydelse.

  Läs mer på Vård- och omsorgscolleges webbplats.

  Språkombud i hela landet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Det är ett uppdrag som Skolverket har fått av regeringen. Uppdraget innebär att upphandla, ta fram och genomföra insatser som ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten i yrkessvenska inom äldreomsorgen och möta såväl vårdtagarnas, arbetstagarnas som arbetsgivarnas behov.

  Läs mer på Skolverkets webbplats: Språkträning för anställda inom äldreomsorgen - Skolverket Länk till annan webbplats.

  Skolverket har tidigare erfarenheter av att arbeta specifikt med språkhöjande insatser för en förbättrad kommunikation. Vi arbetar till exempel med andra yrkesgrupper inom interkulturell kommunikation. Ett exempel är de så kallade kombinationsutbildningarna där personer läser sfi samtidigt som en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

  Ta kontakt med din chef om du är intresserad av att bli språkombud.

  Utbildningarna till språkhandledare tar emot cirka 20 personer i varje kurs. Hur många deltagare du som chef har möjlighet att kompetensutveckla bestäms helt av hur din verksamhet ser ut och vilka möjligheter du tycker du har.

  Läs mer på Vård- och omsorgscolleges webbplats.

  Språkombud i hela landet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.