Kommuners tillsyn av fristående förskolor

Utveckla din kompetens och förståelse för vad kommunal tillsyn av fristående förskolor innebär. Materialet vänder sig till kommunala huvudmän som har tillsynsansvar enligt skollagen.

pedagog blåser såpbubblor bland barn
Konkreta tips

Checklista för det kommunala tillsynsansvaret

För att en kommun ska kunna ta sitt tillsynsansvar enligt skollagens reglering bör skolchef eller motsvarande:

 • utse personal med rätt kompetens som får ansvar för tillsynen
 • säkerställa att ansvariga för tillsynen har kunskap om tillsynsuppdraget
 • kontinuerligt säkerställa att den personal som har ansvar för tillsynen får fortbildning vid behov
 • etablera en process för tillsynen, ta fram dokumentmallar och informera de fristående förskolornas huvudmän om hur tillsynen går till
 • säkerställa att diskussioner kontinuerligt förs om utbildningskvalitet med utgångspunkt i lagstiftningen.

PPT-presentation om tillsynsansvar för kommunala huvudmän

Introduktion till kommunal tillsyn av fristående förskolor Powerpoint, 882 kB, öppnas i nytt fönster.

I presentationen ingår manus, diskussionsfrågor och underlag som kan användas för att utarbeta rutiner inom ramen för tillsynsuppdraget.

Blanketter och mallar

Förutom presentationen finns blanketter och mallar som kan användas i samband med tillsynen. Avslutningsvis ges några exempel på tillsynsbeslut.

Förutsättningar och behov varierar ute i olika kommuner. Materialet är kortfattat och är tänkt att fungera som en vägledning för utarbetande av rutiner i den egna kommunen.

Exempelmall Brev inför tillsyn till huvudman och rektor Word, 53 kB.

Dokumentlista inför tillsyn Word, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelmall Frågeformulär till huvudman Word, 52 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelmall Frågor till rektor Word, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelmall Frågor inför mötet på den fristående förskolan Word, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelmall Inför beslut Word, 39 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på beslut

Exempel på beslut från Skolinspektionen finns också i materialet.

Så kan en kommunal tillsyn gå till

En kommunal tillsyn av förskolan kan genomföras på olika sätt, till exempel så här:

 1. Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans huvudman och rektor om att en tillsyn kommer att ske och hur processen ser ut.
 2. Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och rektorn för den fristående förskolan ska besvara.
 3. Huvudmannen för den fristående förskolan skickar in dokumentationen till kommunens tillsynsansvariga.
 4. Kommunens tillsynsansvariga informerar om datum och tid för tillsynsbesök, intervju, återkoppling och beslut.
Forskning och fördjupning

Fyra olika typer av beslut och vad de innebär

När den granskande myndigheten eller en kommun har genomfört en tillsyn, får den granskade verksamheten ett beslut.

Föreläggande

Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid.

Anmärkning

Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite eller tvångsåtgärder.

Avstående från ingripande

Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva bristerna i beslutet om:

 • bristerna vid en tillsyn är mindre
 • verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse
 • det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande

Återkallelse

Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild huvudmannen tills åtgärderna har rättats till.

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§

Exempel på beslut från Skolinspektionen

Tillsynsbeslut föreläggande, första exemplet, Skolinspektionen Pdf, 936 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsbeslut föreläggande, andra exemplet, Skolinspektionen Pdf, 835 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsbeslut föreläggande, tredje exemplet, Skolinspektionen Pdf, 800 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsbeslut anmärkning, Skolinspektionen Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsbeslut avstående för ingripande, första exemplet, Skolinspektionen Pdf, 458 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsbeslut avstående för ingripande, andra exemplet, Skolinspektionen Pdf, 417 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsbeslut avstående för ingripande, tredje exemplet, Skolinspektionen Pdf, 318 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsbeslut återkallelse, Skolinspektionen Pdf, 635 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvar

Huvudmannens ansvar för tillsynen av fristående förskolor

Alla huvudmän för utbildning har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, bestämmelser som har meddelats med stöd av skollagen eller andra befintliga styrdokument gällande utbildningen (se skollagen, 2 kap. 8 §).

Huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete, det vill säga verksamheten ska följas upp, utvärderas och utvecklas så att de nationella målen för verksamheten uppfylls (se skollagen, 4 kap. 3 och 5 §§ ).

Vidare ansvarar huvudmannen för att utbildningen inom den egna verksamheten är likvärdig för alla som deltar i utbildningen enligt skollagen, oavsett var i landet den ges. (se skollagen 1 kap.9 §).

Om materialet på sidan

Materialet om hur kommuner kan arbeta med tillsynen av fristående förskolor bygger på en modell framtagen av Uppsala kommun.

Senast uppdaterad 01 februari 2024

Innehåll på denna sida