Statistiknyhet

Uppföljning av gymnasieskolan 2021

Elevkullarna i gymnasieskolan fortsätter att öka. En tredjedel av eleverna på nationella program läser yrkesprogram och två tredjedelar läser högskoleförberedande program. Andelen elever på introduktionsprogram sjunker däremot till följd av att antalet elever på språkintroduktion minskar. Det är en ökande andel elever som slutför sin utbildning efter tre år.

Uppföljning av gymnasieskolan 2021

Årets uppföljning innehåller en översikt av de uppdrag som Skolverket har genomfört rörande coronapandemins påverkan på gymnasieskolan. Den innehåller dessutom nya tidsserietabeller för genomströmning och studieresultat för respektive nationellt program i gymnasieskolan vilka ersätter tidigare års tvärsnittstabeller.

Uppföljningen redogör för utvecklingen av gymnasieskolan sedan införandet av Gy 2011. Utvecklingen visas genom tidsserier av Skolverkets statistik från och med läsåret 2011/12 till och med läsåret 2020/21. Respektive program kommenteras med synpunkter från Skolverkets referensarbete.

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .