Betygsutveckling i årskurs 6 och i årskurs 9 våren 2017 till våren 2020

Betygsutvecklingen har analyserats för terminsbetygen i årskurs 6 respektive slutbetygen i årskurs 9 våren 2017 till våren 2020, i ämnena matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk. Utvecklingen belyses för samtliga elever som avslutat respektive årskurs varje år.

Statistiken beskrivs även uppdelat på flickor och pojkar, kommunal och enskild huvudman, efter svensk och utländsk bakgrund respektive efter föräldrars utbildningsnivå.

I PM:et belyses betygsutvecklingen i de aktuella ämnena även för den grupp elever som har åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som är i behov av särskilt stöd. Resultatet finns i PM:et.

PM Betygsutveckling i årskurs 6 och i årskurs 9 i grundskolan våren 2017 till våren 2020

Sammanfattande resultat för terminsbetygen i årskurs 6

  • I årskurs 6 minskade andelen med betyget A i matematik något våren 2020 jämfört med året innan. Minskningen var större bland elever hos enskilda huvudmän än för elever hos kommunala huvudmän. Bland elever med åtgärdsprogram minskade andelen som fick ej godkänt betyg i matematik från vårterminen 2019 till vårterminen 2020. Samtidigt fick en högre andel betygen B, C och D vårterminen 2020 jämfört med vårterminen 2019.
  • Andelen med de högsta betygen A och B i engelska i årskurs 6 minskade något våren 2020 jämfört med de tre föregående vårterminerna. Andelen har minskat mer bland pojkar än bland flickor. För gruppen elever med åtgärdsprogram minskade andelen med ej godkänt betyg i engelska från vårterminen 2019 till vårterminen 2020, medan andelen med betyget E ökade.
  • Andelen med ej godkänt betyg i svenska ökade den senaste vårterminen i årskurs 6 jämfört med de tre föregående vårterminerna. Ökningen var något större bland pojkar än bland flickor. För elever med svensk bakgrund ökade andelen med ej godkänt betyg i svenska mer, från våren 2019 till våren 2020, än den gjorde för elever med utländsk bakgrund. För gruppen med åtgärdsprogram ökade andelen med ej godkänt betyg i svenska från våren 2019 till våren 2020.
  • Andelen med ej godkänt betyg i svenska som andraspråk minskade våren 2020 i årskurs 6 jämfört med tidigare år. Från våren 2019 till våren 2020 minskade andelen med ej godkänt betyg för elever i skolenheter med kommunal huvudman, medan andelen ökade för elever i skolenheter med enskild huvudman. För gruppen med åtgärdsprogram ökade andelen med ej godkänt betyg i svenska som andraspråk i årskurs 6 våren 2020 jämfört med våren 2019.

Sammanfattande resultat för slutbetygen i årskurs 9

  • I matematik fick en markant högre andel elever i årskurs 9 betyget A våren 2020 jämfört med föregående tre år. Även andelen med betyget B var högre 2020 samtidigt som andelen med betygen D, E och F var lägre jämfört med de tre föregående åren. För elever med utländsk bakgrund minskade andelen med ej godkänt i matematik mer än för elever med svensk bakgrund från 2019 till 2020. Bland elever med åtgärdsprogram minskade andelen elever med ej godkänt betyg i matematik från våren 2019 till våren 2020.
  • Andelen med betyget A i engelska i årskurs 9 fortsatte att öka våren 2020 i ungefär samma takt som andelen ökat föregående två vårterminer. Andelen med betygen B och C minskade till våren 2020. För gruppen som hade åtgärdsprogram ökade andelen elever med betygen D, E och F i engelska från våren 2019 till våren 2020.
  • Andelen med det högsta betyget A i svenska i årskurs 9 ökade från våren 2019 till våren 2020. Denna andel ökade för såväl pojkar som flickor. För gruppen med åtgärdsprogram ökade andelen med ej godkänt betyg i svenska medan andelen med betyget E minskade från våren 2019 till våren 2020.
  • Andelen med betygen A-D i svenska som andraspråk ökade från våren 2019 till våren 2020. För gruppen med åtgärdsprogram minskade andelen med ej godkänt betyg i svenska som andraspråk våren 2020 jämfört med våren 2019.

Publicerades den .