Statistiknyhet

Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2020

Endast en av fem av ungdomarna (20 procent), som registrerats av kommunerna tillhöra aktivitetsansvaret (KAA), deltog i minst en åtgärd hos kommunerna. Nästan 40 procent av de registrerade under aktuella perioden var nya för KAA. Det visar Skolverkets statistik över kommunernas aktivitetsansvar för andra halvåret 2020.

Ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret har slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret deltar inte heller i någon av dessa utbildningar. Aktivitetsansvaret ska i första hand motivera ungdomar till utbildning.

Under andra halvåret 2020 omfattades ungefär 49 000 ungdomar av aktivitetsansvaret enligt kommunernas rapportering. Av dessa ungdomar var 56 procent män och 44 procent kvinnor. Motsvarande siffror för andra halvåret 2019 var att ungefär 53 000 ungdomar omfattades av aktivitetsansvaret med fördelningen 53 procent män och 47 procent kvinnor.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller för andra halvåret 2020 Länk till annan webbplats.

Ungdomarnas bakgrund

Antalet ungdomar totalt, som ingår inom aktuella åldersspannet, 16 – 20 år, för KAA, ökade med knappt 4 000 ungdomar (0,72%) jämfört med andra halvåret 2019. Antal ungdomar registrerade inom aktivitetsansvaret minskade med drygt lika många ungdomar (-7,64%).

Demografiskt har ungdomarna födda utomlands och nyinvandrade ungdomar minskat i båda grupperna. Ungdomarna födda utomlands och nyinvandrade ungdomar har historisk varit överrepresenterade i KAA statistik jämfört med ungdomar födda i Sverige. Därför kan en del av minskningen i antalet KAA ungdomar förklaras av förändringar i demografin. Dessutom har genomsnittsåldern ökat för både de registrerade i KAA och 16 – 20 åringar i hela riket. Det betyder att det är färre nya ungdomar som potentiellt behöver KAA stöd. Kommunernas arbete med att hjälpa ungdomar har utan tvivel påverkats av covid-19-pandemin, men hela minskningen kan inte kopplas till en corona-effekt.

En av fyra av ungdomarna i KAA hade avbrutit studierna på ett nationellt program eller motsvarande och nästan lika många hade studiebevis på ett nationellt program, när individen registreras inom aktivitetsansvaret. En av fem avbröt studier på ett introduktionsprogram och knappt en tiondel av ungdomarna studerade i grundskolan eller på ett introduktionsprogram. För en fjärdedel av ungdomarna i KAA saknades uppgifter om senaste sysselsättning i form av utbildning, när individen registreras inom aktivitetsansvaret.

Ungdomarnas sysselsättning och åtgärder

Det är ungefär 10 000, av de ca 49 000 rapporterade ungdomarna, som deltog i minst en åtgärd. Den vanligaste åtgärden var enstaka eller regelbundna samtal.

Ungefär 15 procent hade studie- och yrkesvägledning.

Sysselsättning efter avslutad åtgärd

Informationen om ungdomarnas sysselsättning vid tidpunkten när åtgärden avslutas är något som kommunerna ska registrera.

Av de ca 10 000 ungdomar som deltagit i minst en åtgärd har ca 5 500 åtgärder avslutats. Det kan vara så att ungdomarna har startat en ny åtgärd eller avregistreras. Antalet avregistrerade totalt var ca 23 500 ungdomar.

Kommunernas rapportering, på senaste åtgärden ungdomen deltog i under andra halvåret 2020, visar att ca

  • 30 procent av ungdomarna studerar
  • 26 procent av dem har ingen eller okänd sysselsättning
  • 20 procent genomför en åtgärd via kommunen eller annan aktör
  • 18 procent är i arbete
  • 6 procent har rapporterats in med annan sysselsättning

Vid frågor kontakta

Om du har frågor mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .