Statistiknyhet

Sju av tio rektorer kvar i samma skola läsåret efter

Ny statistik från Skolverket visar att sju av tio rektorer är kvar i samma skola efterföljande läsår. Statistiken redovisar var rektorer som tjänstgjorde i grundskolan och gymnasieskolan under läsåren 2014/15–2019/20 arbetade ett, tre respektive fem läsår senare.

Under perioden 2014/15–2019/20 tjänstgjorde årligen cirka 4 000 rektorer i grundskolan och cirka 1 200 rektorer i gymnasieskolan. Med utgångspunkt från varje enskilt läsår har vi följt rektorerna ett läsår senare och, där så är möjligt, även tre respektive fem läsår senare.

Statistiken visar hur många och hur stor andel av rektorerna i grundskolan respektive gymnasieskolan som ett, tre respektive fem läsår senare

  • är kvar som rektor i samma skolenhet
  • är kvar som rektor hos samma huvudman men har bytt skolenhet
  • är kvar som rektor men har bytt både huvudman och skolenhet
  • har slutat som rektor.

Statistiken visar även hur många av de som lämnat rektorsyrket som är kvar i eller har lämnat skolväsendet.

I de nya statistiktabellerna sker redovisning efter typ av huvudman, kön, ålder samt efter antal år i rektorsyrket.

Statistik över rektorsomsättningen i grundskolan Länk till annan webbplats.

Statistik över rektorsomsättningen i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Sju av tio rektorer är kvar i samma skola läsåret efter

Bland de rektorer som tjänstgjorde i grundskolan och gymnasieskolan under läsåren 2014/15–2018/19 var mellan 66 och­ 73 procent kvar som rektor i samma skolenhet efterföljande läsår. Läsåret 2019/20 var det högst andel rektorer som var kvar som rektor i samma skolenhet även läsåret efter, 75 procent av rektorerna inom grundskolan och 78 procent av rektorerna inom gymnasieskolan.

Efter tre respektive fem år minskar andelen rektorer som är kvar som rektor i samma skolenhet. Bland rektorer som vi kan följa under en treårsperiod var mellan 36 och 44 procent kvar som rektor i samma grundskola eller gymnasieskola tre läsår senare. Bland rektorer som vi kan följa över en femårsperiod var drygt 20 procent av grundskolerektorerna kvar i samma skolenhet fem läsår senare. Motsvarande andel bland gymnasierektorerna var 26 procent.

Diagram över andelen rektorer som var kvar på samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2019/20 Excel, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

I kommunala grundskolor var en högre andel av rektorerna kvar som rektor i samma skolenhet ett läsår senare, jämfört med rektorer i grundskolor med enskild huvudman. Efter tre respektive fem år var det dock en högre andel rektorer i grundskolor med enskild huvudman som var kvar som rektor i samma skolenhet jämfört med rektorer i kommunala grundskolor.

Bland rektorer i gymnasieskolan finns också skillnader efter typ av huvudman, även om det varierar beroende på vilka läsår vi tittar på. Under de senare läsåren var en högre andel rektorer i gymnasieskolor med enskild huvudman kvar som rektor i samma skolenhet ett och tre läsår senare jämfört med rektorer i kommunala gymnasieskolor. Tidigare läsår var förhållandet det motsatta. Efter fem år var en högre andel rektorer i gymnasieskolor med enskild huvudman kvar som rektor i samma skolenhet jämfört med rektorer i kommunala gymnasieskolor.

Diagram över andelen rektorer som var kvar på samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman, läsåren 2014/15–2019/20 Excel, 25 kB, öppnas i nytt fönster.

Bland både grundskolans och gymnasieskolans rektorer är kvinnor i något högre grad kvar som rektor vid samma skola över tid jämfört med män. Rektorer i åldern 50–59 år är i högre utsträckning kvar i samma grundskola eller gymnasieskola än de rektorer som tillhör en yngre eller äldre åldersgrupp, 20–49 år respektive 60 år och äldre.

Var femte rektor har lämnat yrket läsåret efter

Av grundskolans och gymnasieskolans rektorer läsåren 2014/15–2018/19 hade mellan 20 och 28 procent lämnat rektorsyrket efterföljande läsår. Läsåret 2019/20 var det lägst andel som lämnat rektorsyrket läsåret efter, 19 procent bland såväl rektorerna i grundskolan som i gymnasieskolan.

Andelen rektorer som slutar som rektor ökar efter tre och fem år. Efter tre år hade närmare 45 procent av rektorerna i grundskolan och knappt 50 procent av rektorerna i gymnasieskolan slutat att arbeta som rektor. Efter fem år var motsvarande andel cirka 60 procent bland både rektorerna i grundskolan och i gymnasieskolan.

Diagram över andelen rektorer som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2019/20 Excel, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

Rektorer i grundskolor med enskild huvudman lämnar i högre grad rektorsyrket efter ett, tre och fem år jämfört med rektorer i kommunala grundskolor. Med undantag för det senaste läsåret lämnar även en högre andel rektorer i gymnasieskolor med enskild huvudman rektorsyrket efter ett år jämfört med rektorer i kommunala gymnasieskolor. Efter fem år är förhållandet det motsatta då en högre andel rektorer i kommunala gymnasieskolor lämnar rektorsyrket jämfört med rektorer i gymnasieskolor med enskild huvudman.

Diagram över andelen rektorer som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman, läsåren 2014/15–2019/20 Excel, 25 kB, öppnas i nytt fönster.

Rektorer som är 60 år eller äldre tillhör den åldersgrupp där högst andel, omkring 90 procent, lämnat rektorsyrket under en femårsperiod. På ett och tre års sikt lämnar rektorer i åldern 20–49 år rektorsyrket i något högre grad än rektorer i åldern 50–59 år, vilket gäller både rektorer i grundskolan som i gymnasieskolan.

I både grundskolan och gymnasieskolan är andelen män som slutar som rektor något högre än andelen kvinnor.

Majoriteten av de rektorer som slutar lämnar även skolväsendet

Majoriteten av de som var rektorer i grundskolan och gymnasieskolan läsåret 2015/16 och som lämnat rektorsyrket, lämnade också skolväsendet. Det är en högre andel rektorer med kommunal huvudman som lämnar rektorsyrket som också lämnar skolväsendet, jämfört med rektorer med enskild huvudman.

De rektorer som är kvar i skolväsendet, men då i en annan yrkesroll, arbetar i huvudsak som lärare eller inom övrig arbetsledning efterföljande läsår.

Diagram över antalet av de som var rektorer 2015/16 och som slutat som rektorer efter ett år, tre år respektive fem år om de är kvar i skolväsendet eller inte Excel, 22 kB, öppnas i nytt fönster.

Om statistiken

Uppgifter om pedagogisk personal samlas in årligen av Statistiska centralbyrån på Skolverkets uppdrag. Uppgifterna avser den 15 oktober eller närliggande vardag varje givet läsår. I statistiken redovisas antalet tjänstgörande rektorer i grundskolan och gymnasieskolan under perioden 2014/15–2019/20 och vilken typ av tjänst de hade mättidpunkten ett, tre och fem läsår senare.

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .