Statistiknyhet

Stor ökning av antalet elever i komvux på gymnasial nivå

Elevantalet ökade inom komvux 2020. Totalt läste 400 000 elever i komvux under 2020. Den största delen i komvux var gymnasial nivå där totalt 243 000 elever studerade under året, en ökning med 12 procent jämfört med 2019. Elevantalet i komvux på grundläggande nivå hade i stället minskat med 1 procent sedan 2019 och elevantalet inom komvux som sfi minskade med 10 procent jämfört med 2019.

PM − Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2020

Officiell statistik om betyg och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2020 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik om elever och kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning 2020 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Ökning av andel distans även efter att rekommendationen om distansutbildning togs bort

Andelen som läst distanskurser är osäker med anledning av den rekommendation om distansundervisning som Folkhälsomyndigheten införde under första halvåret som en följd av covid-19-pandemin. Statistiken tyder dock på att andelen som studerade på distans var högre än föregående år även efter det att rekommendationen om distansundervisning togs bort under sommaren 2020, då komvux i stället skulle följa samma föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gällde för samhället i övrigt för att minska smittspridningen.

Inga stora förändringar i studieresultaten

Trots de speciella förutsättningarna under 2020 har studieresultaten legat på ungefär samma nivå som under 2019. Betygsfördelning och andelen som slutfört sina kurser var i stort sett oförändrad på grundläggande och gymnasial nivå. Inom delar av sfi finns dock en negativ utveckling under 2020 där avbrotten ökade och betygen sjönk något.

Yrkeskurser har bättre studieresultat

På gymnasial nivå finns en mycket stor spridning i resultaten mellan olika kurser. En tydlig skillnad är att kursdeltagare på yrkeskurser har både betydligt lägre andel avbrott och bättre betyg jämfört med teoretiska kurser. Under 2020 var det 107 400 elever som läst minst en yrkeskurs. Detta var en ökning med tio procent jämfört med 2019.

Skolverkets statistik

Skolverkets statistik om den kommunala vuxenutbildningen under 2020 som beskrivs ovan är en del av Sveriges officiella statistik. Årets publicering innehåller tabeller som strukturerats om för att bättre spegla komvux som helhet samtidigt som det ska vara enkelt att följa de olika delarna av komvux. En annan nyhet är att statistik om yrkesutbildning i komvux presenteras på läns- och kommunnivå.

Komvux som särskild utbildning publiceras fortfarande i separata tabeller då statistikens referensperiod skiljer sig från övriga delar av komvux.

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .