Statistiknyhet

Kursbetyg i slutet av gymnasieskolan åren 2016-2020

Kursbetygen för de elever som slutförde gymnasieskolan våren 2020 har jämförts med motsvarande betyg från fyra tidigare årskullar. Analysen utgår från ämnena matematik, svenska och engelska, som många elever läser. Särskilt fokus har lagts på kurser som betygsätts på våren det sista året i gymnasieskolan.

I PM:et presenteras en analys av kursbetyg för de 93 800 elever som slutförde gymnasieskolan läsåret 2019/20. Syftet med analysen är se om de snabba förändringar som genomfördes våren 2020 med anledning av covid-19-pandemin också påverkade betygen.

Den statistik som presenteras omfattar genomsnittlig betygspoäng och andelen elever som fått högsta eller lägsta betyg på kursen. En jämförelse görs med samma elevers betyg på de tidigare kurserna i samma ämne. Statistiken har också tagits fram för olika elevgrupper och skolans typ av huvudman.

Sammanfattande resultat

I matematik 3b ökade den genomsnittliga betygspoängen tydligt bland eleverna som slutförde gymnasieskolan våren 2020 jämfört med tidigare år. Andelen elever som fick betyget F minskade och andelen elever som fick betyget A ökade. Förändringen kan inte förklaras av elevernas betyg i den tidigare kursen matematik 2b.

I svenska 3 ökade den genomsnittliga betygspoängen för eleverna som slutförde gymnasieskolan år 2020 jämfört med tidigare år. Det är främst andelen med betyget A som ökat medan andelen elever som fått betyget F i princip är oförändrad jämfört med tidigare år. Förändringen kan inte förklaras av elevernas betyg i den tidigare kursen svenska 2.

Resultaten indikerar att pandemin och de åtgärder som vidtagits med anledning av denna kan ha påverkat förutsätt­ningarna för bedömning och betygssättning och lett till höjda kursbetyg. Det är också vissa ökade skillnader i betyg mellan kommunala och enskilda huvudmän.

Kursbetyg i slutet på gymnasieskolan

Vid frågor kontakta

Om du har frågor mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .