Statistiknyhet

Betyg i specialskolans årskurs 10, läsår 2020/21

Vårterminen 2021 uppnådde 34,5 procent av eleverna i specialskolan behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Under föregående fem läsår har motsvarande andel varierat mellan 33 och 52 procent.

Specialskolan består av 10 årskurser. När det gäller regler för bedömning och betygssättning så är de desamma som för grundskolan, med skillnaden att kunskapskraven finns i årskurserna 4, 7 och 10 istället för i årskurs 3, 6 och 9. Utbildningen i specialskolan ska så långt det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan samt ligga till grund för fortsatt utbildning. Specialskolan tar emot elever som är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning, i annat fall är döva eller hörselskadade, eller har en grav språkstörning.

Vårterminen 2021 avslutade totalt 55 elever, 31 pojkar och 24 flickor, specialskolans årskurs 10. Föregående läsåret var det 52 elever totalt, 31 pojkar och 21 flickor. Specialskolan är en liten skolform vilket gör att individuella variationer får genomslag i statistiken. Det gör det svårt att göra jämförelser av resultaten mellan olika läsår.

Behörighet till gymnasieskolan

Vårterminen 2021 uppnådde 34,5 procent av eleverna behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Under föregående fem läsår har motsvarande andel varierat mellan 33 och 52 procent. Det är lika stor andel elever som var behöriga till de tre olika behörighetsgrupper till de högskoleförberedande programmen. Det vill säga 34,5 procent var behöriga till det estetiska programmet, de ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen samt de naturvetenskaps- och teknikprogrammen.

Det var en högre andel bland pojkarna som var behöriga till samtliga fyra olika behörighetsgrupper bland de nationella programmen jämfört med bland flickorna. Andelen behöriga bland pojkarna var 45,2 procent och bland flickorna var 20,8 procent behöriga.

För att bli behörig till ett nationellt program krävs att en elev har fått godkänt betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik tillsammans med ytterligare fem ämnen för behörighet till yrkesprogram eller ytterligare nio ämnen för behörighet till de högskoleförberedande programmen.

Meritvärden

Det genomsnittliga meritvärdet (summan av betygsvärdena för de 16 bästa slutbetygen) för eleverna i specialskolan var 158,6 poäng våren 2021. Flickornas genomsnittliga meritvärde var 139,8 poäng medan pojkarnas genomsnittliga meritvärde var 171,8 poäng.

Det är 6 elever i specialskolan som har läst moderna språk som språkval och som kan tillgodogöra sig det som ett 17:e betyg till de övriga 16 bästa slutbetygen. Genomsnittligt meritvärde för elever som fått 17 betyg var 160,0 poäng, 140,5 för flickorna och 173,7 för pojkarna.

Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .