Statistiknyhet

Statistik om sökande till gymnasieskolan 2021/22

Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet följt av ekonomiprogrammet. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2021/22. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

PM − Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2021/22

Officiell statistik på riksnivå, i tabeller, över sökande till gymnasieskolan läsåret 21/22 Länk till annan webbplats.

Sök statistik över sökande till gymnasieskolan på kommunnivå Länk till annan webbplats.

Antal sökande till nationella program

Det var 125 000 elever som sökte till ett nationellt program inför läsåret 2021/22. Av dessa elever sökte 64 procent ett högskoleförberedande program i första hand och 36 procent ett yrkesprogram i första hand, vilket är oförändrat jämfört med läsåret 2020/21. Under den senaste tioårsperioden har det varit små förändringar mellan åren.

Andel sökande och andel behöriga

Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet bland eleverna följt av ekonomiprogrammet med 22 700 respektive 20 100 sökande elever. Bland yrkesprogrammen sökte eleverna i störst utsträckning fordons- och transportprogrammet (6 900 elever) följt av el- och energiprogrammet (6 500 elever).

Behörigheten till förstahandsvalet varierar, främst mellan elever som sökte till ett högskoleförberedande program jämfört med yrkesprogram. Av elever som sökte till ett högskoleförberedande program var behörigheten generellt högre jämfört med elever som sökt ett yrkesprogram. Högst andel behöriga sökande har ekonomiprogrammet och lägst andel har vård- och omsorgsprogrammet.

Programmens storleksfördelning är i stort sett densamma om man ser till antalet sökande respektive antalet behöriga sökande elever. Ett undantag är fordons- och transportprogrammet som har fler sökande än el- och energiprogrammet men färre behöriga sökande elever.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .