Statistiknyhet

Nytt PM om betygsutveckling i årskurs 6 och i årskurs 9

I detta PM redogör vi för statistik om hur terminsbetygen för vårterminen i årskurs 6 respektive slutbetygen i årskurs 9 har utvecklats i ämnena matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk från 2017 till 2021.

Statistiken beskrivs även uppdelat på flickor och pojkar, kommunal och enskild huvudman, efter svensk och utländsk bakgrund, för nyinvandrade elever och utifrån föräldrars utbildningsnivå. Vi belyser betygsutvecklingen i de aktuella ämnena även för den grupp elever som har åtgärdsprogram.

Utifrån statistiken i PM:et kan vi inte uttala oss om huruvida förändrade förutsättningar för bedömning och betygssättning har påverkat betygsresultaten under den pågående coronapandemin.

PM - Betygsutveckling i årskurs 6 och i årskurs 9 - våren 2017-våren 2021

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .