Statistiknyhet

Uppföljning av regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2020

Nästan 60 000 elever läste statsbidragsfinansierade kurser inom regionalt yrkesvux år 2020. Det är en ökning med 21 procent från 2019. Av de elever som avslutade regionalt yrkesvux 2018 hade hälften en etablerad ställning på arbetsmarknaden 2019.

PM - Uppföljning av regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Vård och omsorg är den vanligaste inriktningen på studierna, uppskattningsvis en tredjedel av eleverna inom yrkesvux läser mot vård och omsorg. Inom lärlingsvux är barn och fritid den vanligaste inriktningen. Den vanligaste förarutbildningen är den längre godstransportutbildningen.

Elever som läst en längre yrkesutbildning (motsvarande ett helt års studier) är generellt sett etablerade på arbetsmarknaden i högre utsträckning än de som läst en kortare yrkesutbildning. Nära 70 procent av de som läst en längre utbildning med inriktning vård och omsorg var etablerade året efter de avslutade sina studier.

I årets uppföljning kan vi redovisa etableringen för de elever som läst en yrkesutbildning i kombination med svenska för invandrare eller svenska som andraspråk inom regionalt yrkesvux. Drygt en tredjedel av de elever som avslutade en sådan utbildning 2018 hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden året därpå.

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .