Statistiknyhet

Statistik över gymnasieskolans elever läsåret 2021/22

Läsåret 2021/22 går det 362 000 elever i gymnasieskolan. Det är 826 fler elever jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 0,2 procent. Det är främst antalet elever som läser på ett högskoleförberedande program som ökat medan det på yrkesprogram i stort sett är oförändrat. Antalet elever på introduktionsprogrammen fortsätter att minska för femte året i rad.

PM – Elever i gymnasieskolan 2021/22

Officiell statistik på riksnivå över antalet elever i gymnasieskolan läsår 2021/22, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i gymnasieskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolan fortsätter växa

För sjätte året i rad ökar det totala antalet elever i gymnasieskolan. Antalet elever på yrkesprogram har ökat marginellt med 0,3 procent från föregående läsår, motsvarande 266 elever. Antalet elever på högskoleförberedande program har ökat med nästan 2 procent, motsvarande 3 680 elever. I diagrammet nedan visas antalet elever över tid samt prognos för antalet elever under de kommande åren.

Diagram 1. Antal elever i gymnasieskolan läsåren 2011/12–2021/22 samt prognos för läsåren 2022/23–2027/28

Diagram över antal elever i gymnasieskolan läsåren 2011/12–2021/22 samt prognos för läsåren 2022/23–2027/28

Diagrammet visar antalet elever i gymnasieskolan och ger en prognos för kommande läsår. Läsåret 2011/12 var antalet elever 369 000 elever. Efter en nedgång till ca 323 000 elever läsåret 2015/16 började antalet elever öka igen. Ökningen har sedan fortsatt till nuvarande läsår 2021/22 då antalet elever är 362 000 elever. Vår prognos är att den trenden kommer att fortsätta med ett estimerat antal elever på cirka 390 000 läsåret 2027/28. Prognosen baseras på övergången från grundskolan, genomsnittligt antal studieår i gymnasieskolan och den förväntade invandringen till Sverige. Det innebär att prognosen beskriver en sannolik utveckling under förutsättning att inga större förändringar görs av skolväsendet eller inträffar i samhället i övrigt.

De tre största nationella programmen är samtliga högskoleförberedande, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet är störst med 63 600 elever. De tre största yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet. El- och energiprogrammet har 15 800 elever och är det största yrkesprogrammet.

Det är fler kvinnor än män som går på de högskoleförberedande programmen, medan männen är fler på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen.

Tabell över antalet kvinnor och män totalt och per programtyp


Totalt

Kvinnor

Män

Gymnasieskolan totalt

361 673

174 743

186 930

Yrkesprogram

105 618

42 584

63 034

Högskoleförberedande program

218 623

115 917

102 706

Introduktionsprogram

37 432

16 242

21 190

En stor andel av eleverna på de nationella programmen, cirka 68 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Introduktionsprogrammen fortsätter att minska

För femte året i rad minskar antalet elever på introduktionsprogrammen. Totalt läser 37 400 elever på ett introduktionsprogram läsåret 2021/22, vilket är ca 3 120 färre elever jämfört med föregående läsår. Anledningen till denna minskning är främst att färre elever läser på språkintroduktion. Det rör sig om ungefär 2 000 färre elever vilket motsvarar en minskning på 18 procent jämfört med föregående år. Programinriktat val och yrkesintroduktion har också minskat med 5 respektive 8 procent. Det enda individuella program som ökat jämfört med föregående läsår är individuellt alternativ där 12 400 elever går. Det är en ökning med 1 procent. Individuellt alternativ är det introduktionsprogram med flest elever.

Majoriteten av eleverna på introduktionsprogrammen, cirka 82 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Introduktionsprogrammen har en högre andel elever som avbryter sina studier eller gör ett uppehåll i dem jämfört med de nationella programmen. Bland eleverna som var nybörjare, det vill säga som inte varit registrerade i gymnasieskolan tidigare och går första året, var det 11 procent som avbröt sina studier eller gjorde ett uppehåll till andra läsåret. Till skillnad mot föregående år är det nu väldigt jämt mellan könen för de som väljer att avbryta eller göra ett uppehåll i studierna. På individuellt alternativ gör flest elever ett avbrott eller tar ett studieuppehåll, 13 procent.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .