Statistiknyhet

Nationella prov i gymnasieskolan hösten 2021

Resultaten från de nationella prov i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2021 finns nu publicerade. De prov som genomfördes i störst utsträckning var matematik 4, svenska 3 och matematik 3c.

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan ht 2021 Länk till annan webbplats.

Statistik över provresultat på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Höstterminen 2021 rapporterades 9 100 nationella prov i gymnasieskolan in till Skolverket vilket är lika många som hösten 2019. Det är en minskning jämfört med hösten 2018 då 10 800 prov rapporterades in men en ökning jämfört med hösten 2020. Minskningen omfattar både antalet skolenheter och offentliga och enskilda huvudmän. Men utvecklingen ser inte likadan ut för alla prov. För vissa kurser har antalet minskat under pandemin för att sedan stiga igen medan andra prov har fortsatt att minska i antal.

Diagram 1. Antal inrapporterade prov per kurs för höstterminerna 2018-2021

Diagram över antal inrapporterade prov per kurs för höstterminerna 2018-2021

Tillgänglig bild över diagram 1 Excel, 23 kB.

Provbetyg höstterminen 2021

Flest inrapporterade prov för höstterminen 2021 har kursen matematik 4 med 3 500 prov följt av svenska 3 med 1 800 prov och matematik 3c med 1 400 prov. Sedan följer engelska 6, matematik 1a och engelska 5 men det var färre än 1 000 inrapporterade prov för dessa kurser hösten 2021.

Höstterminen 2021 var det 86 procent av eleverna som fick ett godkänt provbetyg i matematik 3c och i matematik 4 var motsvarande andel 87 procent. I svenska 3 var det 96 procent som fick ett godkänt provbetyg.

Färre nationella prov på hösten än våren

Alla elever i gymnasieskolan genomför prov i den högsta avslutande kursen i ämnena matematik, svenska och engelska. Vilken kurs som är den högsta avslutande kursen styrs av vilket program och inriktning eleven läser. Detta leder till att alla prov inte genomförs av lika många elever.

Det är färre nationella prov i gymnasieskolan som genomförs på höstterminen jämfört med vårterminen eftersom proven ska genomföras i slutet av en kurs och de flesta kurserna avslutas på våren. Eftersom det i många kurser är så få elever som genomför prov på hösten är det svårt att uttala sig om provresultaten på nationell nivå i dessa fall. Vårterminen 2020 respektive 2021 ställdes proven in på grund av covid-19-pandemin. Det senaste läsåret då prov genomfördes på både höst- och vårtermin var läsåret 2018/19.

Diagram 2. Fördelning av prov på höst- respektive vårtermin läsåret 2018/19

Diagram över fördelning av prov på höst- respektive vårtermin läsåret 2018/19

Tillgänglig bild över diagram 2 Excel, 26 kB.

Läsåret 2018/19 var matematik 3c och matematik 4 de kurser som hade de största andelarna inrapporterade prov för höstterminen. Det var 17 respektive 32 procent av proven i dessa kurser som rapporterades in på hösten. I kursen svenska 3 var det 7 procent av proven som rapporterades in för höstterminen under läsåret 2018/19. I kurserna matematik 3c och 4 är antalet inrapporterade prov för höstterminen 2021 något fler än höstterminen 2018. I svenska 3 är antalet inrapporterade prov ungefär hälften så många höstterminen 2021 som de var höstterminen 2018.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .