Statistiknyhet

Åtta av tio rektorer i gymnasieskolan kvar i samma skola läsåret efter

Statistik från Skolverket visar att åtta av tio rektorer i gymnasieskolan är kvar i samma skola efterföljande läsår. I grundskolan är drygt sju av tio rektorer kvar i samma skola läsåret efter. Statistiken redovisar var rektorer som tjänstgjorde i grundskolan och gymnasieskolan under läsåren 2014/15–2020/21 arbetade ett, tre respektive fem läsår senare.

Statistik över rektorsomsättningen i grundskolan Länk till annan webbplats.

Statistik över rektorsomsättningen i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Under perioden 2014/15–2020/21 tjänstgjorde årligen cirka 4 000 rektorer i grundskolan och cirka 1 200 rektorer i gymnasieskolan. Med utgångspunkt från varje enskilt läsår har vi följt rektorerna ett läsår senare och, där så är möjligt, även tre respektive fem läsår senare.

Åtta av tio rektorer i gymnasieskolan är kvar i samma skola läsåret efter

Bland de rektorer som tjänstgjorde i grundskolan och gymnasieskolan under läsåren 2014/15–2020/21 var mellan 66 och¬ 80 procent kvar som rektor i samma skolenhet efterföljande läsår. Rektorer i gymnasieskolan var i något högre grad kvar på samma skolenhet läsåret efter jämfört med rektorer i grundskolan. Läsåret 2020/21 var 80 procent av rektorerna inom gymnasieskolan kvar som rektor i samma skolenhet även läsåret efter. Motsvarande andel bland rektorerna inom grundskolan var 75 procent.

Efter tre respektive fem år minskar andelen rektorer som är kvar som rektor i samma skolenhet. Bland rektorer som vi kan följa under en treårsperiod var mellan 36 och 50 procent kvar som rektor i samma grundskola eller gymnasieskola tre läsår senare. Andelen som tjänstgör vid samma skolenhet efter tre år har ökat de senaste läsåren, både i grundskolan och gymnasieskolan. Bland rektorer som vi kan följa över en femårsperiod var drygt 20 procent av grundskolerektorerna kvar i samma skolenhet fem läsår senare. Motsvarande andel bland gymnasierektorerna var drygt 25 procent.

Diagram 1. Andel rektorer i grundskolan som var kvar som rektor i samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2020/21

Diagram över andelen rektorer i grundskolan som var kvar som rektor i samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2020/21.

Diagram över hur stor andel av rektorerna i grundskolan ett visst läsår som var kvar som rektor i samma skolenhet även ett, tre och fem läsår senare. Av rektorerna läsåret 2014/15 var drygt 70 procent kvar som rektor i samma skolenhet läsåret efter. Cirka 37 procent av rektorerna läsåret 2014/15 arbetade kvar som rektor i samma skolenhet även tre läsår senare. Efter fem läsår var knappt 24 procent av rektorerna kvar som rektor i samma skolenhet.

Tillgänglig bild över diagram 1 Excel, 16 kB.

Diagram 2. Andel rektorer i gymnasieskolan som var kvar som rektor i samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2020/21

Diagram över andelen rektorer i gymnasieskolan som var kvar som rektor i samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2020/21

Diagram över hur stor andel av rektorerna i gymnasieskolan ett visst läsår som var kvar som rektor i samma skolenhet även ett, tre och fem läsår senare. Av rektorerna läsåret 2014/15 var cirka 70 procent kvar som rektor i samma skolenhet läsåret efter. Cirka 40 procent av rektorerna läsåret 2014/15 arbetade kvar som rektor i samma skolenhet även tre läsår senare. Efter fem läsår var knappt 26 procent av rektorerna kvar som rektor i samma skolenhet.

Tillgänglig bild över diagram 2 Excel, 16 kB.

I kommunala grundskolor var en högre andel av rektorerna kvar som rektor i samma skolenhet ett läsår senare, jämfört med rektorer i grundskolor med enskild huvudman. Efter tre respektive fem år var dock en högre andel rektorer i grundskolor med enskild huvudman kvar som rektor i samma skolenhet jämfört med rektorer i kommunala grundskolor.

Diagram 3. Andel rektorer i grundskolan som var kvar som rektor i samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman läsåren 2014/15–2020/21

Diagram över andelen rektorer i grundskolan som var kvar som rektor i samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman läsåren 2014/15–2020/21

Tillgänglig bild över diagram 3 Excel, 17 kB.

Bland rektorer i gymnasieskolan finns också skillnader mellan olika typer av huvudmän. Skillnaderna varierar dock mellan olika läsår. Läsåret 2020/21 var en något högre andel av rektorerna med kommunal huvudman kvar i samma skolenhet även nästföljande läsår, jämfört med rektorerna med enskild huvudman. Efter tre och fem läsår var en högre andel rektorer i gymnasieskolor med enskild huvudman kvar som rektor i samma skolenhet jämfört med rektorer i kommunala gymnasieskolor.

Diagram 4. Andel rektorer i gymnasieskolan som var kvar som rektor i samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman läsåren 2014/15–2020/21

Diagram över andelen rektorer i gymnasieskolan som var kvar som rektor i samma skolenhet efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman läsåren 2014/15–2020/21

Tillgänglig bild över diagram 4 Excel, 17 kB.

Kvinnor som arbetar som rektorer i grundskolan och gymnasieskolan är i något högre grad än män kvar som rektor vid samma skola över tid, vilket är ett återkommande mönster för de läsår vi tittat på.

Var femte rektor har lämnat yrket läsåret efter

Av grundskolans och gymnasieskolans rektorer läsåren 2014/15–2020/21 hade mellan 19 och 28 procent lämnat rektorsyrket efterföljande läsår. Under senare läsår är det en lägre andel av rektorerna i både grundskolan och gymnasieskolan som lämnat rektorsyrket läsåret efter jämfört med om vi tittar några läsår bakåt i tiden.

Andelen rektorer som slutar ökar efter tre och fem år. Efter tre år hade mellan 40 och 50 procent av rektorerna i grundskolan respektive gymnasieskolan avslutat sin tjänst som rektor. Efter fem år var motsvarande andel cirka 60 procent bland både rektorerna i grundskolan och i gymnasieskolan.

Diagram 5. Andel rektorer i grundskolan som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2020/21

Diagram över andelen rektorer i grundskolan som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2020/21

Tillgänglig bild över diagram 5 Excel, 16 kB.

Diagram 6. Andel rektorer i gymnasieskolan som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2020/21

Diagram över andelen rektorer i gymnasieskolan som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, läsåren 2014/15–2020/21

Tillgänglig bild över diagram 6 Excel, 16 kB.

Rektorer i grundskolor med enskild huvudman lämnar i högre utsträckning rektorsyrket efter ett, tre och fem år jämfört med rektorer i kommunala grundskolor. Efter ett år lämnar även en något högre andel rektorer i gymnasieskolor med enskild huvudman rektorsyrket jämfört med rektorer i kommunala gymnasieskolor. Efter tre och fem år är förhållandet det motsatta då en högre andel rektorer i kommunala gymnasieskolor lämnar rektorsyrket jämfört med rektorer i gymnasieskolor med enskild huvudman.

Diagram 7. Andel rektorer i grundskolan som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman läsåren 2014/15–2020/21

Diagram över andelen rektorer i grundskolan som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman läsåren 2014/15–2020/21

Tillgänglig bild över diagram 7 Excel, 17 kB.

Diagram 8. Andel rektorer i gymnasieskolan som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman läsåren 2014/15–2020/21

Diagram över andelen rektorer i gymnasieskolan som slutat som rektor efter ett, tre och fem läsår, efter typ av huvudman läsåren 2014/15–2020/21

Tillgänglig bild över diagram 8 Excel, 17 kB.

Rektorer som är 60 år eller äldre tillhör den åldersgrupp där högst andel, omkring 90 procent, lämnat rektorsyrket under en femårsperiod. I både grundskolan och gymnasieskolan är andelen män som slutar som rektor något högre än andelen kvinnor.

Majoriteten av de rektorer som slutar lämnar även skolväsendet

Majoriteten av de som var rektorer i grundskolan och gymnasieskolan läsåret 2016/17 och som lämnat rektorsyrket, lämnade också skolväsendet. Det är en högre andel rektorer med kommunal huvudman som lämnar rektorsyrket som också lämnar skolväsendet, jämfört med rektorer med enskild huvudman.

De rektorer som är kvar i skolväsendet, men då i en annan yrkesroll, arbetar i huvudsak som lärare eller inom övrig arbetsledning efterföljande läsår.

Diagram 9. Antal av de som var rektorer i grundskolan 2016/17 som slutat som rektorer efter ett år, tre år respektive fem år, efter om de är kvar i skolväsendet eller inte

Diagram över antalet av de som var rektorer i grundskolan 2016/17 som slutat som rektorer efter ett år, tre år respektive fem år, efter om de är kvar i skolväsendet eller inte

Tillgänglig bild över diagram 9 Excel, 16 kB.

Diagram 10. Antal av de som var rektorer i gymnasieskolan 2016/17 som slutat som rektorer efter ett år, tre år respektive fem år, efter om de är kvar i skolväsendet eller inte

Diagram över antalet av de som var rektorer i gymnasieskolan 2016/17 som slutat som rektorer efter ett år, tre år respektive fem år, efter om de är kvar i skolväsendet eller inte.

Tillgänglig bild över diagram 10 Excel, 16 kB.

Om statistiken

Uppgifter om pedagogisk personal samlas in årligen av Statistiska centralbyrån på Skolverkets uppdrag. Uppgifterna avser den 15 oktober eller närliggande vardag varje givet läsår. Statistiken redovisar antalet tjänstgörande rektorer i grundskolan och gymnasieskolan under perioden 2014/15–2020/21 och vilken typ av tjänst de hade mättidpunkten ett, tre och fem läsår senare.

Vi redovisar hur många och hur stor andel av rektorerna i grundskolan respektive gymnasieskolan som ett, tre respektive fem läsår senare

  • är kvar som rektor i samma skolenhet
  • är kvar som rektor hos samma huvudman men har bytt skolenhet
  • är kvar som rektor men har bytt både huvudman och skolenhet
  • har slutat som rektor.

Vi visar även hur många av de som lämnat rektorsyrket som är kvar i eller har lämnat skolväsendet.

I statistiktabellerna redovisas uppgifterna efter typ av huvudman, kön, ålder samt efter antal år i rektorsyrket.

Publicerades den .