Statistiknyhet

Statistik över annan pedagogisk verksamhet 2021

Drygt 8 750 barn är inskrivna i pedagogisk omsorg hösten 2021. Det är en minskning med nästan 1 000 barn jämfört med förra året. Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg har successivt minskat de senaste tio åren. Samtidigt har antalet barn i förskola och fritidshem ökat.

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för verksamheter som vänder sig till barn i åldrarna 1 till och med 12 år. I statistiken redogör vi för verksamheterna pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Öppen förskola erbjuds i drygt 7 av 10 kommuner medan drygt 6 av 10 erbjuder pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Mindre än 2 av 10 kommuner erbjuder öppen fritidsverksamhet.

Pedagogisk omsorg

Officiell statistik på riksnivå över pedagogisk omsorg 2021, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över pedagogisk omsorg på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2021 är drygt 8 750 barn inskrivna i pedagogisk omsorg. Det är en minskning med nästan 1 000 barn jämfört med samma tidpunkt 2020. Sett över en tioårsperiod har antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg successivt minskat, samtidigt har antalet barn inskrivna i förskola och fritidshem ökat. Jämfört med år 2012 har antalet barn i pedagogisk omsorg mer än halverats.

Diagram 1. Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg efter åldersgrupp läsåren 2012-2021

Diagram över antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg efter åldersgrupp läsåren 2012-2021.

Diagrammet visar antal inskrivna barn 2012–2021 efter åldersgrupp. Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg har framför allt minskat bland barn 1-5 år, från drygt 16 000 barn år 2012 till knappt 8000 barn år 2021. I åldern 6-12 år har antalet barn som är inskrivna minskat från knappt 2000 barn år 2012 till cirka 1000 barn år 2021.

Det är främst yngre barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Av alla barn i pedagogisk omsorg är 90 procent mellan 1 och 5 år. Av samtliga barn i befolkningen som är mellan 1 och 5 år är 1,3 procent inskrivna i pedagogisk omsorg. Samtidigt är 85,6 procent av barnen i denna åldersgrupp inskrivna i förskola.

Hösten 2021 finns det 1 220 verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg. Av dessa drivs 55 procent av enskild huvudman, resterande drivs av kommunal huvudman. Cirka 86 procent av samtliga verksamheter bedrivs huvudsakligen i hemmet. Antalet verksamheter som bedrivs i hemmet har minskat från 1 270 år 2020 till 1 050 år 2021, en minskning med 17 procent. Det går i genomsnitt 7 barn per verksamhet.

Diagram 2. Antal verksamheter i pedagogisk omsorg utifrån antal barn per barngrupp år 2021

Diagram över antalet verksamheter i pedagogisk omsorg utifrån antal barn per barngrupp år 2021.

Diagrammet visar antal verksamheter i pedagogisk omsorg efter utifrån antal barn per barngrupp år 2021. Majoriteten av verksamheterna, omkring 43 procent, har barngrupper med mellan 5 och 6 barn och ungefär var fjärde verksamhet har barngrupper med mellan 1 och 4 barn.

Totalt arbetar cirka 1 800 personer inom pedagogisk omsorg, vilket är en minskning med drygt 200 personer sedan år 2020. Andelen av personalen med någon pedagogisk utbildning har ökat från cirka 33 till 35 procent sedan förgående år. Ungefär 7 procent har en pedagogisk högskoleexamen, knappt 21 procent har en gymnasial utbildning för arbete med barn och knappt 8 procent har viss pedagogisk utbildning. Resterande har en annan utbildning än de som nämnts ovan.

Majoriteten av de som arbetar inom pedagogisk omsorg är kvinnor. Av samtliga anställda är 96 procent kvinnor och 4 procent män. Andelen män är något högre i verksamheter med enskild huvudman än i verksamheter med kommunal huvudman.

I genomsnitt går det 4,9 barn per personal i pedagogisk omsorg hösten 2021. Personaltätheten är marginellt högre i kommunala verksamheter jämfört med verksamheter som bedrivs i enskild regi, 4,7 respektive 5 barn per personal. Personaltätheten är i nivå med förgående år.

Omsorg på obekväm arbetstid

Officiell statistik på riksnivå över omsorg på obekväm arbetstid 2021, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över omsorg på obekväm arbetstid på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2021 är drygt 3 790 barn inskrivna i omsorg på obekväm arbetstid, det vill säga omsorg under kvällar, nätter eller helger. Det är en minskning med nästan 800 barn sedan förgående år, en minskning med 17 procent. Av de som är inskrivna är 65 procent mellan 1 och 5 år. Resterande 35 procent är mellan 6 och 12 år.

De flesta barn som är inskrivna finns i verksamheter som drivs av kommunal huvudman. Endast 4 procent av barnen går i verksamheter med enskild huvudman. Det finns barn inskrivna i omsorg på tider då förskola eller fritidshem inte erbjuds i 189 av Sveriges 290 kommuner.

Öppen förskola

Officiell statistik på riksnivå över öppen förskola 2021, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över öppen förskola på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2021 finns 487 öppna förskolor, vilket är en marginell minskning sedan förgående år då antalet var 495. Öppna förskolor finns i 209 av Sveriges 290 kommuner. Majoriteten bedrivs i kommunal regi, enbart 6 procent av de öppna förskolorna drivs i enskild regi. Ungefär hälften av de öppna förskolorna är samordnade med en familjecentral.

Andelen öppna förskolor som är öppna 21 timmar eller fler per vecka har ökat något över tid. Det är dock fortfarande vanligast att verksamheterna är öppna mindre än 21 timmar i veckan.

Diagram 3. Antal öppna förskolor samt öppethållande läsåren 2012-2021

Diagram över antalet öppna förskolor samt öppethållande läsåren 2012-2021

Diagrammet visar antal öppna förskolor och öppethållande åren 2012-2021. Andelen verksamheter som har öppet 21 timmar eller mer har ökat från 36 % år 2012 till 44 % år 2021.

Totalt finns det cirka 760 anställda i den öppna förskolan 2021. Omräknat till heltidstjänster motsvarar det cirka 650 tjänster. Majoriteten av de anställda är kvinnor, enbart 2 procent av de anställda är män.

Nästan all personal, 96 procent, i den öppna förskolan har utbildning för arbete med barn. Andelen heltidstjänster med pedagogisk högskoleutbildning är närmare 76 procent. Andelen är dock markant lägre i öppen förskola som bedrivs i enskild regi. I enskild regi har 36 procent av personalen en förskollärarutbildning medan motsvarande andel bland kommunala verksamheter är knappt 79 procent.

Öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar

Officiell statistik på riksnivå över öppen fritidsverksamhet 2021, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över öppen fritidsverksamhet på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn mellan 10 och 12 år som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Barnen är inte inskrivna och familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skola och fritidshem samt kommunens övriga fritidsverksamheter för barn och ungdom. Den kan även anordnas i samarbete med föreningslivet.

Hösten 2021 finns det 502 verksamheter med öppen fritidsverksamhet för barn mellan 10 och 12 år, vilket är en minskning med nästan 40 verksamheter sedan år 2020.

Diagram 4. Antal öppna fritidsverksamheter totalt samt efter organisering åren 2012-2021

Diagram över antalet öppna fritidsverksamheter totalt samt efter organisering åren 2012-2021

Diagrammet visar antal öppna fritidsverksamheter totalt samt efter organisering åren 2012-2021. Åren 2012-2019 var antalet verksamheter cirka 600. Efter det har antalet minskat med cirka 100 verksamheter till cirka 500 år 2021.

År 2021 finns 67 procent av alla enheter med öppen fritidsverksamhet i samma organisation som en grundskola eller grundsärskola. Den öppna fritidsverksamheten kan drivas i kommunal eller enskild regi. Majoriteten av verksamheterna, drygt 78 procent, drivs av kommunal huvudman. Resterande drivs av enskild huvudman.

Hösten 2021 finns öppen fritidsverksamhet i 50 kommuner, vilket motsvarar 17 procent av samtliga kommuner. Av samtliga verksamheter är det 83 procent som har öppet 16 timmar eller mer per vecka.

Det är knappt 1 120 personer som arbetar i öppen fritidsverksamhet år 2021. Omräknat till heltidstjänster motsvarar detta 714 tjänster. Av dessa har knappt 14 procent en pedagogisk högskoleexamen, såsom en förskollärar-, fritidspedagog- eller lärarexamen. Omkring 12 procent har fritidsledarutbildning och 14 procent har en gymnasial utbildning för arbete med barn. En stor andel, cirka 60 procent, har en övrig utbildning. I denna utbildningskategori finns personer som har en annan utbildning än de som nämnts ovan.

Om statistiken

Verksamheterna inom annan pedagogisk verksamhet regleras i 25 kap. skollagen (2010:800).

Statistiken över barn och personal i annan pedagogisk verksamhet ingår i Sveriges officiella statistik och avser den vecka då den 15 oktober infaller. Skolverket begär in uppgifter från huvudmän via Statistiska centralbyrån (SCB).

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .