Statistiknyhet

Ny statistik om elever som avslutat årskurs 9 och gått direkt till gymnasieskolan

Av samtliga elever som avslutat årskurs 9 våren 2021 var det 98,6 procent som sökte till gymnasieskolan och 98,0 procent som började på ett nationellt program eller introduktionsprogram hösten 2021.

Våren 2021 var det knappt 116 000 elever som avslutade årskurs 9. Majoriteten av dessa, knappt 110 000 sökte ett nationellt program medan resterande, drygt 4 000, sökte ett introduktionsprogram. Majoriteten som sökte till gymnasiestudier direkt efter årskurs 9 började i gymnasieskolan under hösten även om inte alla som hade sökt ett nationellt program återfanns på ett sådant. Det var knappt 101 000 som hade påbörjat studier på ett nationellt program medan drygt 12 000 återfanns på ett introduktionsprogram hösten 2021.

Högst andel elever började på högskoleförberedande program

Mer än hälften av eleverna började på ett högskoleförberedande program efter att ha avslutat årskurs 9. Störst andel var det bland flickorna med 67 procent jämfört med pojkarna med 56 procent. Bland pojkarna var det 30 procent som började på ett yrkesprogram och bland flickorna var det 22 procent. Det är inte så stor skillnad mellan pojkarna och flickorna för dem som har påbörjat ett introduktionsprogram, 11 procent för pojkarna och 10 procent för flickorna. De elever som påbörjar ett introduktionsprogram saknar behörighet för nationellt program. Det är en mycket liten andel av eleverna som inte gick direkt till en gymnasieutbildning, knappt 2 procent. De 790 elever som saknade personnummer när de avslutade årskurs 9 går inte att följa om dessa återfanns inom gymnasieskolan och ingår ej i sammanställningen.

Diagram 1. Andel elever (%) på nationellt program eller andra alternativ hösten 2021 för dem som har avslutat årskurs 9 våren 2021

Diagrammet visar andelen elever (%) på nationellt program eller andra alternativ hösten 2021 för dem som har avslutat årskurs 9 våren 2021, totalt samt flickor och pojkar.

Diagrammet visar andelen elever på olika typer av program i gymnasieskolan och andelen elever som inte börjat gymnasieskolan efter att ha avslutat årskurs 9 våren 2021. 67 % av flickorna och 56 % av pojkarna började på ett högskoleförberedande program. 30 % av pojkarna och 22 % av flickorna började på ett yrkesprogram.

Högst genomsnittligt meritvärde för elever på högskoleförberedande program

Elever som började på ett högskoleförberedande program har minst 12 ämnen med godkända slutbetyg från årskurs 9. Det ger ett högt genomsnittligt meritvärde och högst för flickorna hösten 2021, med ett meritvärde på 276 i genomsnitt. Motsvarande resultat för pojkar var 260 i genomsnittligt meritvärde. Jämförelsevis har eleverna på yrkesprogram minst 8 ämnen med godkända slutbetyg från årskurs 9, vilket ger lägre genomsnittligt meritvärde. Hösten 2021 var flickornas genomsnittliga meritvärde 215 och pojkarnas var 198. Eleverna som återfanns på ett introduktionsprogram och saknade godkända slutbetyg i ett eller flera ämnen, hade betydligt lägre genomsnittliga meritvärden, 99 för flickorna och 93 för pojkarna.

Diagram 2. Elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 våren 2021 fördelat på programtyp hösten 2021

Diagrammet visar elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 våren 2021 fördelat på programtyp hösten 2021, totalt samt flickor och pojkar.

Diagrammet visar elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 för olika typer av program i gymnasieskolan hösten 2021. Sammantaget var det genomsnittliga meritvärdet för flickor 246 och genomsnittliga meritvärdet för pojkar var 222.

Statistiken om övergången finns tillsammans med resultaten av slutbetyg i årskurs 9

På Skolverkets webbplats redovisas resultaten för riket gällande övergången från årskurs 9 till gymnasieskolans program. Där finns redovisning för samtliga nationella program och introduktionsprogram. På webbplatsen finns även statistik för flickor och pojkar, för elever med olika migrationsbakgrund och för elever efter föräldrarnas utbildningsnivå samt resultat för respektive huvudmannatyp i årskurs 9.

Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Fakta om genomsnittligt meritvärde

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg med tillägget av betyget i moderna språk som språkval för de elever som läst det ämnet. Betyg A omvandlas till betygsvärde 20,0, B till 17,5, C till 15,0, D till 12,5, E till 10,0 samt F till 0. Genomsnittligt meritvärde beräknas för de elever som har fått godkänt betyg (A–E) i minst ett ämne, det vill säga elever som har lägst meritvärde 10.

Relaterat

Slutbetygen för årskurs 9 är stabila under pandemin

Elever med samma betyg från grundskolan lyckas olika bra i gymnasieskolan

Statistik om elevers övergång till gymnasieskola, komvux, högskola och arbetsmarknad

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .