Statistiknyhet

Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2021

Under andra halvåret 2021 omfattades 46 300 ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret. Bland de ungdomar som tidigare bara gått grundskolan eller som hoppat av en tidigare gymnasieutbildning deltog drygt en av fyra i minst en åtgärd, och hälften av alla avregistreringar bland dessa ungdomar berodde på att de påbörjat eller gått klart en gymnasieutbildning.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller för andra halvåret 2021 Länk till annan webbplats.

Ungdomarna som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar har slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och deltar inte heller i någon av dessa utbildningar. Syftet med aktivitetsansvaret är i första hand att motivera ungdomarna in i eller tillbaka till utbildning.

Ungefär 46 300 ungdomar rapporterades i aktivitetsansvaret under andra halvåret 2021. Det motsvarar knappt tio procent av alla ungdomar födda mellan år 2001 och 2005. Mer än hälften av dessa, 56 procent, var män. Året dessförinnan registrerades 49 000 ungdomar under kommunernas aktivitetsansvar. Fördelningen av män och kvinnor var samma som 2021.

Var fjärde ungdom deltar i en åtgärd

Under hösten 2021 hade kommunerna kontakt med drygt 21 000 av de 46 300 ungdomar som ingick i aktivitetsansvaret, och ungefär 10 000 ungdomar deltog i minst en åtgärd. Under hösten 2021 avregistrerades 19 000 ungdomar från aktivitetsansvaret och nästan hälften av dessa ungdomar avregistrerades för att de påbörjat eller fullföljt en utbildning på ett nationellt program, introduktionsprogram eller motsvarande. Den vanligaste orsaken till avregistrering är dock att ungdomen hunnit fylla 20 år.

Hur stor andel av ungdomarna som deltar i åtgärd och varför de avregistreras skiljer sig däremot åt beroende på senaste skolrelaterade sysselsättning vid registrering i aktivitetsansvaret. Bland de ungdomar som bara gått grundskolan, eller som hoppat av en tidigare gymnasieutbildning, deltar fler än en av fyra i minst en åtgärd. I denna grupp beror också mer än hälften av alla avregistreringar på att ungdomen har börjat studera.

Ungdomar som har avslutat gymnasieskolan utan examen deltar inte lika ofta i åtgärder. Färre än en av fem deltog i minst en åtgärd och andelen studierelaterade avregistreringar är också låg. Dessa ungdomar är generellt äldre när de kommer till aktivitetsansvaret vilket ger kommunerna kortare tid att nå dessa ungdomar och de avregistreras oftast på grund av att de hunnit fylla 20 år.

Svårast att nå är de ungdomar där kommunen saknar uppgifter om tidigare skolgång, bara lite drygt en av fem nås av kommunens kontaktförsök och mindre än en av tio deltar i någon åtgärd. Denna grupp har dock den högsta andelen studierelaterade avregistreringar.

Över- och underrapportering

För att de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret ska nås av insatserna är det viktigt att kommunen ringar in vilka ungdomar som ingår i målgruppen. Det är också viktigt att rapporteringen omfattar rätt målgrupp för att statistiken om aktivitetsansvaret ska ge en korrekt bild.

I en tidigare jämförelse med registeruppgifter från Statistiska centralbyrån uppmärksammades både en över- respektive underrapportering av ungdomar registrerade i aktivitetsansvaret.

Överrapportering sker när en ungdom som går i grundskolan eller i gymnasieskolan, har en gymnasieexamen eller studerar på högskola ändå registreras under aktivitetsansvaret.

Underrapportering sker om en ungdom, som är folkbokförd i kommunen, inte är registrerad i aktivitetsansvaret trots att han eller hon varken har en gymnasieexamen eller går i gymnasieskolan. Sedan analysen av över- och underrapporteringen för andra halvåret 2019 har överrapporteringen minskat från 26 till 20 procent. Underrapporteringen är oförändrad på ungefär 28 procent.

Diagram 1. Över- och underrapportering av ungdomar omfattade av det kommunala aktivitetsansvaret andra halvåret 2021

Diagram över underrapportering och överrapportering av ungdomar omfattade av det kommunala aktivitetsansvaret andra halvåret 2021.

Diagrammet visar över- och underrapportering av ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret andra halvåret 2021. Totalt inrapporterades 38 006 ungdomar i aktivitetsansvaret medan 42 037 ungdomar bör omfattas enligt Statistiska centralbyråns registeruppgifter. Enbart 30 362 ungdomar både omfattas enligt register och har inrapporterats av kommunerna.

Ungdomarnas bakgrund

Ungdomar födda utomlands har historiskt varit överrepresenterade i aktivitetsansvaret jämfört med ungdomar födda i Sverige. Nyinvandrade ungdomar är en potentiellt sårbar grupp när ankomsten till Sverige skett under slutet av grundskolan, eller när de förväntas söka till gymnasieskolan. Denna grupp har också blandad skolbakgrund från sitt tidigare hem- eller vistelseland. De kan därför kan vara i särskilt behov av kommunala stödinsatser. I hela befolkningen var det drygt 7 300 färre nyinvandrade ungdomar under andra halvåret 2021 jämfört med samma period 2020 och det var drygt 1 300 färre nyinvandrade ungdomar som var registrerade i aktivitetsansvaret. Minskningen av antalet nyanlända ungdomar kan delvis kopplas till minskad rörlighet under covid-19-pandemin. Antalet nyinvandrade ungdomar kan tänkas öka igen framöver till följd av fler globala förflyttningar.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .