Statistiknyhet

Elever och studieresultat i komvux 2021

Under 2021 läste 414 000 elever inom komvux. De flesta läser komvux på gymnasial nivå, 260 000 elever. Andelen elever som slutfört respektive avbrutit sina kurser i komvux på grundläggande eller gymnasial nivå under 2021 är i stort sett oförändrade jämfört med 2020. Det visar statistik som publiceras idag.

PM - Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2021

Officiell statistik om elever och kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning 2021 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik om betyg och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2021 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Totalt läste 414 000 elever i komvux under 2021, en ökning med drygt 3 procent jämfört med 2020. Den största skolformsdelen är komvux på gymnasial nivå där totalt 260 000 elever studerade under året, en ökning med 7 procent jämfört med 2020. Elevantalet i komvux på grundläggande nivå minskade med 1 procent från 2020 och uppgick till 74 300 under 2021. Inom komvux i sfi var det 133 000 elever som studerade under 2021, en minskning med drygt 3 procent jämfört med 2020.

Studieresultaten under 2021 liknar resultaten för 2020

Andelen elever som slutfört respektive avbrutit sina kurser i komvux på grundläggande respektive gymnasial nivå under 2021 är i stort sett oförändrade jämfört med 2020. Cirka 70 procent avslutade kursen med ett godkänt betyg medan 20 procent gjorde avbrott. Av de som avslutade kursen med ett godkänt betyg är det en något större andel som fått de högre betygen A-C jämfört med 2020.

Det finns generella skillnader i resultat mellan män och kvinnor. Kvinnorna har i genomsnitt högre betyg på såväl grundläggande och gymnasial nivå som inom sfi. På gymnasial nivå finns även en stor spridning i resultat mellan olika kurser. En tydlig skillnad är att kursdeltagare på yrkeskurser har både betydligt lägre andel avbrott och högre betyg jämfört med andra kurser.

Inom komvux i sfi var det 52 procent av kursdeltagarna som avslutade kursen med ett godkänt betyg medan 45 procent avbröt kursen. Andelen avbrott i sfi har minskat något jämfört med 2020 men är fortfarande högre jämfört med 2019.

Diagram 1. Andel kursdeltagare inom sfi som avslutat eller avbrutit kursen åren 2019–2021 (%)

Diagram över andelen kursdeltagare inom sfi som avslutat eller avbrutit kursen åren 2019–2021

Diagrammet visar hur stor andel kursdeltagare inom sfi som avslutade sin kurs med eller utan godkänt betyg eller som avbröt sin kurs åren 2019–2021. Andelen kursdeltagare som avslutade med godkänt betyg var högst 2019. Då avslutade 57 procent kursen med godkänt betyg. Andelen minskade under 2020 till 51 procent men ökade igen 2021 till 52 procent. Andelen som avbröt sina studier var lägst 2019. Då avbröt 41 procent sina studier. Under 2020 var det 47 procent som avbröt sina studier och 2021 var det 45 procent.

Fler studerade på distans under 2021

Totalt 36 procent av kursdeltagarna på grundläggande och gymnasial nivå studerade på distans under 2021. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2020 och en ökning med nio procentenheter jämfört med 2019, det vill säga innan covid-19-pandemin. Det är vanligast att studera på distans på gymnasial nivå. 37 procent studerade på distans på gymnasial nivå medan 24 procent gjorde det på grundläggande nivå.

Totalt 10 procent av alla kursdeltagare i sfi hade undervisning på distans i någon omfattning under 2021, vilket är samma omfattning som under 2020. Omfattningen av distansundervisning inom sfi varierar med studieväg. Det är vanligast med distansundervisning inom studieväg 3.

Många elever inom yrkesutbildning läser ett yrkespaket

Från och med i år redovisar Skolverket uppgifter om nationella och regionala yrkespaket. Totalt var det 26 100 elever som läste ett eller flera nationella yrkespaket och 17 300 elever som läste ett eller flera regionala yrkespaket. Vård och omsorg är den vanligaste inriktningen följt av barn och fritid.

Diagram 2. Antal elever som läst yrkespaket, uppdelat på yrkesinriktning och typ av yrkespaket

Diagram över antal elever som läst yrkespaket, uppdelat på yrkesinriktning och typ av yrkespaket

Diagrammet visar fördelningen av nationella och regionala yrkespaket för olika yrkesinriktningar. Yrkespaket inom vård och omsorg är vanligast. Knappt 14 000 studerade nationellt yrkespaket och drygt 4 000 regionalt yrkespaket. Yrkespaket inom hotell och turism har haft minst antal elever under 2021. Det var drygt 300 elever totalt sett som studerade hotell och turism inom ett nationellt eller regionalt yrkespaket.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .