Statistiknyhet

Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för alla skolformer budgetåret 2021

Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande preliminära kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2021.

För förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grund- och gymnasie­skola och grundsärskola samt gymnasiesärskola redovisas kommunernas kostnader för kommunal och enskild verksamhet sammantaget. Uppgifter för kommunal vuxenutbildning redovisas dels uppdelat på grundläggande vuxen­utbildning respektive gymnasial vuxenutbildning avseende kommunal och annan utbildningsanordnare, dels för kommunal vuxenutbildning med enbart kommunal utbildningsanordnare. Uppgifter för särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare redovisas totalt för kommunal och annan utbildningsanordnare. Uppgifter för övriga verksamhetsformer och huvudmän omfattas inte av rapporten.

I rapportens tabeller benämns 2021 års kostnader som preliminära. I Skolverkets officiella statistik som publiceras årligen i september, redovisas definitiva uppgifter om kostnader på riksnivå. Där särredovisas även uppgifter för de fristående skolorna på en aggregerad nivå.

Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2021

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .