Statistiknyhet

Betyg i specialskolans årskurs 10, läsår 2021/22

Vårterminen 2022 avslutade totalt 47 elever, 32 pojkar och 15 flickor, specialskolans årskurs 10. Föregående läsår var det 55 elever totalt, 31 pojkar och 24 flickor. Specialskolan är en liten skolform vilket gör att individuella variationer får genomslag i statistiken. Det gör det svårt att göra jämförelser av resultaten mellan olika läsår.

Specialskolan består av 10 årskurser. När det gäller regler för bedömning och betygssättning så är de desamma som för grundskolan, med skillnaden att kunskapskraven finns i årskurserna 4, 7 och 10 istället för i årskurs 3, 6 och 9. Utbildningen i specialskolan ska så långt det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan samt ligga till grund för fortsatt utbildning. Specialskolan tar emot elever som är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning, i annat fall är döva eller hörselskadade, eller har en grav språkstörning.

Behörighet till gymnasieskolan

Vårterminen 2022 uppnådde 51,1 procent av eleverna behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Under föregående fem läsår har motsvarande andel varierat mellan 33 och 52 procent. En lika stor andel av eleverna uppnådde behörighet till två av de tre olika grupperna av högskoleförberedande program, det estetiska programmet respektive ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen. Till den tredje gruppen av högskoleförberedande program, naturvetenskaps- och teknikprogrammen, var det 48,9 procent som uppnådde behörighet.

Det var en högre andel bland flickorna som var behöriga till samtliga fyra olika grupper av nationella program jämfört med bland pojkarna. Till yrkesprogrammen var 53,3 procent av flickorna och 50,0 procent av pojkarna var behöriga.

För att bli behörig till ett nationellt program krävs att en elev har fått godkänt betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik tillsammans med ytterligare fem ämnen för yrkesprogram eller ytterligare nio ämnen för de högskoleförberedande programmen. De högskoleförberedande programmen är indelade i tre grupper där det är olika specificerade ämnen som ska vara godkända för behörighet till respektive grupp.

Meritvärden

Det genomsnittliga meritvärdet (summan av betygsvärdena för de 16 bästa slutbetygen) för eleverna i specialskolan var 172,8 poäng våren 2022. Flickornas genomsnittliga meritvärde var 158,0 poäng medan pojkarnas genomsnittliga meritvärde var 180,0 poäng.

Det var 7 elever i specialskolan som har läst moderna språk som språkval och som kan tillgodogöra sig det som ett 17:e betyg till de övriga 16 bästa slutbetygen. Genomsnittligt meritvärde för 17 betyg var 174,9 poäng, 161,3 för flickorna och 181,5 för pojkarna.

Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .