Statistiknyhet

Statistik om sökande till gymnasieskolan 2022/23

Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet följt av ekonomiprogrammet. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2022/23. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

PM − Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2022/23

Officiell statistik på riksnivå, i tabeller, över sökande till gymnasieskolan läsåret 2022/23 Länk till annan webbplats.

Sök statistik över sökande till gymnasieskolan på kommunnivå Länk till annan webbplats.

Antal sökande till nationella program

Det var 129 000 elever som sökte till ett nationellt program inför läsåret 2022/23. Detta är en ökning från föregående läsår. Av dessa elever sökte 64 procent ett högskoleförberedande program i första hand och 36 procent ett yrkesprogram i första hand, vilket är oförändrat jämfört med läsåret 2021/22. Under den senaste tioårsperioden har det varit små förändringar mellan åren.

Andel sökande och andel behöriga

Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet bland eleverna följt av ekonomiprogrammet med 23 000 respektive 22 500 sökande elever. Bland yrkesprogrammen sökte eleverna i störst utsträckning el- och energiprogrammet (6 800 elever) följt av fordons- och transportprogrammet (6 700 elever).

Ekonomiprogrammet är det förstahandsval med störst ökning av antalet sökande elever jämfört med föregående år, 22 500 jämfört med 20 100. Störst minskningar har teknikprogrammet som minskat från 11 400 föregående läsår till 10 800, följt av naturvetenskapsprogrammet som har minskat från 16 300 föregående läsår till 15 800.

Behörigheten till förstahandsvalet varierar, främst mellan elever som sökte till ett högskoleförberedande program jämfört med yrkesprogram. Av elever som sökte till ett högskoleförberedande program var behörigheten generellt högre jämfört med elever som sökt ett yrkesprogram. Högst andel behöriga sökande har naturvetenskapsprogrammet och lägst andel har vård- och omsorgsprogrammet.

Programmens storleksfördelning är i stort sett densamma om man ser till antalet sökande respektive antalet behöriga sökande elever. Ett undantag är samhällsvetenskapsprogrammet som har fler sökande än ekonomiprogrammet men färre behöriga sökande elever.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .