Statistiknyhet

Preliminär statistik om gymnasieskolans elever

Det är drygt 364 200 elever som läser en utbildning i gymnasieskolan läsåret 2022/23. Sedan föregående läsår har antalet elever ökat med drygt 2 500. Det visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsåret 2022/23.

Preliminär statistik i tabell om gymnasieskolans elever, läsåret 2022/23 Länk till annan webbplats.

Antalet elever i gymnasieskolan har ökat med 2 500 elever sedan föregående läsår, vilket motsvarar knappt 1 procent. Antal elever på de högskoleförberedande programmen har ökat med 2 800 så totalt går det nu omkring 221 400 elever på de programmen. På yrkesprogrammen går det omkring 105 600 elever, vilket är samma antal som förra året. Antalet elever på introduktionsprogrammen minskar för sjätte året i rad, vilket främst beror på att eleverna på språkintroduktion och yrkesintroduktion blir allt färre. Läsåret 2022/23 är det 37 200 elever som läser ett introduktionsprogram, en minskning med 200 elever från föregående år.

I diagrammet visas antalet elever i gymnasieskolan över tid och programtyp. För läsåren 2013/14 till och med 2021/22 används den officiella statistiken medan för läsåret 2022/23 används den preliminära.

Diagram 1. Antal elever i gymnasieskolan läsåren 2013/14–2022/23 totalt samt uppdelat på programtyp

Diagram över antal elever i gymnasieskolan läsåren 2013/14–2022/23 totalt samt uppdelat på programtyp.

Diagrammet visar antalet elever i gymnasieskolan läsåren 2013/14–2022/23. Läsåret 2013/14 gick 330 200 elever i gymnasieskolan. Efter en nedgång till 323 100 elever läsåret 2015/16 började antalet elever öka igen. Ökningen har sedan fortsatt till läsåret 2022/23 där antalet elever är 364 200. Från och med läsåret 2015/16 har elevantalet på de högskoleförberedande programmen ökat från ca 185 500 elever till 221 400 elever läsåret 2022/23 medan elevantalet på yrkesprogrammen de senaste åren varit mer eller mindre oförändrat med omkring 105 000 elever. Introduktionsprogrammen ökade kraftigt läsåret 2016/17 till 60 200 elever för att sedan sjunka successivt till 37 200 elever läsåret 2022/23.

Elever i skolår 1 på nationella program

Antalet elever som går första året på ett nationellt program har ökat med 2 procent sedan föregående läsår. Totalt läser 113 700 första året på ett nationellt program detta läsår.

På yrkesprogrammen har andelen elever i skolår 1 ökat med drygt 2 procent. Det yrkesprogram som procentuellt ökat med klart flest elever är hotell- och turismprogrammet (44 procent) och industritekniska programmet med näst flest (13 procent). Yrkesprogrammen VVS- och fastighetsprogrammet (6 procent), vård- och omsorgsprogrammet (3 procent) och naturbruksprogrammet (2 procent) har minskat något jämfört med förra året.

På de högskoleförberedande programmen har andelen elever i skolår 1 ökat med 2 procent. På de två största, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet, har andelen elever i skolår 1 ökat med 1 procent respektive drygt 9 procent. På ekonomiprogrammet går det betydligt fler män i skolår 1 jämfört med föregående år och det förklarar till stor del ökningen för programmet som helhet. Elever i skolår 1 på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har minskat med drygt 2 respektive 4 procent. På naturvetenskapsprogrammet är det färre kvinnor som läser programmet jämfört med föregående år. På teknikprogrammet är minskningen procentuellt jämnt fördelad mellan könen.

Estetiska programmet har ökat med 4 procent då fler kvinnor går på programmet i skolår 1 jämfört med förra året. Nytt för läsår 2022/23 är att försäljnings- och serviceprogrammet har ersatt handels- och administrationsprogrammet. Antalet elever som går på det nya programmet är i stort sett samma som förra årets skolår 1 elever på handels- och administrationsprogrammet.

Elever på introduktionsprogram

På introduktionsprogrammen har antalet elever i år 1 ökat med ungefär 900 elever (4 procent). Totalt läser 22 800 elever första året på ett introduktionsprogram.

Antalet elever på språkintroduktion har tidigare minskat fem år i rad men där syns nu en svag ökning. Det här läsåret går 5 300 elever år 1, vilket är nästan 1 procent fler än förra läsåret. På individuellt alternativ går det i år 1 ungefär 8 900 elever vilket är 8 procent fler jämfört med året innan. Ökningen för individuellt alternativ syns för både kvinnor (13 procent) och män (6 procent).

Statistik enbart på nationell nivå

Statistiken är preliminär. I mars publiceras den slutliga statistiken och då finns även statistik på regional och lokal nivå.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .