Statistiknyhet

Ny statistik om nationella prov i grundskolan

Läsåret 2021/22 har eleverna i årskurs 3, 6 och 9 återigen genomfört nationella prov. Flera av proven har varit inställda under vårterminerna 2020 och 2021 på grund av coronapandemin. För årkurs 6 och 9 finns även en jämförelse av resultaten på nationella prov med resultaten för betyg.

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i ämnena svenska/svenska som andraspråk och i matematik. Proven består av flera kortare delprov där resultaten bedöms utifrån om eleverna uppnått eller inte uppnått kravnivån på delprovet. Resultaten på delproven redovisas separat.

I årskurs 6 och 9 genomför eleverna nationella prov i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik. I årskurs 9 genomför eleverna även prov i naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen. De nationella proven består av två till fem delprov. Eleverna får ett provbetyg i respektive ämne och i svenska/svenska som andraspråk och i engelska även delprovsbetyg. Resultaten presenteras för provbetyg och delprovsbetyg om det ges.

Relationen mellan resultaten på nationella prov och ämnesbetygen avseende årskurserna 6 och 9 presenteras som andel elever som har lika, lägre och högre ämnesbetyg än provbetyg i olika ämnen.

Statistiken redovisas för riket, län, kommun, huvudman och skolenheter

PM − Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2021/22

Officiell statistik, i tabeller, över provresultat för åk 3, 6 och 9 på riksnivå Länk till annan webbplats.

Sök statistik över provresultat för åk 3, 6 och 9 på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Sök statistik över relationen mellan prov och betyg i grundskolan på riks-, läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .