Statistiknyhet

Nationella prov i gymnasieskolan hösten 2022

Resultaten från de nationella prov i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2022 finns nu publicerade. De prov som genomfördes i störst utsträckning var matematik 4, svenska 3 och matematik 3c.

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan ht 2022 Länk till annan webbplats.

Statistik över provresultat på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Inrapporterade prov

Höstterminen 2022 rapporterades 9 200 nationella prov i gymnasieskolan in till Skolverket vilket är lika många som hösten 2021. För vissa kurser har antalet inrapporterade prov minskat sedan föregående år medan antalet inrapporterade prov i andra kurser har ökat.

Det är färre nationella prov i gymnasieskolan som genomförs på höstterminen jämfört med vårterminen eftersom proven ska genomföras i slutet av en kurs och de flesta kurserna avslutas på våren. Alla elever i gymnasieskolan genomför prov i den högsta avslutande kursen i ämnena matematik, svenska och engelska. Vilken kurs som är den högsta avslutande kursen styrs av vilket program och inriktning eleven läser.

Diagram 1. Antal inrapporterade prov per kurs för höstterminerna 2018-2022

Tillgänglig bild över diagram 1 Excel, 19 kB.

Flest inrapporterade prov för höstterminen 2022 har kursen matematik 4 med 3 100 prov följt av svenska 3 med 2 200 prov och matematik 3c med 1 600 prov. Det är främst i kurserna svenska 3 och matematik 3c som antalet inrapporterade prov har ökat. Minskningen sker främst i kursen matematik 4. Den sammanlagda mängden inrapporterade prov ligger på samma nivå som innan pandemin.

Provbetyg höstterminen 2022

Höstterminen 2022 var det 87 procent av eleverna som fick ett godkänt provbetyg i matematik 4 och i matematik 3c var motsvarande andel 83 procent. I svenska 3 var det 97 procent som fick ett godkänt provbetyg. Dessa resultat ligger i linje med provresultaten de senaste höstterminerna.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .