Statistiknyhet

Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2022

Under andra halvåret 2022 omfattade kommunernas arbete med aktivitetsansvaret totalt 50 300 ungdomar mellan 16 och 19 år. Det motsvarar 9 procent av alla ungdomar i åldersgruppen i Sverige.

Ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar har slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och de deltar inte heller i någon av dessa utbildningar. Syftet med aktivitetsansvaret är att motivera ungdomarna tillbaka till utbildning.

Ny statistik som följer aktivitetsansvaret över tid

Skolverket har hittills publicerat statistiken halvårsvis men i samband med publiceringen av statistik för andra halvåret 2022 presenterar vi också nya tabeller för aktivitetsansvaret som utgår från den tidpunkt då en ungdom registreras i aktivitetsansvaret för första gången.

Statistiken visar att det är mer än dubbelt så många ungdomar som registreras i aktivitetsansvaret för första gången under andra halvåret jämfört med under första halvåret. Ungdomar som registreras för första gången under våren nås i högre utsträckning av kommunerna än de ungdomar som registreras under hösten. Den ojämna fördelningen under året medför en ojämn arbetsbelastning för kommunerna i uppdraget med aktivitetsansvaret.

Hur stor andel av de förstagångsregistrerade ungdomarna från de senaste åren som kommunerna slutligen kommer att ha fått kontakt med går ännu inte att uttala sig om. Dock visar statistiken en viss ökning av andelen kontaktade ungdomar. Framför allt ser vi en större andel kontaktade ungdomar under år 2021, både första och andra halvåret.

Diagram 1. Antal förstagångsregistrerade i kommunernas aktivitetsansvar samt andel procent av dem som hade minst ett kontakttillfälle under tiden de omfattades av aktivitetsansvaret. Andra halvåret 2018 till och med andra halvåret 2022.

Diagram över antalet förstagångsregistrerade i kommunernas aktivitetsansvar samt andel procent av dem som hade minst ett kontakttillfälle under tiden de omfattades av aktivitetsansvaret. Andra halvåret 2018 till och med andra halvåret 2022.

*Antal förstagångsregistrerade läses på den vänstra y-axeln. **Andel med minst ett kontakttillfälle läses på den högra y-axeln.

Tillgänglig bild över diagram 1 Excel, 20 kB.

Tre fjärdedelar av ungdomarna har påbörjat gymnasiet

Män, utlandsfödda och ungdomar vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning har historiskt sett varit överrepresenterade i aktivitetsansvaret och för andra halvåret 2022 uppvisas ingen förändring i det avseendet.

Hälften av ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret har påbörjat en gymnasieutbildning på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram men avbrutit sina studier. En fjärdedel har studerat tre år på ett nationellt program och fått ett studiebevis men inte uppfyllt kraven för en gymnasieexamen. Två tredjedelar av ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret är 18 eller 19 år.

Diagram 2. Ungdomarnas senaste utbildning vid registrering i aktivitetsansvaret, andelar (%) av samtliga registrerade ungdomar.

Diagram över ungdomarnas senaste utbildning vid registrering i aktivitetsansvaret, andelar (%) av samtliga registrerade ungdomar.

Tillgänglig bild över diagram 2 Excel, 16 kB.

Kommunerna har lyckats få kontakt med 24 200 av ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret. Bland dessa hade 33 procent ett arbete och 16 procent studerade, vanligast var att de studerade inom komvux. Nästan 23 procent av ungdomarna saknade sysselsättning vid senaste kontakttillfället.

Utöver de rapporterade kontakttillfällena finns ytterligare 2 400 ungdomar som redan deltog i kommunernas åtgärder vid början av andra halvåret 2022. Dessa ungdomar hade kommunerna fått kontakt med innan periodens start.

En fjärdedel av ungdomarna började studera efter åtgärder

Lite fler än 11 900 ungdomar deltog i en eller flera av de åtgärder kommunerna erbjuder. Drygt 3 100 av dem saknade sysselsättning innan åtgärden påbörjades. De vanligaste åtgärderna är att ungdomen deltar i enstaka samtal samt får studie- och yrkesvägledning.

Drygt 7 000 ungdomar deltog i en åtgärd som avslutades under andra halvåret 2022. Majoriteten av dessa åtgärder avslutades för att de genomförts enligt planering eller för att ungdomen inte längre omfattades av aktivitetsansvaret. Av de ungdomar som avslutade en åtgärd började drygt en fjärdedel studera på ett nationellt program, introduktionsprogram eller inom andra studieformer som exempelvis komvux. En femtedel gick till arbete och knappt en femtedel började en ny åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Diagram 3. Rapporterad sysselsättning efter senast avslutade åtgärder, andel (%) av samtliga ungdomar som avslutat en åtgärd under andra halvåret 2022.

Diagram över rapporterad sysselsättning efter senast avslutade åtgärder, andel (%) av samtliga ungdomar som avslutat en åtgärd under andra halvåret 2022.

*Övriga sysselsättningar kan exempelvis vara åtgärder via andra aktörer, utlandsvistelser, oavlönade elitidrottssatsningar, volontärarbete eller föräldraledighet.

Publicerades den .