Statistiknyhet

Betyg i specialskolans årskurs 10, läsåret 2022/23

Vårterminen 2023 avslutade 70 elever specialskolans årskurs 10, 44 pojkar och 26 flickor. Föregående läsår var det 47 elever, 32 pojkar och 15 flickor. Specialskolan är en liten skolform vilket gör att individuella variationer får genomslag i statistiken. Det gör det svårt att göra jämförelser av resultaten mellan olika läsår.

Specialskolan består av 10 årskurser. När det gäller regler för bedömning och betygssättning så är de desamma som för grundskolan, med skillnaden att betygskriterierna finns i årskurserna 4, 7 och 10 i stället för i årskurs 3, 6 och 9. Utbildningen i specialskolan ska så långt det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan samt ligga till grund för fortsatt utbildning. Specialskolan tar emot elever som är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning, i annat fall är döva eller hörselskadade, eller har en grav språkstörning.

Behörighet till gymnasieskolan

Vårterminen 2023 uppnådde 41,4 procent av eleverna behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. En lika stor andel av eleverna uppnådde behörighet till två av de tre olika grupperna av högskoleförberedande program, det estetiska programmet respektive ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen. Till den tredje gruppen av högskoleförberedande program, naturvetenskaps- och teknikprogrammen, var det 40,0 procent som uppnådde behörighet.

Det var en högre andel bland flickorna som var behöriga till samtliga fyra olika grupper av nationella program jämfört med bland pojkarna. Till yrkesprogrammen var 42,3 procent av flickorna och 40,9 procent av pojkarna behöriga.

För att bli behörig till ett nationellt program krävs att en elev har fått godkänt betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik tillsammans med ytterligare fem ämnen för yrkesprogram eller ytterligare nio ämnen för de högskoleförberedande programmen. De högskoleförberedande programmen är indelade i tre grupper där det är olika specificerade ämnen som ska vara godkända för behörighet till respektive grupp.

Meritvärden

Det genomsnittliga meritvärdet (summan av betygsvärdena för de 16 bästa slutbetygen) för eleverna i specialskolan var 144,6 poäng våren 2023. Flickornas genomsnittliga meritvärde var 148,3 poäng medan pojkarnas genomsnittliga meritvärde var 142,4 poäng.

De elever i specialskolan som har läst moderna språk som språkval kan tillgodogöra sig det som ett 17:e betyg till de övriga 16 bästa slutbetygen. Genomsnittligt meritvärde för 17 betyg var 145,8 poäng, 149,1 för flickorna och 143,8 för pojkarna.

Officiell statistik över betyg i specialskolan årskurs 10 läsåret 2022/23, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .