Statistiknyhet

Ny statistik om nationella prov i grundskolan

Statistik för resultaten av de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 för våren 2023. För årkurs 6 och 9 finns även en jämförelse av resultaten på nationella prov med resultaten för betyg våren 2023.

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i ämnena svenska/svenska som andraspråk och i matematik. Proven består av flera kortare delprov där resultaten bedöms utifrån om eleverna uppnått eller inte uppnått kravnivån på delprovet. Resultaten på delproven redovisas separat.

I årskurs 6 och 9 genomför eleverna nationella prov i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik. I årskurs 9 genomför eleverna även prov i natur- och samhällsorienterande ämnen. De nationella proven består av två till fem delprov. Eleverna får ett provbetyg i respektive ämne och i svenska/svenska som andraspråk och i engelska även delprovsbetyg. Resultaten presenteras för provbetyg och delprovsbetyg om det ges.

Relationen mellan resultaten på nationella prov och ämnesbetygen avseende årskurserna 6 och 9 presenteras som andel elever som har lika, lägre och högre ämnesbetyg än provbetyg i olika ämnen.

Statistiken redovisas för riket, län, kommun, huvudman och skolenheter.

PM − Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2022/23

Sveriges Officiella statistik, statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Statistik för län, kommun, huvudman och skolenheter Länk till annan webbplats.

Statistik över relationen mellan prov och betyg i grundskolan för riket, län, kommun, huvudman och skolenheter Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .