Statistiknyhet

Kommunernas aktivitetsansvar perioden 2022/2023

Under andra halvåret 2022 och första halvåret 2023 omfattade kommunernas arbete med aktivitetsansvaret totalt 63 800 ungdomar. Av dessa ungdomar var 45 procent kvinnor och 55 procent män. Två tredjedelar av ungdomarna fyllde 18 eller 19 år under perioden.

Sett över de senaste fem åren har andelen ungdomar i åldrarna 16 till 19 år som omfattas av aktivitetsansvaret minskat. Under perioden 2022/2023 omfattade aktivitetsansvaret nästan 12 procent av alla ungdomar i åldersgruppen, vilket kan jämföras med 14 procent för perioden 2018/2019. Det är framför allt andelen ungdomar som redan tidigare har varit registrerade inom aktivitetsansvaret som har minskat, från 9 till 6 procent.

Ungdomarnas bakgrund

Ungdomarna i aktivitetsansvaret har i större utsträckning föräldrar med grundskola eller gymnasial utbildning som högsta utbildning, jämfört med samtliga ungdomar i åldersgruppen. En högre andel av ungdomarna i aktivitetsansvaret är födda utomlands men sedan föregående period har andelen utlandsfödda ungdomar i aktivitetsansvaret minskat. Det gäller särskilt andelen nyinvandrade ungdomar, som minskat från 9 procent 2021/2022 till 8 procent 2022/2023. Ungdomarna i aktivitetsansvaret har i genomsnitt lägre meritvärde från grundskolan, 155 jämfört med 220 för samtliga ungdomar, och de är i lägre utsträckning behöriga till gymnasieskolan. Tre fjärdedelar av ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret har varit antagna på ett program i gymnasieskolan men antingen avbrutit sina studier eller avslutat studierna utan en gymnasieexamen.

Ungdomarnas sysselsättning

Kommunerna har uppgifter om sysselsättning för drygt hälften av de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, 34 400 av 63 800. Bland dessa är arbete den vanligaste sysselsättningen både för männen, 35 procent, och för kvinnorna, 32 procent. Andelen som arbetar har ökat med 3 procentenheter sedan föregående period. Det är 15 procent, 13 procent av männen och 18 procent av kvinnorna, som rapporteras vara i någon form av utbildning. Nästan 22 procent av ungdomarna saknade sysselsättning vid den senaste kontakten med kommunen. Denna andel har minskat med nästan 3 procentenheter sedan föregående period.

Kommunernas åtgärder

Kommunerna ska erbjuda ungdomarna inom aktivitetsansvaret åtgärder som, i första hand, ska motivera till studier. Åtgärderna är frivilliga för ungdomarna och de kan delta i en eller flera åtgärder. Under perioden 2022/2023 har 17 200 ungdomar deltagit i åtgärder och den vanligaste åtgärden är enstaka samtal samt studie- och yrkesvägledning. Deltagande i åtgärder är vanligare bland de ungdomar i aktivitetsansvaret som saknar sysselsättning än bland de ungdomar i aktivitetsansvaret som arbetar eller studerar på grundläggande nivå. Fler än var femte ungdom som avslutat en åtgärd, 27 procent av kvinnorna och 22 procent av männen, gick vidare till studier efter avslutad åtgärd.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller för perioden 2022/2023 Länk till annan webbplats.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller för första halvåret 2023 Länk till annan webbplats.

PM – Kommunernas aktivitetsansvar period 2022/2023

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .