Statistiknyhet

Nationella prov i gymnasieskolan hösten 2023

Resultaten från de nationella proven i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2023 finns nu publicerade. De prov som genomfördes i störst utsträckning var matematik 4, matematik 3c och svenska 3.

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan ht 2023 Länk till annan webbplats.

Statistik över provresultat på kommun-, huvudmanna- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Inrapporterade prov

Höstterminen 2023 rapporterades 8 600 nationella prov i gymnasieskolan in till Skolverket vilket är något färre än hösten 2022. För vissa kurser har antalet inrapporterade prov minskat sedan föregående år medan antalet inrapporterade prov i andra kurser har ökat.

Diagram 1. Antal inrapporterade prov per kurs för höstterminerna 2018-2023

Ta del av siffrorna i diagram 1 Excel, 19 kB.

Flest inrapporterade prov för höstterminen 2023 har kursen matematik 4 med 3 300 prov följt av matematik 3c med 1 700 prov och svenska 3 med 1 400 prov. Inrapportering av prov i matematik 4 och matematik 3c har ökat något. Inrapporteringen av prov för kursen svenska 3 har minskat. Det är framför allt elever som läser sin utbildning hos kommunal huvudman och kvinnor som har minskat i inrapporteringen.

Förändring av provobligatoriet

Det är obligatoriskt för alla elever att genomföra nationella prov i den högsta avslutande kursen i ämnena matematik, svenska eller svenska som andraspråk och engelska i gymnasieskolan.

För elever som påbörjade sin gymnasieutbildning efter 1 juli 2023 ingår grundläggande behörighet till högskoleutbildning även på yrkesprogram. Det innebär att den högsta avslutande kursen i svenska, svenska som andraspråk och engelska är svenska 3svenska som andraspråk 3 respektive engelska 6 för samtliga elever. Vilken kurs i matematik som är den högsta avslutande kursen styrs av vilket program och inriktning eleven läser. För elever som påbörjat ett yrkesprogram efter 1 juli 2023 är det dessutom obligatoriskt att genomföra nationellt prov i inledande kurs.

Det är färre nationella prov i gymnasieskolan som genomförs på höstterminen jämfört med vårterminen eftersom proven ska genomföras i slutet av en kurs och de flesta kurserna avslutas på våren.

Provbetyg höstterminen 2023

Höstterminen 2023 var det 87 procent av eleverna som fick ett godkänt provbetyg i matematik 4 och i matematik 3c var motsvarande andel 84 procent. I svenska 3 var det 93 procent som fick ett godkänt provbetyg. Dessa resultat ligger i linje med provresultaten de senaste höstterminerna bortsett från svenska 3 där andelen elever med godkänt provbetyg har minskat.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .