Statistiknyhet

Undervisningstiden ökar för varje årskurs

Den garanterade undervisningstiden ökar för varje stadie och den planerade undervisningstiden ökar successivt för varje årskurs. Den är som lägst i årskurs 1 och som högst i högstadiet. Även fördelningen av undervisningstiden för skolans olika ämnen skiljer sig åt mellan låg- mellan- och högstadiet.

PM – Planerad undervisningstid 2023/24

Officiell statistik på riksnivå över planerad undervisningstid åk 1-9, läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara minst 6 890 timmar, enligt bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden mellan ämnen och mellan låg-, mellan- och högstadiet som fastställs av regeringen. Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden. Det utgör den planerade undervisningstiden. Sammanlagt så är den planerade undervisningen över hela grundskolan i snitt 7 021 timmar per elev läsåret 2023/24, baserat på att olika skolor erbjuder olika antal undervisningstimmar per årskurs. Detta är i nivå med föregående läsår, då den planerade undervisningstiden var 7 019 timmar per elev.

Uppgifterna om planerad undervisningstid ska inte förväxlas med den faktiska genomförda undervisningstiden. Skolverket samlar inte in information om den faktiska genomförda undervisningstiden.

Matematik och svenska har flest planerade timmar

Matematik och svenska eller svenska som andraspråk är de ämnen som står för flest planerade timmar. I lågstadiet tar de tillsammans upp 57 procent av den planerade undervisningstiden. I mellanstadiet är motsvarande siffra 39 procent. I högstadiet minskar andelen matematik och svenska eller svenska som andraspråk och tar upp 26 procent av den planerade undervisningstiden. Där är det i stället ämnesgrupperna naturorienterande och samhällsorienterande ämnen som tillsammans står för störst andel av den planerade undervisningstiden, totalt 27 procent.

Små skillnader mellan planerad och garanterad undervisningstid

Skillnaderna mellan planerad och garanterad undervisningstid för specifika ämnen och ämnesgrupper är generellt små. Störst skillnader ser vi för engelska i lågstadiet och teknik i mellanstadiet, där den planerade undervisningstiden är 5 procent högre än den garanterade.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .