Statsbidrag för fjärde tekniskt år

Det här statsbidraget ska användas till gymnasieskolor som vill anordna ett fjärde tekniskt år.

Viktiga datum och beslut

Faser under 2024

Ansökan för läsåret 2025/26 är öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1 april–2 maj 2024. Ansökan omfattar perioden 1 juli 2025–30 juni 2026.

De som kan ansöka i den här bidragsomgången är huvudmän för skolenheter som ansöker om statsbidraget för första gången eller som har en beviljad ansökan till och med läsåret 2024/25.

Så kan du förbereda dig

För att förbereda dig inför ansökan ska du genomföra en elevprognos.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning för läsåret 2024/25 är öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 september–15 oktober 2024. Begäran om utbetalning omfattar perioden 1 juli 2024–30 juni 2025.

Redovisa beräknade kostnader

När ni begär utbetalning av bidraget ska ni även redovisa era beräknade kostnader för läsåret. Följande kostnadskategorier ska ni redovisa i e-tjänsten:

 • personalkostnader
 • lokalkostnader
 • läromedel
 • övrig utrustning
 • administration
 • overhead
 • övriga kostnader.

Specificera övriga kostnader

Exempel på övriga kostnader som bedöms som giltiga:

 • ersättning för mat under Arbetsplatsförlagt lärande
 • ersättning för resor under Arbetsplatsförlagt lärande.

Exempel på övriga kostnader som bedöms som ogiltiga:

 • kläder och skor som elever behöver under Arbetsplatsförlagt lärande
 • försäkringar, utöver elevförsäkring
 • kurser såsom kurs i hjärt- och lungräddning
 • kostnader för marknadsföring.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Faser under 2023

Ansökan för läsåret 2024/25 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1 maj–3 juni 2023. Ansökan omfattar perioden 1 juli 2024–30 juni 2025.

Vi har beviljat bidrag med förbehåll till 12 huvudmän och 13 skolenheter.

Lista över beslutade belopp för huvudmän, fjärde tekniskt år Pdf, 509 kB, öppnas i nytt fönster.

Lista över beslutade belopp för skolenheter, fjärde tekniskt år Pdf, 575 kB, öppnas i nytt fönster.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Beslut i begäran om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 30 huvudmän och 39 skolenheter.

Beviljade belopp för huvudmän, begäran om utbetalning för fjärde tekniskt år 2023/24 Pdf, 501 kB.

Beviljade belopp för skolenheter, begäran om utbetalning för fjärde tekniskt år 2023/24 Pdf, 519 kB.

Begäran om utbetalning för läsåret 2023/24 var öppen 15 september–18 oktober 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Begäran om utbetalning omfattar perioden 1 juli 2023–30 juni 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Faser under 2022

Ansökan för läsåren 2023/24–2026/27 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1 maj–1 juni 2022. Ansökan omfattar tiden 1 juli 2023 till 30 juni 2027.

Vi har beviljat bidrag med förbehåll till 21 huvudmän och 22 skolenheter.

Lista över beslutade belopp för huvudmän, fjärde tekniskt år 2023-24-2026-27 Pdf, 612 kB.

Lista över beslutade belopp för skolenheter, fjärde tekniskt år 2023-24-2026-27 Pdf, 604 kB.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Begäran om utbetalning för läsåret 2022/23 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 september–17 oktober 2022. Begäran om utbetalning omfattar perioden 1 juli 2022–30 juni 2023.

Vi har beviljat bidrag till 32 huvudmän och 46 skolenheter.

Lista över beviljade belopp för huvudmän, begäran om utbetalning fjärde tekniskt år 2022-23 Pdf, 606 kB.

Lista över beviljade belopp för skolenheter, begäran om utbetalning fjärde tekniskt år 2022-23 Pdf, 673 kB.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för gymnasieskolor med teknikprogram.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till gymnasieskolor med teknikprogram för att komplettera med vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år, även kallat gymnasieingenjör.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ansökan görs för en eller flera specifika skolenheter. Huvudmän som beviljas statsbidrag kan sedan begära ut bidrag för varje läsår.

För att Skolverket ska bevilja bidraget måste följande villkor uppfyllas

 • Det tekniska året ska bygga vidare på teknikprogrammet men organiseras som ett fristående år.
 • Huvudmannen ska följa de regler som gäller för utbildningen enligt skollagen.
 • Huvudmannen ska följa förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.
 • Det ska omfatta 900 gymnasiepoäng och vara indelat i nationella profiler.

I samband med att ni ansöker om statsbidrag ska ni skicka in ett yttrande från det lokala programrådet för varje skolenhet som ni ansöker om bidrag för. Programrådets yttrande ska innehålla specifik information.

Följande gäller för programrådets yttrande:

 • Uttalandet ska vara samlat för hela programrådet och samtliga medlemmar bör därför skriva under.
 • Programrådet ska beskriva vilka behov de ser i regionen av att anställa de elever som har genomgått vidareutbildningen.
 • Programrådet ska kommentera efterfrågan och arbetslöshet i regionen vad gäller personal som har genomgått vidareutbildningen.
 • En deltagarlista för programrådet innefattande namn, befattning och företag eller organisation för varje ledamot ska bifogas yttrandet.
 • Information om hur ofta programrådet planerar att ses ska bifogas yttrandet.

Innan du söker statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år ska du göra en elevprognos för att se om det finns ett intresse för utbildningen. Genom att göra en elevprognos kan du se om utbildningen lockar ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna starta och bedrivas långsiktigt. Det är också enklare att planera för hur många platser du ska ansöka om. Vi kan komma att göra stickprov på elevprognoser. Här finns några tips på hur du kan göra en elevprognos.

Formulera en målsättning

Fundera över vad du behöver veta i elevprognosen. Då är det lättare för dig att utforma undersökningen så att du får den information som du behöver innan du söker statsbidrag.

Det kan till exempel vara bra att veta

 • om det finns intresse för att studera till gymnasieingenjör
 • hur många elever som kan tänkas söka
 • vilken inriktning det finns intresse för.

Informera eleverna

Tänk på att du behöver förbereda eleverna genom att informera dem om vad det innebär att studera till gymnasieingenjör. Ju mer information eleverna får desto större möjlighet har de att fundera igenom om de har intresse av att söka utbildningen.

Bestäm vilka som ska delta

Det finns ingen tumregel för hur många som ska delta i undersökningen. Men tänk på att elevprognosen ska ligga till grund för hur många platser du söker och du ska kunna motivera antalet platser utifrån den.

Formulera frågor

Utifrån din målsättning kan du formulera frågor att ställa till eleverna. Fundera över vilken typ av frågor du ska ställa. Ställer du enbart ja- och nej-frågor får du inte lika mycket information. Det finns också en risk att eleverna svarar reflexmässigt och med mindre eftertanke. Genom att ställa öppna frågor får du ett större underlag och eleverna har möjlighet att resonera kring sina svar.

Exempel på ja- och nej-frågor

 • Är du intresserad av att gå ett fjärde tekniskt år?
 • Tror du ett fjärde tekniskt år skulle underlätta för dig att få jobb efter examen?

Exempel på öppna frågor

 • Varför är du intresserad eller inte intresserad av att bli gymnasieingenjör?
 • Vilka för- och nackdelar ser du med vidareutbildningen?
 • Vad verkar mest intressant med att vara gymnasieingenjör?

Ställ frågor som ger eleverna möjlighet att reflektera över både varför de skulle vilja söka och varför de inte skulle vilja söka utbildningen. Det ger ett mer rättvisande underlag på hur många elever som faktiskt kan tänkas söka.

Bestäm form på undersökningen

För att lättare sammanställa svaren kan det vara en fördel om eleverna får besvara frågorna skriftligt. Du kan till exempel ställa frågorna i en blankett.

Skriv en kort rapport

Elevprognosen ska sammanställas i en kort rapport. Skolverket kommer att samla in rapporten vid eventuella stickprov.

I rapporten ska det framgå

 • när undersökningen gjordes
 • vilka frågor som ställdes
 • hur många elever som deltog
 • hur många som uttryckte ett intresse av att studera till gymnasieingenjör
 • dina egna slutsatser om hur många platser som behövs utifrån elevprognosen
 • övriga aspekter du vill lyfta.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för år 2024 är 94,2 miljoner kronor.

Bidragsbeloppet beräknas utifrån antalet elevplatser i er ansökan och era planerade kostnader. Ni kan som mest beviljas 138 350 kronor per elev och läsår. För att få fram ett maxbelopp per elev har vi utgått ifrån vår riksprislista för 2018 och prissättningen för yrkesprogram.

Riksprislistan för ersättning till fristående skolor 2018 Pdf, 148 kB.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.te4@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 februari 2024.